ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การจัดการการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดไร้สายและเคลื่อนที่
LAB11
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การจัดการการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดไร้สายและเคลื่อนที่

LAB11

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ประวิทย์ ชุมชู

Email: sfengpwc@src.ku.ac.th

Phone Number: 0865343850

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.อนันต์ บรรหารสกุล

Email: sfenganb@ku.ac.th

Phone Number: 038354580 ext 662608

นายไพรัช สร้อยทอง