ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
วิศวกรรมโยธาและการจัดการภัยพิบัติ
LAB12
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

วิศวกรรมโยธาและการจัดการภัยพิบัติ

LAB12

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์

Email: sfengskb@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-352609 Ext 2684

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายอำพน จรัสจรุงเกียรติ

Email: sfengapj@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-2609ext2684

ผศ.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ

Email: sfengpup@src.ku.ac.th

Phone Number: 0818260014

นายสราวุฒิ ยอดมุณี

Phone Number: 0-3835-4850-6

 

ผศ.สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช

Email: sfengsyc@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-6

นายปิยะพงษ์ ศรีรัตน์

Email: sfengpys@src.ku.ac.th

 

สุธินี เชาว์อมรภัทร

 

 

ภัคชาติ พังประไพ

 

 

เมธิพัฒน์ กระสาทอง

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

สยาม ยิ้มศิริ

 

 

อำพล การุณสุนทวงษ์