ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
LAB08
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 5 National Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
1
2559 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Fabrication of three-dimensional honeycomb structure for aeronautical applications using selective laser melting: a preliminary investigation 2.Optional Entry Point for Retrograde Femoral Nailing: An Anatomical Study Using the Reverse Engineering Method มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 1.25

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
9
2565 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, ชัยกร ฐิติญาณพร, Gold Medal, Canine Prosthesis for Patella Dislocation Correction and Its Personalized Cutting Guide, 3 กรกฎาคม 2565
2562 กิตติพงษ์ เยาวาจา, Yutthasak Promtaeng, บุญธรรม วงศ์ไชย, พุฒิพงศ์์ ขุนทรง, Best Paper Award (บทความดีเด่น), Prototyping and Control of a 2DOF Serial Flexiblejoint Robot by using Fuzzy Control System, 5 กรกฎาคม 2562
2560 ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์, Iosif Mporas, Reza Sotudeh, Best Presenter Award, ระบบสังเกตการณ์กิจกรรมภายในบ้านโดยใช้โทรศัพท์มือถือ, 12 มีนาคม 2560
2560 ณฐรณ ส่งเสริม, ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, บทความดีเด่น (Best Paper Award), การออกแบบสายการผลิตแผนกซ่อมแซมวัสดุงานสำหรับปี ค.ศ. 2018 ด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์ สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, 19 พฤษภาคม 2560
2559 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Biomechanical performance of retrograde nail for supracondylar fractures stabilization, 26 สิงหาคม 2559
2558 พงศธร สิทธิเวชเมธี, ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, สุจินต์ วันชาติ, บทความดีเด่น (Best Paper Award), การลดของเสียในสายการผลิตพัดลมใช้ในระบบทาความเย็นของตู้เย็น, 11 กันยายน 2558
2558 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, Bancha Chernchujit, Kriskrai Sitthiseripratip, Adinun Apivatgaroon, Special Prize presented by Qatar Delegate, Patient Specific Drill-Guide for Assisting Shoulder Arthroplasty Surgery, 17 เมษายน 2558
2558 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Fabrication of three-dimensional honeycomb structure for aeronautical applications using selective laser melting: a preliminary investigation, 26 สิงหาคม 2558
2558 Bancha Chernchujit, ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, Kriskrai Sitthiseripratip, Adinun Apivatgaroon, Pinkawas Kongmalai, Silver Award, Patient Specific Drill-Guide for Assisting Shoulder Arthroplasty Surgery, 17 เมษายน 2558