ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ระบบพลังงาน
LAB07
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2566
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2566
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
1
2559 สมพล สกุลหลง, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi)3.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556)0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 3.25

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
6
2566 ธรรมราช อาษาสุวรรณ, สืบสกุล คุรุรัตน์, รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย, การศึกษา Google’s Teachable Machine ในการตรวจจับโดรน, 22 กุมภาพันธ์ 2566
2563 Chondanai Vipavanich, สถาพร เชื้อเพ็ง, สมพล สกุลหลง, รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2561, Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine with gasoline port injection, 27 ตุลาคม 2563
2561 จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, The IRES Excellence Paper Award, EFFECTS OF AIR TEMPERATURE ON FLOW OVER NACA 0012 AIRFOIL REAR SPOILER OF A CAR, 5 กันยายน 2561
2559 Dr. Narin Koolnapadol, Panuwat Hoonpong, สมพล สกุลหลง, Pongsak Kammul, Assoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, Best Paper Award, Turbulent heat transfer and pressure loss in a squareduct heat exchanger with inclinedbaffle inserts, 16 ธันวาคม 2559
2556 จิตกร กนกนัยการ, รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, สมพล สกุลหลง, รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, ดำริห์ จันทร์แสงสุก, บทความดีเด่น (Best Paper Award), อิทธิพลของแผ่นกั้นรูปทรงสามเหลี่ยมต่อคุณลักษณะเชิงความร้อนในช่องขนาน, 9 พฤษภาคม 2556
2554 สมภพ จรุงธรรมโชติ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Entropy generation analysis for fully developed laminar convection in hexagonal duct subjected to constant heat flux, 20 กันยายน 2554