ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ระบบไฟฟ้ากำลัง
LAB10
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ระบบไฟฟ้ากำลัง

LAB10

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก

Email: sfengpck@src.ku.ac.th

Phone Number: 038354580

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต

Email: sfengcrj@src.ku.ac.th

 

ผศ.อุมารินทร์ แสงพานิช

Email: sfengums@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-2

วริศรา ขระเขื่อน