ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ระบบพลังงาน
LAB07
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ระบบพลังงาน

LAB07

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.สมพล สกุลหลง

Email: sfengsps@src.ku.ac.th

 

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.รจนา ประไพนพ

Email: sfengrcp@src.ku.ac.th

Phone Number: 038354580 ต่อ 662803

ผศ.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ

Email: sfengspp@src.ku.ac.th

Phone Number: 038354851

รศ.สมภพ จรุงธรรมโชติ

Email: sfengspj@src.ku.ac.th

 

นายชาญวิทย์ จันทราศรีไศล

Email: sfengcvc@src.ku.ac.th

 

รศ.สืบสกุล คุรุรัตน์

Email: sfengssg@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4580-2

ชลดนัย วิภาวนิช

 

 

มนเทียร รัตนาธรรม

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

พงษ์เจต พรหมวงศ์