ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
LAB08
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

LAB08

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

Email: sfengnpc@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-6

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สุจินต์ วันชาติ

Email: sujin.w@ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4580-6 ต่อ 28

นายพุฒิพงศ์ ขุนทรง

Email: sfengptk@src.ku.ac.th

 

นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์

Email: sfengpsn@src.ku.ac.th

 

อาณัติ ศิริปัญญา

 

 

อนุชา ฉิมเชิด

 

 

ปฏิพัทธ์ โฆสิโต

 

 

วัชระ แก้วตา