ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย
LAB14
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
3
2560 นรารัก บุญญานาม, รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำปี 2559, นโยบายทางการเกษตรที่ผิดพลาดในประเทศไทย
2559 นรารัก บุญญานาม, รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2559, Agricultural Policy Misspecification in Thailand
2559 นรารัก บุญญานาม, รางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์, Agricultural Land Abandonment in Thailand

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
2
2559 นรารัก บุญญานาม, รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559, Estimation of Farmland Allocation in Thailand: A Case Study of Khon-Kaen Province, 26 สิงหาคม 2559
2558 นรารัก บุญญานาม, รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558, Relationship of Stock Price and Monetary Variables of Asian Small Open Emerging Economy: Evidence from Thailand, 26 สิงหาคม 2558