ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ระบบพลังงาน
LAB07
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2567
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2567
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 13 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 23 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 14 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 13 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2567
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2567
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 10 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2567
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2567
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 13 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 23 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 14 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 13 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2567
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2567
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 10 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
41
2566 สมพล สกุลหลง, ผศ.ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีการติดตั้งแผ่นกั้นวางสลับ, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2566, หน้า 115-125
2566 พิมพิสา จั่นเทศ, กรวิทย์ ออกผล, Rodolphe Perrin, สืบสกุล คุรุรัตน์, การพยากรณ์ปริมาณเที่ยวบินของประเทศไทยหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 19 โดยใช้ FBprophet และ Neural-Prophet, วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2566, หน้า 35-46
2565 ผศ.ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ดร.เพชรพิสิฐ เอี่ยมสอาด, ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมพล สกุลหลง, การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบบนแผ่นดูดซับความร้อน, วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2565, หน้า 80-89
2565 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ผศ.ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, สมพล สกุลหลง, การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมโดยใส่แผ่นปีกบางครึ่งวงรี, วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2565, หน้า 86-94
2563 Panuwat Hoonpong, Asst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, สมพล สกุลหลง, Experimental study of thermal performance in a tubular heat exchanger using inclined perforated vortex rings, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2563, หน้า 148-157
2562 Dr.Pitak Promthaisong, สมพล สกุลหลง, THERMAL CHARACTERIZATION IN CIRCULAR TUBE INSERTED WITH DIAMOND-SHAPED RINGS, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 1-10
2562 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมพล สกุลหลง, การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมความร้อนและการต้านทานการไหลของการไหลแบบปั่นป่วนผ่านท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่ดิฟฟิวเซอร์ทรงกรวย, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2562, หน้า 479-486
2561 Panuwat Hoonpong, สมพล สกุลหลง, PERFORMANCE IMPROVEMENT OF SOLAR AIR HEATER WITH V-BAFFLES ON ABSORBER PLATE, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 29-39
2561 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สมพล สกุลหลง, การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีการไหลแบบปั่นป่วนผ่านแผ่นปีกสามเหลี่ยม, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2561, หน้า 557-566
2561 Monthiean Rattanathom, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, Physio-geometrical Characterization of Combustion Generated Nano-particle Emissions from a Palm Oil Based Biodiesel Fueled Agricultural Engine, The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 22-39
2561 ภูริทัต ศุภกิจจานันท์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับประเทศไทย, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 71-81
2560 สมภพ จรุงธรรมโชติ, รจนา ประไพนพ, Adiabatic Temperature Change of Gadolinium Modeling using Artificial Neural Network, NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 21-28
2560 สมพล สกุลหลง, PERFORMANCE ENHANCEMENT IN A SOLAR AIR HEATER DUCT WITH INCLINED RIBS MOUNTED ON THE ABSORBER, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2560, หน้า 55-64
2560 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Calculation of Combustion Products Using 6 Species Equilibrium Model, Srinakharinwirot Engineering Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 94-105
2560 โชติวุฒิ ประสพสุข, สมพล สกุลหลง, การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานของท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์โดยใช้ครีบวางเอียงแบบแยกตัว, วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 77-85
2560 ทวีศักดิ์ วิรุณพันธ์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การประเมินประสิทธิภาพการอพยพหนีไฟบนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจากปัจจัยขนาดเส้นทางอพยพและพฤติกรรมการอพยพด้วยโปรแกรม Pathfinder, วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 51-63
2560 นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การพัฒนาสมการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟโดยผสานวิธี Steering กับวิธี SFPE, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2560, หน้า 27-40
2559 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Modification of Peng-Robinson Equation of State for Supercritical Carbon Dioxide, naresuan university engineering journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 59-66
2559 สืบสกุล คุรุรัตน์, จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในฮีทซิงค์แบบหนามที่มีการสั่นสะเทือนชนิดความถี่ต่ำ, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 103-109
2559 Chotiwut Prasopsuk, Panuwat Hoonpong, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Experimental investigation of thermal performance enhancement in tubular heat exchanger fitted with rectangular-winglet-tape vortex generator, KKU ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 279-282
2559 Dr. N. Koolnapadol, สมพล สกุลหลง, T. Sutthanonkul, P. Loraphong, T. Sooksin, NUMERICAL THERMAL PERFORMANCE STUDY IN A HEAT EXCHANGER TUBE WITH DISCRETE V-RIBS, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2559, หน้า 192-201
2559 Dr. N. Koolnapadol, Asst. Prof. Dr. S. Sripattanapipat, สมพล สกุลหลง, EFFECT OF PITCH SPACING OF DELTA-WINGLETS ON THERMAL CHARACTERISTICS IN A HEAT EXCHANGER TUBE, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2559, หน้า 166-174
2559 Dr. N. Koolnapadol, Asst. Prof. Dr. S. Sripattanapipat, สมพล สกุลหลง, P. Wiriyavitsajjar, W. Thungwinyoo, C. Suppasubsiri, NUMERICAL HEAT TRANSFER STUDY IN A ROUND TUBE WITH INCLINED RECTANGULAR RINGS, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2559, หน้า 183-191
2559 Dr.Narin Koolnapadol, Dr. Sombat Tamna, Witoon Chingtuaythong, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Experimental investigation on convection heat transfer in solar air heater with perforated-winglet vortex generators, KKU ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 287-290
2559 นายกันตพัฒน์ ภัทรเศรษฐวัฒน์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การพัฒนาเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดละอองนํ้าแรงดันตํ่า, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2559, หน้า 51-61
2559 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สมพล สกุลหลง, การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นปีกพรุน, เทพสตรี I-TECH, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 29-37
2559 เอกชัย แวงวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, การจำลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 90-99
2558 รจนา ประไพนพ, จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, การประยุกต์เครื่องอุ่นและแสดงอาหารด้วยรังสีอินฟราเรดเพื่อความปลอดภัยทางอาหารของผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : ข้าวหลาม, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 682-692
2558 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Numerical Solution for Heat and Mass Transfer of Developing Laminar Mixed Convection of Two-Dimensional Inclined Parallel Plates, วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Engineering Journal), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 55-62
2558 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Optimum Feed Ratio Analysis for Tri-Reforming of Methane Using Thermodynamic Equilibrium Method, Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2558
2558 Dr. Supattarachai Suwannapan, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, THERMAL CHARACTERISTICS IN A HEAT EXCHANGER TUBE FITTED WITH ZIGZAG-WINGLET PERFORATED-TAPES, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2558, หน้า 29-36
2557 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Turbulent Heat Transfer Enhancement in a Heat Exchanger Using Rib and Delta Winglet, ENGINEERING TRANSACTIONS, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2557, หน้า 74-82
2557 รจนา ประไพนพ, ระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก: เทคโนโลยีที่กำลังจะมาแทนระบบอัดไอ, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา , ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2557, หน้า 95-102
2557 สืบสกุล คุรุรัตน์, ชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา, อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 68-89
2557 สืบสกุล คุรุรัตน์, เทคโนโลยีการหล่อเย็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซ, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2557, หน้า 1-10
2556 รจนา ประไพนพ, แนวทางในการเลือกสารทำความเย็นทดแทน, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (วสท.), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2556, หน้า 22-28
2555 รจนา ประไพนพ, K O Suen, Influence of heat transfer fluid conditions in a condenser on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 1: condenser), วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2555
2555 รจนา ประไพนพ, K O Suen, Influence of heat transfer fluid conditions in an evaporator on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 2: evaporator), วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2555
2553 Haritchat Nhongtakrai, สมภพ จรุงธรรมโชติ, Spontaneous Ignition of Wood Fiber, Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2553, หน้า 39-48
2552 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Thermodynamic Analysis and Exergy Efficiency of Methane Autothermal Reforming , Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2552, หน้า 89-112
2552 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, Hybrid Encoding Genetic Alogorithm to Solving the Pickup and Delivery Vehicle Routing Problem with Traffic Conditions, journal of research in engineering and technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2552, หน้า 269-282
Year
National Journal
75
2567 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Calculation of optimum interstage pressure of two-stage CO2 compression using cubic equations of state, Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567, หน้า 1-10
2567 Thianpong, C., Promvonge, P., สมพล สกุลหลง, Promthaisong, P., Nakhchi, M.E., Numerical heat transfer study of square duct equipped with novel flapped V-baffles, International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, มีนาคม 2567
2566 Chompookham, T., Promvonge, P., สมพล สกุลหลง, Siriwan, N., Bubphachot, B., Wansasueb, K., Promthaisong, P., Turbulent flow and heat transfer behaviors in a circular tube fitted with multiple V-baffles, Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, เมษายน 2566, หน้า 251-261
2566 Eiamsa-ard, S., Maruyama, N., Hirota, M., สมพล สกุลหลง, Promthaisong, P., Heat transfer mechanism in ribbed twisted-oval tubes, International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 193, พฤศจิกายน 2566
2566 Jayranaiwachira, N., Promvonge, P., Thianpong, C., สมพล สกุลหลง, Entropy generation and thermal performance of tubular heat exchanger fitted with louvered corner-curved V-baffles, International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 201, กุมภาพันธ์ 2566
2566 Jayranaiwachira, N., Promvonge, P., Thianpong, C., Promthaisong, P., สมพล สกุลหลง, Effect of louvered curved-baffles on thermohydraulic performance in heat exchanger tube, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 42, กุมภาพันธ์ 2566
2566 Promvonge, P., Eiamsa-ard, S., สมพล สกุลหลง, Maruyama, N., Hirota, M., Thermal performance and exergy analysis in a round tube with louvered trapezoidal winglets, International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 212, กันยายน 2566
2565 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, สมพล สกุลหลง, Thermal performance augmentation in round tube with louvered V-winglet vortex generator, International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มกราคม 2565, หน้า 121913-1-18
2565 C.Thianpong, K.Wongcharee, H.Safikhani, S.Chokphoemphun, A.Saysroy, สมพล สกุลหลง, S.Eiamsa-ard, Multi objective optimization of TiO2/water nanofluid flow within a heat exchanger enhanced with loose-fit delta-wing twisted tape inserts, International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2565, หน้า 107318-1-12
2565 Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, สมพล สกุลหลง, Heat transfer augmentation in solar heat exchanger duct with louver-punched V-baffles, Solar Energy, ปีที่ 248, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2565, หน้า 103-120
2565 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Optimal interstage pressures of multistage compression with intercooling processes, Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, มีนาคม 2565
2565 Jayranaiwachira, N., Promvonge, P., Thianpong, C., สมพล สกุลหลง, Thermal-hydraulic performance of solar receiver duct with inclined punched-ribs and grooves, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 39, พฤศจิกายน 2565
2565 Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Thermal-hydraulic performance enhancement of solar receiver channel by flapped V-baffles, Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2565, หน้า 87-97
2565 Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Thermohydraulic performance and entropy generation in heat exchanger tube with louvered winglet tapes, International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 181, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2565
2565 Pongjet Promvonge, Pitak Promthaisong, สมพล สกุลหลง, Experimental and numerical thermal performance in solar receiver heat exchanger with trapezoidal louvered winglet and wavy groove, Solar Energy, ปีที่ 236, ฉบับที่ -, เมษายน 2565, หน้า 153-174
2564 สืบสกุล คุรุรัตน์, รจนา ประไพนพ, สถาพร เชื้อเพ็ง, สมพล สกุลหลง, Development of heat transfer performance in tubular heat exchanger with improved NACA0024 vortex generator, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2564, หน้า 2-11
2564 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Thermodynamic investigation of intercooling location effect on supercritical CO2 recompression Brayton cycle, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND SCIENCES, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2564, หน้า 8262-8276
2564 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Enhanced thermal performance in tubular heat exchanger contained with V-shaped baffles, Applied Thermal Engineering, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 116307-1-13
2564 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Heat transfer in a tube with combined V-winglet and twin counter-twisted tape, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2564, หน้า 1-10
2564 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Thermal characteristics in solar air duct with V-shaped flapped-baffles and chamfered-grooves, International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2564, หน้า 121220-1-15
2564 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, สมพล สกุลหลง, Numerical heat transfer in a solar air heater duct with punched delta-winglet vortex generators, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2564, หน้า 1-13
2564 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Dr. Chitakorn Khanoknaiyakarn, Asst. Prof. Dr. Somchai Sripattanapipat, สมพล สกุลหลง, Heat transfer in solar air duct with multi-V-ribbed absorber and grooved back-plate, Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, เมษายน 2564, หน้า 84-95
2564 Asst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, สมพล สกุลหลง, Numerical Heat Transfer Investigation in a Solar Receiver Heat Exchanger Channel with Punched Elliptical-Winglet Vortex Generators, Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2564, หน้า 105-114
2563 สืบสกุล คุรุรัตน์, สมพล สกุลหลง, Heat transfer augmentation in a pipe with 3D printed wavy insert, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2563, หน้า 1-10
2563 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Simplified Model for Estimations of Combustion Products, Adiabatic Flame Temperature and Properties of Burned Gas, Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2563, หน้า 1-100393-13
2563 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Augmented heat transfer in tubular heat exchanger fitted with V-baffled tapes, International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 155, ฉบับที่ -, กันยายน 2563, หน้า 1-21
2563 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Enhanced heat transfer in rectangular duct with punched winglets, Chinese Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2563, หน้า 660-671
2563 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Thermo-hydraulic performance in heat exchanger tube with V-shaped winglet vortex generator, Applied Thermal Engineering, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มกราคม 2563, หน้า 1-114424-11-114424
2563 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, สมพล สกุลหลง, Experimental and numerical heat transfer study of turbulent tube flow through discrete V-winglets, International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, เมษายน 2563, หน้า 1-18
2563 Asst. Prof. Dr. Narin Koolnapadol, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Performance Evaluation of Solar Receiver Heat Exchanger with Rectangular-Wing Vortex Generators, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2563, หน้า 130-135
2562 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Heat transfer augmentation in solar receiver heat exchanger with hole-punched wings, Applied Thermal Engineering, ปีที่ 155, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2562, หน้า 59-69
2562 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Heat transfer in solar receiver heat exchanger with combined punched-V-ribs and chamfer-V-grooves, International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 143, ฉบับที่ 118441, พฤศจิกายน 2562, หน้า 1-15
2562 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Pattarapan Tongyote, สมพล สกุลหลง, Thermal behaviors in heat exchanger channel withV-shaped ribs and grooves, Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2562, หน้า 263-273
2562 Dr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, Asst. Prof. Dr. Somchai Sripattanapipat, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Heat Transfer Augmentation in Round Tube with Diamondshaped Baffle Inserts, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 501, ฉบับที่ 1, เมษายน 2562
2562 สืบสกุล คุรุรัตน์, สมพล สกุลหลง, Experimental investigation of heat transfer in a tube heat exchanger with airfoil-shaped insert, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กันยายน 2562
2561 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Asst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, Thermal performance of heat exchanger tube inserted with curved-winglet tapes, Applied Thermal Engineering, ปีที่ 129, ฉบับที่ -, มกราคม 2561, หน้า 1197-1211
2561 สมพล สกุลหลง, Dr.Pitak Promthaisong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, Thermal performance in solar air heater with perforated-winglet-type vortex generator, Solar Energy, ปีที่ 170, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2561, หน้า 1101-1117
2561 Chitakorn Khanoknaiyakarn, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, สมพล สกุลหลง, Performance improvement in a tubular heat exchanger by punched delta-winglet vortex generators, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 297, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 1-6
2561 Vipavanich, C., สถาพร เชื้อเพ็ง, สมพล สกุลหลง, Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine with gasoline port injection, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 12, พฤษภาคม 2561, หน้า 143-148
2561 จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, Effects of Air Temperature on Flow Over NACA 0012 Airfoil Rear Spoiler of a Car, International Journal of Mechanical and Production Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2561, หน้า 26-29
2560 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Asst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on absorber plate, Applied Thermal Engineering, ปีที่ 122, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2560, หน้า 268-284
2560 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Thermal behaviors in a round tube equipped with quadruple perforated-delta-winglet pairs, Applied Thermal Engineering, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มีนาคม 2560, หน้า 229-243
2560 Asst.Prof.Dr.Narin Koolnapadol, Panuwat Hoonpong, สมพล สกุลหลง, Pongsak Kammul, Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, Turbulent Heat Transfer and Pressure Loss in a Square-Duct Heat Exchanger with Inclined-Baffle Inserts, ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 21, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2560, หน้า 485-497
2560 Dr.Narin Koolnapadol, Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Performance assessment of solar air heater duct roughened with perforated-winglet vortex generators, International Journal of Smart Grid and Clean Energy, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2560, หน้า 31-39
2559 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Experimental and numerical heat transfer investigation in turbulent square-duct flow through oblique horseshoe baffles, Chemical Engineering and Processing, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, มกราคม 2559, หน้า 58-71
2559 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, Heat transfer and turbulent flow friction in a round tube with staggered-winglet perforated-tapes, International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, เมษายน 2559, หน้า 230-242
2559 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Asst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, Thermal performance in solar air heater channel with combined wavy-groove and perforated-delta wing vortex generators, Applied Thermal Engineering, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2559, หน้า 611-620
2559 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Experimental and numerical heat transfer investigation in a tubular heat exchanger with delta-wing tape inserts, Chemical Engineering and Processing, ปีที่ 109, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2559, หน้า 164-177
2559 Dr. Sombat Tamna, Yingyong Kaewkohkiat, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Heat transfer enhancement in tubular heat exchanger with double V-ribbed twisted-tapes, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มีนาคม 2559, หน้า 14-24
2558 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Effects of rib size and arrangement on forced convective heat transfer in a solar air heater channel, Heat and Mass Transfer, ปีที่ 51, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2558, หน้า 1475-1485
2557 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Experimental Investigation on Turbulent Convection in Solar Air Heater Channel Fitted with Delta Winglet Vortex Generator, Chinese Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2557, หน้า 1-10
2557 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Heat Transfer in Round Tube with Rectangular-Winglet Vortex Generators, Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2557, หน้า 1173-1177
2557 สมพล สกุลหลง, Asst. Prof. Dr. Sutapat Kwankaomeng, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Thermal performance of turbulent flow in a solar air heater channel with rib-groove turbulators, International Communications in Heat and Mass Transfer, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, มกราคม 2557, หน้า 34-43
2557 Chitakorn Khanoknaiyakarn, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Thermal Behaviors in a Square Duct with U-Ribbed Tape Inserts, Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2557, หน้า 1208-1212
2557 Prawat Soodkaew, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Watanyu Pairok, Heat Transfer Enhancement in a Solar Air Heater Channel with Discrete V-Baffles, Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2557, หน้า 1193-1197
2557 Sombat Tamna, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Heat transfer behaviors in a solar air heater channel with multiple V-baffle vortex generators, Solar Energy, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2557, หน้า 720-735
2556 สืบสกุล คุรุรัตน์, Xian Chang Li, HEAT TRANSFER ENHANCEMENT OF SMALL SCALE HEAT SINKS USING VIBRATING PIN FIN, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2556, หน้า 801-809
2555 รจนา ประไพนพ, K O Suen, Simulation of potential refrigerants for retrofit replacement, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2555, หน้า 1146-1151
2555 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Animesh Dutta, Experimental investigation of a multi-stage air-steam gasification process for hydrogen enriched gas production, International Journal of Energy Research , ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 335-345
2555 สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, Effect of Hydrogen Addition on Diesel Engine Operation and NOx Emission: A Thermodynamic Study, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2555, หน้า 1472-1478
2555 สืบสกุล คุรุรัตน์, Heat transfer augmentation for electronic cooling, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 425-428
2555 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, A Quantity Survey of Halon 1301, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2555, หน้า 376-381
2555 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, Siriratchanee Sirisawat , Learning Equipment for the Flammability Limits of Liquefied Petroleum Gas, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, กันยายน 2555, หน้า 1316-1320
2555 Teeranon Saelao, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, The Computational Fluid Dynamic Simulation of Fire Evacuation from the Student Dormitory, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2555, หน้า 429-435
2555 Songsakulchai, K., สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ปรณัฐ วิสุวรรณ, The study of evacuation times from the multiplex theatres, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 321-326
2555 Thamavithya, M, สมภพ จรุงธรรมโชติ, Dutta, A, Basu, P, Experimental study on sawdust gasification in a spout-fluid bed reactor, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 204-217
2555 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, Gaseous Emissions and Combustion Efficiency Analysis of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine under Fuel-lean Condition, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กันยายน 2555, หน้า 1813-1817
2554 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Combined Partial Oxidation and Carbon Dioxide Reforming Process: A Thermodynamic Study, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2554, หน้า 9-14
2554 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, An Improved Genetic Algorithm for the Traveling Salesman Problem with Multi-Relations, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2554, หน้า 70-74
2554 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, Application of Hybrid Encoding Genetic Algorithm onPickup and Delivery Traveling Salesman Problem with Traffic Conditions, Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2554, หน้า 605-610
2554 Jirasingha, W., สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, Modeling fire evacuation of a library building based on the numerical simulation, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2554, หน้า 452-458
2554 กิติพงษ์ เจาจารึก, สมภพ จรุงธรรมโชติ, Gratuito, M.K.B., Wongsuwan, H., สุวรรณ หอมหวล, Experimental study of wood downdraft gasification for an improved producer gas quality through an innovative two-stage air and premixed air/gas supply approach, Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 7, เมษายน 2554, หน้า 4834-4840
2553 สมภพ จรุงธรรมโชติ, A Simulation of Single Water Droplet Evaporation: An Investigation of Sprinkler Water Spray, Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2553, หน้า 65-76
2553 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Entropy generation analysis for fully developed laminar convection in hexagonal duct subjected to constant heat flux, Energy, ปีที่ 35, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2553, หน้า 5374-5379
2551 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ปรณัฐ วิสุวรรณ, Pickup and Delivery Traveling Salesman Problem with Traffic Conditions, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2551, หน้า 387-395

Conference

Year
International Conference
102
2566 สืบสกุล คุรุรัตน์, Rodolphe Perrin, พิมพิสา จั่นเทศ, กรวิทย์ ออกผล, การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาและประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประเทศไทยโดยใช้ FBprophet, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 17 - 18 พฤษภาคม 2566, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2566 เตวิชญ์ปัถย์ ลีลาธนพร , สืบสกุล คุรุรัตน์, การศึกษาเชิงทดลองเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อนด้วยอุปกรณ์สร้างการไหลวนชนิด Modified NACA0024 แบบสองแถวในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อหน้าตัดวงกลม, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 , 24 สิงหาคม 2566, นนทบุรี ประเทศไทย
2566 ธรรมราช อาษาสุวรรณ, สืบสกุล คุรุรัตน์, การศึกษา Google’s Teachable Machine ในการตรวจจับโดรน, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 1, 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566, เมือง ยะลา ประเทศไทย
2566 พิมพิสา จั่นเทศ, สืบสกุล คุรุรัตน์, Rodolphe Perrin, กรวิทย์ ออกผล, การหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 15, 26 - 28 เมษายน 2566, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2566 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, เกตุวดี หิรัญพงษ์, สมพล สกุลหลง, การมีส่วนร่วมในการพัฒนาลายผ้าทอ ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์โดยการใช้โปรแกรมช่วยออกแบบ ณ กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านมงคล ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 , 26 - 28 เมษายน 2566, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2566 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ผศ.ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, สมพล สกุลหลง, ศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งปีกสามเหลี่ยมเจาะรู, การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 22, 9 - 10 มีนาคม 2566, เชียงราย ประเทศไทย
2566 อรพินท์ ธรรมเจริญ, สืบสกุล คุรุรัตน์, การปรับปรุงการระบายอากาศในห้องกลึงชิ้นงานโดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 6, 21 - 22 ธันวาคม 2566, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2566 ราชาวดี จวบกระโทก, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ กรณีศึกษาอาคารโรงงานพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7, 6 มิถุนายน 2566, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2566 อาริยา ยอดเมือง, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การวิเคราะห์สมรรถนะของเส้นทางหนีไฟกรณีศึกษาโรงเรียนสำหรับคนพิการ, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 8 กรกฎาคม 2566, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 Rodolphe Perrin, สมพล สกุลหลง, สืบสกุล คุรุรัตน์, การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยเครื่องกำเนิดการไหลวนชนิด Improved NACA0024 แบบกลับหลัง, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 , 19 สิงหาคม 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 ทัตพิชา เทพวิไล, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 28 พฤษภาคม 2565, ขอนแก่น ประเทศไทย
2565 วัลลภา พึ่งเป้า, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติในคลังจัดเก็บสารเคมีไวไฟ ด้วยแบบจําลองพลศาสตร์อัคคีภัย, การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 7, 26 - 27 พฤษภาคม 2565, ชุมพร ประเทศไทย
2565 กาญจนา ธาดาแก้วเจริญ, อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษาอาคารอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 7, 26 - 27 พฤษภาคม 2565, ชุมพร ประเทศไทย
2565 โชติกา แซ่อึ่ง, อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, พอจันทร์ ตุฏฐิพงษ์สวัสดิ์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfider กรณีศึกษาอาคารโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรึราชา, 24 สิงหาคม 2565, ชลบุรี ประเทศไทย
2565 ภัทรพร พืชพันธุ์, อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษา : อาคารพักอาศัย, การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 7, 26 - 27 พฤษภาคม 2565, ชุมพร ประเทศไทย
2565 อลิศรา สนภู่, อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การวิเคราะห์ขีดความสามารถเส้นทางหนีไฟของอาคารเรียนมัธยมศึกษา ด้วยโปรแกรม Pathfinder, การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 7, 26 - 27 พฤษภาคม 2565, ชุมพร ประเทศไทย
2564 ณัฐพล สุจริตภักด, ศิริชัย วัฒนาโสภณ, รจนา ประไพนพ, สาริณี อุ่ยตระกูล, อุปกรณ์ตรวจนับผู้โดยสารในรถยนต์ โดยใช้ราสเบอรี่พาย, การประชุมวิชการระดับชาตินนทีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์), 27 พฤศจิกายน 2564, สกลนคร ประเทศไทย
2564 ภูมิภัทร ศิริเหล่าไพศาล, ชมาพร เจียรบุตร, สืบสกุล คุรุรัตน์, ณัท มหัคฆพงษ์, โพธิพงษ์ ภูทองจันทร์, การเปรียบเทียบรูปแบบของระบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพสำหรับเพิ่มปริมาณทางไฟฟ้าโดยใช้ตู้ปลา, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2564, Muang นครปฐม ประเทศไทย
2563 ผศ.ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง, กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์, ผศ.ดร.ขวัญชัย หนาแน่น, วทัญญู ไพโรจน์ , ดร.จิตกร กนกนัยการ, สมพล สกุลหลง, การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อลูกฟูก 3 ร่อง, การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19), 12 - 13 มีนาคม 2563, จันทบุรี ประเทศไทย
2563 ลลิดา จอดนอก, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองเชิงสมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง กรณีศึกษาอาคารจัดเก็บเม็ดพลาสติก HDPE, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2563, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2562 รจนา ประไพนพ, กิตติพงษ์ เยาวาจา, การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องยืดหลังที่พัฒนาขึ้น, การประชุมทางวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 , 12 - 13 ธันวาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 สืบสกุล คุรุรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, ภูริทัต ศุภกิจจานันท์, การศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นกรองแสงรถยนต์สำหรับประเทศไทย, PIM 9th National and 2nd International Conference 2019: Global Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd Smart Logistics Conference, 5 กรกฎาคม 2562, นนทบุรี ประเทศไทย
2562 ดารากร สื่อศิริธำรงค์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต กรณีศึกษา อาคารโรงเรียนอนุบาล, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2562, อุดรธานี ประเทศไทย
2562 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, ผศ.ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง, ดร.จิตกร กนกนัยการ, สมพล สกุลหลง, การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยแผ่นดูดซับความร้อนแบบครีบสามเหลี่ยม, งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 6 - 8 พฤศจิกายน 2562, พิษณุโลก ประเทศไทย
2562 ชมาพร เจียรบุตร, สืบสกุล คุรุรัตน์, ศาสตรา รสหอม, ศีลวัชร์ อัศวธีรากุล, กุลภัทร ชัชวาลวุฒิกุล, ธนพงษ์ สุขม, การศึกษาขั้วแคโทดที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยเซลล์จุลชีพในรากพืช, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15, 21 - 24 พฤษภาคม 2562, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2562 ชมาพร เจียรบุตร, สืบสกุล คุรุรัตน์, อลงกรณ์ พิมพ์เทพ, ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ปฏิภาณ ชายเกตุ, กษีติ นาประดิษฐทรัพย์, พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15, 21 - 24 พฤษภาคม 2562, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2562 อลงกรณ์ พิมพ์เทพ, สืบสกุล คุรุรัตน์, ชมาพร เจียรบุตร, ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ปฏิภาณ ชายเกตุ, กษีติ นำประดิษฐทรัพ, พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15, 22 - 24 พฤษภาคม 2562, นครราชสีมา ประเทศไทย
2561 รจนา ประไพนพ, กรณีศึกษาภาวะความไม่สบายทางความร้อนในสำนักงานขนาดเล็ก จ.ชลบุรี ประเทศไทย, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , 30 สิงหาคม 2561, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2561 จารุกิตติ์ อรทัย, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการอาณาจักรมดสำหรับการจัดวางตาแหน่งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2561, ชลบุรี ประเทศไทย
2561 ชลธิชา วงศ์เสงี่ยม, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองการอพยพหนีไฟของโรงงานผลิตยางรถยนต์ โดยใช้โปรแกรม Pathfinder, การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2561, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2561 ชลธิชา วงศ์เสงี่ยม, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตในโรงานผลิตยางรถยนต์, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2561, ชลบุรี ประเทศไทย
2561 ณัฐนิชา ทองอ่วม, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, การพัฒนาแบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2561, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2561 ธีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองเวลาอพยพหนีไฟสาหรับอาคารแบบผสมผสานด้วยโปรแกรม Pathfinder, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2561, ชลบุรี ประเทศไทย
2561 นงนภัส ราชนานนท์, สืบสกุล คุรุรัตน์, เอกชัย แวงวรรณ, ชมาพร เจียรบุตร, การศึกษาระบบระบายอากาศภายในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะท่ไม่ใช่เหล็กโดยใช้เทคนิคพลศาสตร์การไหลเชิงคำนวณ, การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2561, นครปฐม ประเทศไทย
2561 นิชาภา ทรงวัฒนา, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองการอพยพหนีไฟของอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder, การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2561, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2561 ปฐมา สี่แสน, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทานายเวลาอพยพหนีไฟ กรณีศึกษา อาคารคลังสินค้า, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2561, ชลบุรี ประเทศไทย
2561 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ดร.สมบัติ ทำนา, ดร.ประทาน ศรีชัย, ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, วทัญญู ไพโรจน์ , รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมพล สกุลหลง, การประเมินสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดแผ่นกั้นเอียง, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2561, มุกดาหาร ประเทศไทย
2561 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การพาความร้อนแบบปั่นป่วนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีกสามเหลี่ยมเจาะรู, การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561, ลำปาง ประเทศไทย
2561 วิภา สุกง, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองการอพยพบุคลากรของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จากอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder, การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2561, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2561 วิภา สุกง, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การวิเคราะห์สมรรถนะความปลอดภัยต่อชีวิตของอาคาร 19 หอพักบุคลากร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2561, ชลบุรี ประเทศไทย
2560 สืบสกุล คุรุรัตน์, เอกชัย แวงวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, การศึกษาเปรียบเทียบระบบระบายอากาศภายในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7, 2 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 จิตกร กนกนัยการ, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, วทัญญู ไพโรจน์ , คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อจัตุรัสสอดด้วยแผ่นกั้นเอียง 60o, การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16), 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 จิตกร กนกนัยการ, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, อิทธิพลของมุมปะทะของแผ่นปีกคู่รูปสีเหลี่ยมผืนผ้าสองด้านต่อคุณลักษณะการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อกลม, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2560 จิตกร กนกนัยการ, สมพล สกุลหลง, วทัญญู ไพโรจน์ , รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, อิทธิพลของครีบบางเอียงต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนในท่อจัตุรัส, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 โชติวุฒิ ประสพสุข, ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, สมพล สกุลหลง, การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2560 ดร.นรินทร์ กุลนภาดล, ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, พิทักษ์ พร้อมไธสง, ดร.ประทาน ศรีชัย, สมพล สกุลหลง, อิทธิพลของแผ่นกั้นวางเอียงต่อสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2560 ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบแผ่นปีกพรุน, การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16), 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศแบบช่องขนานด้วยปีกสามเหลี่ยมวางสลับ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2560 ถนอมศักดิ์ เชาวน์เสริมสุข, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบดับเพลิงด้วยก๊าซเฉื่อยด้วย Microsoft Excel, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, อื่นๆ ประเทศไทย
2560 นางสาวนฤมล อัศวภูมิ, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยปีกสามเหลี่ยมคู่, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017), 26 - 27 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 นางสาวนุจารีย์ สุดสงวน, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การพัฒนาแนวทางประเมินความเสี่ยงการเกิดระเบิดฝุ่น, The 4th NEU National and International Conference 2017 (NEUNIC 2017), 21 กรกฎาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 นางสาวภัคณภัท อิ่มเอิบ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ : กรณีศึกษาอาคารเรียนในระดับมัธยมศึกษา, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 นายอินทัช เศิกศิริ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยของระบบควบคุมควันไฟด้วยโปรแกรม FDS กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 ปรีดา สีบานเย็น, สืบสกุล คุรุรัตน์, การอัดอากาศเพื่อลดซัลไฟด์ในน้ำเสีย, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 31 สิงหาคม 2560, ชลบุรี ประเทศไทย
2560 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, โชติวุฒิ ประสพสุข, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมพล สกุลหลง, สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงตามแนวแกน, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมพล สกุลหลง, พฤติกรรมความร้อนในท่อกลมที่มีการติดตั้งแผ่นปีกสี่เหลี่ยม, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2560 กรทิพย์ ศรีพรม, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การเปรียบเทียบเวลาในการอพยพหนีไฟระหว่างการอพยพแบบปกติและการอพยพแบบหน่วงเวลาด้วยโปรแกรม Pathfinder, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 กฤตธกร วัฒนดำรงสุข, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 จิราพร เข็มสัมฤทธิ์, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยในอาคารคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าการเกษตร, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 ธนาภรณ์ ใจอ่อน, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การประยุกต์ใช้โปรแกรมจาลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อออกแบบระบบระบายควันไฟกรณีศึกษา อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 ธิดารัตน์ นทีพายัพทิศ, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยโปรแกรม PyroSim กรณีศึกษาอาคารปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 นายวรากร กรุณา, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, สุนทรี ขุนทอง, การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบการระเบิดของถังเก็บ 1, 3 บิวทาไดอีน: กรณีศึกษาช่วงการซ่อมบำรุงใหญ่และก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย, IE NETWORK 2017, 12 - 15 กรกฎาคม 2560, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 วิรัตน์ สิทธิรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, การตรวจสอบความเสียดทานในปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วมที่ใช้ไบโอดีเซล, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2559 ชลดนัย วิภาวนิช, สมพล สกุลหลง, สืบสกุล คุรุรัตน์, การประเมินแบบจำลองความปั่นป่วนสำหรับการทำนายการไหลและการถ่ายเทความร้อนสำหรับท่อตรงในช่วงเรย์โนลด์ 5,000 ถึง 9,000, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9 , 11 - 13 พฤษภาคม 2559, ชลบุรี ประเทศไทย
2559 นายสมโชค สุยะสา, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของก๊าซปิโตรเลียมเหลวในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2559, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2559 กันตพัฒน์ ภัทรเศรษฐวัฒน์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การพัฒนาเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดหมอกน้าแรงดันต่ำ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2559
2559 จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, สืบสกุล คุรุรัตน์, การศึกษารูปแบบการไหลของของไหลผ่านวัตถุรูปวงกลม, ที่ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 นางสาวชลิตตาภรณ์ ต้นสาย, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองการรั่วไหลของแอมโมเนียในห้องเย็นด้วยโปรแกรม ALOHA, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2559, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 นายทวีศักดิ์ วิรุณพันธ์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองการอพยพหนีไฟบนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วยโปรแกรม Pathfinder, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2559, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 นายนรินทร์ บุญประเสริฐ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การเปรียบเทียบเวลาอพยพในอาคารสูงระหว่างวิธี SFPE และ Steering ด้วยโปรแกรม Pathfinder, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2559
2559 นายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองการแพร่กระจายของควันไฟด้วยวิธีเชิงตัวเลข กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2559, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, สมพล สกุลหลง, วทัญญู ไพโรจน์ , รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การศึกษาเชิงทดลองของการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงตามแนวยาว, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12, 8 - 10 มิถุนายน 2559, พิษณุโลก ประเทศไทย
2559 ราชันย์ พูลเพิ่ม, ดร.สมบัติ ทำนา, สมพล สกุลหลง, วทัญญู ไพโรจน์ , รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การจำลองการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อที่ใส่พีระมิดปลายตัด, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2559, สงขลา ประเทศไทย
2559 วัฒนา จันทะโคตร, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองเชิงตัวเลขเพื่อหาปริมาณและตำแหน่งการเติมอากาศสำหรับระบบระบายควันไฟในโถงสูง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2559, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา บุญรักษา, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การจำลองเวลาตอบสนองของหัวกระจายน้าดับเพลิงด้วยโปรแกรม FDS, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2559
2559 สุเดชา ศรีสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, เสถียรภาพของการเผาไหม้เอทานอลแบบเปียกที่รอบเดินเบาภายใต้สภาวะส่วนผสมบางในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 สุเมธ ไสยผอม, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นที่มีต่อประสิทธิภาพของเทอร์โบชาร์จเจอร์, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 สมพล สกุลหลง, ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, วทัญญู ไพโรจน์ , รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, อิทธิพลของการใส่แผ่นพรุนติดปีกคดเคี้ยวต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558, นครราชสีมา ประเทศไทย
2558 สมพล สกุลหลง, พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกสี่เหลี่ยมผืนผ้า, นายเรือวิชาการ 58, 26 - 28 สิงหาคม 2558, ชลบุรี ประเทศไทย
2558 สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแผ่นพรุนติดปีกสามเหลี่ยม, การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19 - 20 มีนาคม 2558, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2558 ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5, 23 - 25 ธันวาคม 2558, ขอนแก่น ประเทศไทย
2558 ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน, สมพล สกุลหลง, จิตกร กนกนัยการ, ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบปีก, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 , 23 - 25 ธันวาคม 2558, ขอนแก่น ประเทศไทย
2558 ประวัติ สุดแก้ว, ผศ.พงษ์ศักดิ์ คำมูล, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมพล สกุลหลง, การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผ่นกั้นรูปตัววี, การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้ง ที่ 14, 19 - 20 มีนาคม 2558, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2558 รักศักดิ์ ทิณเสวก, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, การจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม PATHFINDER: กรณีศึกษาอาคารคลังสินค้าอาหารสด, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินการแห่งชาติ ประจาปี 2558, 25 - 28 มีนาคม 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2557 สมพล สกุลหลง, ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, อิทธิพลของการใช้ครีบร่วมกับปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในช่องขนานสี่เหลี่ยมผืนผ้า, การประชุมวิชาการ การการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 13 - 14 มีนาคม 2557, จันทบุรี ประเทศไทย
2557 สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การศึกษาเชิงทดลองโดยการพาความร้อนแบบบังคับในท่อกลมด้วยแผ่นปีก, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
2557 จิตกร กนกนัยการ, สมพล สกุลหลง, ดร.ธีรพัฒน์ ชมพูคำ, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์, คุณลักษณะเชิงความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยครีบตัววี, การประชุมวิชาการ การการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 13 - 14 มีนาคม 2557, จันทบุรี ประเทศไทย
2557 จิตกร กนกนัยการ, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ, พฤติกรรมเชิงความร้อนภายในช่องขนานจัตุรัสสอดด้วยแผ่นกั้นเอียง 45o วางไขว้กัน, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
2557 สมบุญ สารทอง, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, การคำนวณหาเวลาอพยพหนีไฟ กรณีศึกษา อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 19 กรกฎาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในการไหลแบบปั่นป่วนผ่านช่องขนานที่มีตัวสร้างการหมุนควงแบบปีก, การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 9 - 10 พฤษภาคม 2556, ขอนแก่น ประเทศไทย
2556 สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12, 14 - 15 มีนาคม 2556, เชียงราย ประเทศไทย
2556 สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในช่องแผ่นขนานโดยใช้ครีบหยัก, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2556, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2556 รจนา ประไพนพ, นายณัฐกิตต์ ขันแสง, นายวิษณุ แสงสุรศักดิ์ , นายสุทัศน์ นิยมวัน , สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเ้ก่าเมื่อเปลี่ยนสารทำความเย็น จาก R22 เป็น R422B, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT) ครั้งที่ 27 , 16 - 18 ตุลาคม 2556, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2556 จักรพันธ์ ซังขาว, สุริยา โชคเพิ่มพูน, รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, สมพล สกุลหลง, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, วทัญญู ไพโรจน์ , การปรับปรุงเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดด้วยครีบ, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม 2556, นครนายก ประเทศไทย
2556 จิตกร กนกนัยการ, รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, ดำริห์ จันทร์แสงสุก, อิทธิพลของแผ่นกั้นรูปทรงสามเหลี่ยมต่อคุณลักษณะเชิงความร้อนในช่องขนาน, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม 2556, นครนายก ประเทศไทย
2556 ประวัติ สุดแก้ว, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, วทัญญ ไพโรจน์, สมพล สกุลหลง, การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่นกั้นแยกตัวรูปตัววี, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12, 14 - 15 มีนาคม 2556, เชียงราย ประเทศไทย
2556 ภัทรพันธ์ ทองยศ, รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, สมพล สกุลหลง, สุริยา โชคเพิ่มพูน, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, ผศ.ดร.ณัติวิภา เจียระไนวชิระ, อิทธิพลของมุมปะทะของครีบวางขวางต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2556, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2556 ภัทรพันธุ์ ทองยศ, สุริยา โชคเพิ่มพูน, ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์, การศึกษาเชิงพัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวล, การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 9 - 10 พฤษภาคม 2556, ขอนแก่น ประเทศไทย
2556 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย, พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้ครีบรูปตัว-W, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2556, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2556 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมพล สกุลหลง, การเพิ่มสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อจัตุรัสด้วยการใส่ครีบบาง, การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9, 12 - 13 กันยายน 2556, มหาสารคาม ประเทศไทย
2556 สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, ดร.มธุรส สุชาตะวัฒน์, พฤติกรรมความร้อนภายในท่อจัตุรัสสอดด้วยครีบบาง, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม 2556, นครนายก ประเทศไทย
2556 สุริยา โชคเพิ่มพูน, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์, รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, สมพล สกุลหลง, การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยครีบวางขวาง, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2556, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
Year
National Conference
33
2565 Thanakit Srithong, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, Fire Evacuation Simulations of Metal Parts Manufacturing Factory by Pathfinder Program, The 3rd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 26 - 27 มิถุนายน 2565, ชุมพร ประเทศไทย
2564 รจนา ประไพนพ, สาริณี อุ่ยตระกูล, การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า, The 3rd International Conference on Energy and Power (ICEP2021), 18 - 20 พฤศจิกายน 2564, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2563 Sisira Jaimun, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF SMOKE CONTROL IN ATRIUM BUILDING, PIM 10th National and 3rd International Conference 2020, 17 กรกฎาคม 2563, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Asst.Prof.Dr.Narin Koolnapadol, Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Performance Evaluation of Solar Receiver Heat Exchanger with Rectangular-Wing Vortex Generators, International Conference on Smart Grid and Green Energy (SGGE 2019), 23 - 25 มกราคม 2562, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2562 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, pakgira pimsarn, The Application of Event Tree Analysis and Pathfinder Simulation Program for Fire Evacuation in Industrial Factory, The 6th NEU National and International Conference, 20 กรกฎาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 Dr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, Asst.Prof.Dr.Somchai Sripattanapipat, Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Heat Transfer Augmentation in Round Tube with Diamond-shaped Baffle Inserts, The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 11 - 14 ธันวาคม 2561, อื่นๆ ประเทศไทย
2561 Thanchanok Muensa, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, Simulations of Water Spray Suppression System for Transformer Using Fire Dynamic Simulation Program, 2nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2561, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2561 Thawa Nonsiri, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, Fire Evacuation Analysis from University Educational Building Using Pathfinder Program, 2nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2561, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2561 จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, EFFECTS OF AIR TEMPERATURE ON FLOW OVER NACA 0012 AIRFOIL REAR SPOILER OF A CAR, Proceedings of 139th The IRES International Conference, 5 - 6 กันยายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 รจนา ประไพนพ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, การออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก, The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 15 ธันวาคม 2560, กรุงเทพ
2560 Chitakorn Khanoknaiyakarn, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, สมพล สกุลหลง, Performance improvement in a tubular heat exchanger by punched delta-winglet vortex generators, The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 12 - 15 ธันวาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 Chotiwut Prasopsuk, Witoon Chingtuaythong, Chitakorn Khanoknaiyakarn, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Performance assessment in a heat exchanger tube fitted with perforated-rectangular-winglet tape inserts, The 7th Thai Society of Mechanical Engineers – International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2559, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2559 Dr. Narin Koolnapadol, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, สมพล สกุลหลง, Performance assessment of solar air heater duct roughened with perforated-winglet vortex generators, International Conference on New Energy and Applications (ICNEA 2016), 8 - 10 ธันวาคม 2559, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2559 Dr. Narin Koolnapadol, Panuwat Hoonpong, สมพล สกุลหลง, Pongsak Kammul, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Turbulent heat transfer and pressure loss in a square-duct heat exchanger with inclined-baffle inserts, The 7th Thai Society of Mechanical Engineers – International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2559, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2557 สมพล สกุลหลง, Sombat Tamna, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Turbulent convection in a solar air heater channel with baffles/winglets, Proceedings of the 2014 International Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), 19 - 21 มีนาคม 2557, ชลบุรี ประเทศไทย
2557 Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Sombat Tamna, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Numerical Analysis of Turbulent Flow and Heat Transfer in a Square Channel with U-Shaped Baffles, The 18th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering., 17 - 19 มีนาคม 2557, ชลบุรี ประเทศไทย
2557 Chitakorn Khanoknaiyakarn, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Influence of Double-sided Rectangular-wing Tape Insert on Heat Transfer Enhancement in a Heat Exchanger Tube, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2014), 17 - 19 ธันวาคม 2557, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2557 สมพล สกุลหลง, Promvonge, P., Heat transfer in round tube with rectangular-winglet vortex generators, 5th KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014, 27 มีนาคม 2557, Khon Kaen; Thailand อื่นๆ ประเทศไทย
2557 Soodkaew, P., สมพล สกุลหลง, Promvonge, P., Pairok, W., Heat transfer enhancement in a solar air heater channel with discrete V-baffles, 5th KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014, 27 มีนาคม 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2556 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Thermal Enhancement in a Solar Air Heater Channel with Triangular Winglet Vortex Generators, International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 10 สิงหาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr.Pongjet Promvonge, Experimental Study on Heat Transfer and Pressure Drop in a Solar Air Heater Channel with Multiple 45? V-Rib Vortex Generators, International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology, 21 - 24 สิงหาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 สมพล สกุลหลง, Suriya Chokphoemphun, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Thermal Augmentation in Circular Tube with Inclined-Baffle Vortex Generators, The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2556, ชลบุรี ประเทศไทย
2556 Chayodom Hinthao, Supattarachai Suwannapan, Sirisawat Juengjaroennirachon, สมพล สกุลหลง, Dr. Teerapat Chompookham, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Thermal Behaviors in a Square Duct with Inclined-Baffle Inserts, The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2556, ชลบุรี ประเทศไทย
2556 Chitakorn Khanoknaiyakarn, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Thitipat Limkul, Experimental Study on Heat Transfer and Friction Characteristics in Channel with Wavy Baffles, The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2556, ชลบุรี ประเทศไทย
2556 Chitakorn Khanoknaiyakarn, สมพล สกุลหลง, Panuwat Hoonpong, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Asst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, Heat Transfer Augmentation in a Solar Air Heater Channel with Wavy Baffles, International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities , 8 - 10 สิงหาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 Dr. Teerapat Chompookham, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Heat Transfer Augmentation in a Square Duct with Double V-Ribbed Tapes, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4 - 6 กันยายน 2556, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2556 Sombat Tamna, Supattarachai Suwannapan, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, สมพล สกุลหลง, Numerical Investigation of Laminar Flow and Heat Transfer in a Square Channel with Oblique Baffles, International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology, 21 - 24 สิงหาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 Supattarachai Suwannapan, สมพล สกุลหลง, Dr. Teerapat Chompookham, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Assoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, Heat Transfer Characteristics in Square Duct with Winglet Inserts, International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 10 สิงหาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 Suriya Chokphoemphun, Pattarapan Tongyote, Dr. Teerapat Chompookham, สมพล สกุลหลง, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Experimental study on Heat Transfer Augmentation in a Round Tube with V-shaped Ribs, International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 10 สิงหาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2554 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Insight into Emissions and Combustion Efficiency of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine with Exhaust Gas Recirculation Using Chemical Equilibrium Analysis, The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering, 19 - 20 ตุลาคม 2554, กระบี่ ประเทศไทย
2552 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สมภพ จรุงธรรมโชติ, A Chemical Equilibrium Analysis of Exhaust Gas Emissions and Combustion Efficiency from Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine, The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VI), 3 - 6 พฤษภาคม 2552, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2551 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Thermochemical Study of Biogas Autothermal Reforming, International Conference on Energy Security and Climate Change:, 7 สิงหาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สมภพ จรุงธรรมโชติ, Thermodynamic Study on Steam Gasification of Charcoal Combined with CO2 Capture, 5th International Conference on “Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control, 18 ธันวาคม 2551