โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Food Contact Materials Research and Testing Center
LAB04
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
50
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2549 โครงการวิจัยโรคเลปโตสไปโรซีสในสุนัข, ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, ธีระพล ศิรินฤมิตร, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ปัจฉิมา สิทธิสาร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์, น.สพ. นพกฤษณ์ จันทิก
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2549 การผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และกุ้ง, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ภคมน จิตประเสริฐ
2549 การผลิตนาโนพาร์ติเคิลจากไคโตแซนเพื่อห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ด้วยวิธี Rapid Expansion of Supercritical Solution Process, อำพร เสน่ห์
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2550 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร, จำรัส ลิ้มตระกูล, เมตตา เจริญพานิช, ผึ่งผาย พรรณวดี, พิบูลย์ พันธุ, ณัฐพร ฉัตรแถม, อำพร เสน่ห์, พิมพา หอมนิรันดร์, ธานิน นานอก, สุภา หารหนองบัว, จักร แสงมา, ผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ. ตะวัน สุกน้อย, ผศ. อภินภัส รุจิวัตร, ดร. รุ้งนภา ทองพูล
2550 การศึกษาเชิงพรรณาของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย, พิษณุ ตุลยกุล, ชัยเทพ พูลเขตต์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
2550 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข่หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย, ชัยเทพ พูลเขตต์, พิษณุ ตุลยกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ
2550 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร, รังรอง ยกส้าน, ปาริฉัตร หงสประภาส, กล้าณรงค์ ศรีรอต, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, วาณี ชนเห็นชอบ, ขนิษฐา วัชราภรณ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วรรณี ฉินศิริกุล
2550 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์
2550 คอมพอสิทชีวฐานของพอลิแลกไทด์และเส้นใยธรรมชาติ, ขนิษฐา วัชราภรณ์, รังรอง ยกส้าน, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, อำพร เสน่ห์, ปาริฉัตร หงสประภาส, Dr. Eva Horia
2550 การผลิตนาโนพาร์ติเคิลจากไคโตแซนเพื่อห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ด้วยวิธี Rapid Expansion of Supercritical Solution Process, อำพร เสน่ห์
2550 การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทน โดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, วราภา มหากาญจนกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2551 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร, จำรัส ลิ้มตระกูล, เมตตา เจริญพานิช, ผึ่งผาย พรรณวดี, พิบูลย์ พันธุ, ณัฐพร ฉัตรแถม, อำพร เสน่ห์, พิมพา หอมนิรันดร์, ธานิน นานอก, สุภา หารหนองบัว, จักร แสงมา, ผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ. ตะวัน สุกน้อย, ผศ. อภินภัส รุจิวัตร, ดร. รุ้งนภา ทองพูล
2551 การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทน โดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, วราภา มหากาญจนกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2551 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2551 การพัฒนาภาชนะบรรจุและการใช้งานที่พึงประสงค์ของสารกั้นสี จากแป้งข้าว, สำอาง จังไพบูลย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ปวริน ตันตริยานนท์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2552 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร, จำรัส ลิ้มตระกูล, เมตตา เจริญพานิช, ผึ่งผาย พรรณวดี, พิบูลย์ พันธุ, ณัฐพร ฉัตรแถม, อำพร เสน่ห์, พิมพา หอมนิรันดร์, ธานิน นานอก, สุภา หารหนองบัว, จักร แสงมา, ผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ. ตะวัน สุกน้อย, ผศ. อภินภัส รุจิวัตร, ดร. รุ้งนภา ทองพูล
2552 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร, รังรอง ยกส้าน, ปาริฉัตร หงสประภาส, สิรี ชัยเสรี, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ขนิษฐา วัชราภรณ์
2552 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์
2552 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, อำพร เสน่ห์, ปาริฉัตร หงสประภาส, วาณี ชนเห็นชอบ
2552 การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2552 การพัฒนากระดาษต้านทานน้ำโดยวิธี Atmospheric Plasma Treatment, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2553 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร, จำรัส ลิ้มตระกูล, เมตตา เจริญพานิช, ผึ่งผาย พรรณวดี, พิบูลย์ พันธุ, ณัฐพร ฉัตรแถม, อำพร เสน่ห์, พิมพา หอมนิรันดร์, ธานิน นานอก, สุภา หารหนองบัว, จักร แสงมา, ผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ. ตะวัน สุกน้อย, ผศ. อภินภัส รุจิวัตร, ดร. รุ้งนภา ทองพูล
2553 การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2553 การพัฒนาระบบพลาสมาสำหรับปรับสภาพผิววัสดุบรรจุ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รศ.ดร.ะรวรรณ บุญญวรรณ, ผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์
2554 การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทเทเรฟทาเลต/แคลเซียมคาร์บอเนตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น, อำพร เสน่ห์
2554 การพัฒนาคู่มือการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ KU-AHA, ศิริพร คงสร้อย, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, วราพร พิมพ์ประไพ, พิษณุ ตุลยกุล, อมรเทพ อาชวกุลเทพ
2555 สารต้านออกซิเดชันจากสารสกัดจากน้ำมันกานพลูในฟิล์มพอลิเอทิลีน, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์
2555 การเตรียมฟิล์มฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่า, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์
2556 ผลของพลาสมาเฮกซะฟลูออโรโพรไพลีนต่อสมบัติของวัสดุบรรจุชีวฐาน, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2556 การพัฒนากระดาษแข็งต้านทานน้ำด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสเปรย์ด้วยพอลิแลคติกแอซิด, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สินีนาถ จริยโชติเลิศ
2556 เครือข่ายแบบเบย์เซียนของโรคเต้านมอักเสบสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อย, ชัยเทพ พูลเขตต์, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ
2556 การเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยกระบวนการเป่าขึ้นรูปฟิล์มแบบต่อเนื่อง, อำพร เสน่ห์
2557 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลท, อำพร เสน่ห์
2558 การปรับปรุงความสามารถในการต้านทานความชื้นของวัสดุผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทด้วยการใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์เป็นพลาสติไซเซอร์, อำพร เสน่ห์
2559 การพัฒนาวัสดุชีวฐานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอทิลีนเพื่อการใช้แทนพอลิเอทิลีนในอุตสาหกรรมฟิล์มเป่า, อำพร เสน่ห์
2560 การสืบสวนการติดเชื้อ haemotropic Mycoplasma spp ในแมวเลี้ยงโดย ใช้เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง, กัญจน์ แก้วมงคล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์)
2560 การปรับปรุงความเป็นเนื้อเดียวกันให้กับวัสดุผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทอเรพธาเลตด้วยซีโอไลต์, อำพร เสน่ห์
2560 การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย, อรรถวิทย์ โกวิทวที, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข
2560 การขยายกำลังการผลิตวัสดุผสม TPS/PBAT/PLA เพื่อการผลิตเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารประเภทพลาสติกที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ, อำพร เสน่ห์
2561 ผลของไมเกรชันต่อสมบัติของพลาสติกฐานชีวภาพจากพอลิเอสเตอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, อำพร เสน่ห์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2562 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, พัชรี ตั้งตระกูล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชุติมา ไวศรายุทธ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2562 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน”, เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, พนามาศ ตรีวรรณกุล, ปภพ สินชยกุล, ศุภชัย อำคา, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, นิคม แหลมสัก, สุรินทร์ อ้นพรม, พรเทพ เหมือนพงษ์, พิชิต ลำใย, อนุวัตร แจ้งชัด, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, จรวย สุขแสงจันทร์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อักษร แสงเทียนชัย, กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, เดชรัต สุขกำเนิด, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, วรวรรณ ตุ้มมงคล, ณคุณ ธรณีนิติญาณ, สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, กนกอร สีมานนท์
2563 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหารแบบใช้ระบบแรงดันน้ำความดันสูง, ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2565 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางการบรรจุของวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน

External Project

Year
External Project
111
2548 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, อภิญญา จุฑางกูร, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, ชมดาว สิกขะมณฑล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รังสิมา เก่งการพานิช, นางสาวนงนุช กัณฑานนท์
2549 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นฤชิต ดำปิน, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ ดร พูนสุข ประเสริฐสรรพ, Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala
2549 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด, ธีระ รักความสุข, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, วิรัตน์ สุมน, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, อดิศร ยะวงศา, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ปัจฉิมา สิทธิสาร, ชัยเทพ พูลเขตต์, หนูจันทร์ มาตา, อาสูตร สงวนเกียรติ, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
2549 การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2549 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2549 ผลของการเคลือบสตาร์ชดัดแปรที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2541 การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบรรจุและอายุการเก็บรักษาทุเรียนกวน, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สายสนม ประดิษฐดวง, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร
2540 การศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียน, สายพิณ มณีพันธ์, สายสนม ประดิษฐดวง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร
2539 Biodegradable Plant Protrin Film for Starch Tray., งามทิพย์ ภู่วโรดม
2550 การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2550 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
2550 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ , น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ธาริณี นามพิชญ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2551 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา, รศ.ดร. สิรินธรเทพ แต้วประยูร
2551 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ธีระ รักความสุข, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์, ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, ปัจฉิมา สิทธิสาร, ชัยเทพ พูลเขตต์, อาสูตร สงวนเกียรติ, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, คเชนทร์ วงษ์สถาพรชัย
2551 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สายสนม ประดิษฐดวง
2551 การทดสอบระดับการแตกเป็นส่วนของวัสดุพลาสติกภายใต้การหมักทางชีวภาพที่กำหนดเงื่อนไข, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล, นางสาวนภัสสร เลียบวัน
2551 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์
2551 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, Dr Hayo van der Werf, Dr Almudena Hospido, Prof. Roland Clift
2550 การพัฒนาแท่นรองรับสินค้ากระดาษลูกฟูกต้านทานน้ำ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, นางสาวนัฎพิชา ทรัพย์ประทานพร
2549 การพัฒนาวัสดุที่มีการต้านทานการซึมผ่านสูงเพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปถาดด้วยเทคนิคเทอร์โมฟอร์ม, อำพร เสน่ห์
2551 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ , ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2550 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, พิบูลย์ พันธุ, อำพร เสน่ห์, เมตตา เจริญพานิช, ณัฐพร ฉัตรแถม
2550 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย , ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, พิษณุ ตุลยกุล, อาสูตร สงวนเกียรติ, เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, สุวิชา เกษมสุวรรณ
2551 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย, ชัยเทพ พูลเขตต์, ธีระ รักความสุข, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธานีรัตน์ สานติวัตร
2551 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2552 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2552 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สายสนม ประดิษฐดวง
2551 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย , ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, พิษณุ ตุลยกุล, เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาสูตร สงวนเกียรติ, ปัจฉิมา สิทธิสาร, สุวิชา เกษมสุวรรณ
2552 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา, ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, ปริวรรต พูลเพิ่ม, นรินทร์ อุประกรินทร์, วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, สุวิชา เกษมสุวรรณ
2552 โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย, ศศิธร นาคทอง, สุวิชา เกษมสุวรรณ, จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, ชัยณรงค์ คันธพนิต
2552 การประเมินความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ในประเทศไทย , งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ
2552 การศึกษารูปแบบการปนเปื้อนข้ามบนผิวเปลือกไข่ของสีฟลูออเรสเซนส์เพื่อเป็นตัวแทนของเชื้อแบคทีเรีย, วราพร พิมพ์ประไพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, นรินทร์ อุประกรินทร์
2552 , รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Mr.Hayo van der Werf, Mr.Claver Kanyarushoki, Mr.Jo?l Aubin , Ms.Almudena Hospido, M. Teresa Moreira, Gumersindo Feijoo
2553 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี, ชัยเทพ พูลเขตต์, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, นันทวัน ญาติบรรทุง, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข
2553 การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2553 การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/การห่อหุ้มระดับนาโนของอนุภาคนาโนแอสคอร์บิลไดปาล์มิเตทในไคโตซานโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤตและการคลอสลิงค์, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2553 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, วราพร พิมพ์ประไพ, พิษณุ ตุลยกุล, น.สพ.สุขุม, น.สพ.เขมพรรษ, สพ.ญ.ภัทริน, น.สพ.วัชรพงษ์, น.สพ.กันตภณ
2554 การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง), พิษณุ ตุลยกุล, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, สุวิชา เกษมสุวรรณ, น.ส.หทัยรัชต์ หาญอนันตชัย
2553 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง), วราพร พิมพ์ประไพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศุภร ทองยวน, ชัยเทพ พูลเขตต์, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล
2553 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ, ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ชัยเทพ พูลเขตต์, พิษณุ ตุลยกุล, วราพร พิมพ์ประไพ, อมรเทพ อาชวกุลเทพ, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ศิริพร คงสร้อย, ศรีสมัย วิริยารัมภะ, นิอร รัตนภพ
2553 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, นิติ ชูเชิด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นายอำนาจ จันทร์ครุฑ
2554 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ, นางสาวรัชนี ทวีผล
2553 Plastic Packaging and Related Packaging materials Technology, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2554 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวสุรันยา จารุภูมิ
2554 การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2554 การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยกล่องกระดาษลูกฟูกสัมผัสอาหารที่มีไขมัน, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาววีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล
2554 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, ชัยเทพ พูลเขตต์, พิชัย จิรวัฒนาพงศ์, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, สุนิสา กินาวงศ์, จินตนา ตันเวชศิลป์
2555 การวิเคราะห์ภาวะการตลาดบรรจุภัณฑ์ในระบบห่วงโช่อุทานอาหารแช่เย็นแช่เข็ง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข
2555 การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, ศศิธร ตรงจิตภักดี, ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์
2555 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อำพร เสน่ห์
2554 การศึกษาอิทธิพลของสัณฐานวิทยาต่อสมบัติของพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ซีโอไลต์นาโนคอมโพสิต, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2553 การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2555 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย, ชัยเทพ พูลเขตต์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ธีระ รักความสุข, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, พิชัย จิรวัฒนาพงศ์
2555 การควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์สุนัขเพศผู้โดยใช้สาร SB222200, ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, วราพร พิมพ์ประไพ
2555 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2555 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี, วราพร พิมพ์ประไพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ชัยเทพ พูลเขตต์, ณัฐพงษ์ ปานขาว, ชลาลัย เรืองหิรัญ, จารุวรรณ เหรียญปรีชา, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
2556 การสำรวจเชิงวิเคราะห์วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่จำหน่ายในประเทศไทย, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2555 Market study on laminated materials for packaging application, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2556 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ชุติมา ไวศรายุทธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ปรารถนา ปรารถนาดี, พรธิภา องค์คุณารักษ์, จุมพล วรสายัณห์, ปุณณมี สัจจกมล, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
2556 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะนมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการนำเข้าแพะนม และการยืมพ่อพันธุ์ในการผสม, พิพัฒน์ อรุณวิภาส, สุวิชา เกษมสุวรรณ, น.สพ.พีรวิทย์ บุญปางบรรพ
2556 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่กระจายวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สุวิชา เกษมสุวรรณ
2557 Migration Barrier of BASF Products, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2557 การพัฒนาสมบัติการทนความร้อนและความชื้นของวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์
2557 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ปรารถนา ปรารถนาดี, พรธิภา องค์คุณารักษ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, อัจฉรา เกษสุวรรณ, ปุณณมี สัจจกมล, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, จุมพล วรสายัณห์, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2558 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง, วราพร พิมพ์ประไพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ชัยเทพ พูลเขตต์, น.สพ.วัชรพงษ์ สุดดี
2558 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, อำพร เสน่ห์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล
2558 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2556 การศึกษาเครือข่ายสังคมที่มีผลต่อการระบาดของพยาธิใบไม้ตับจากแหล่งน้ำไปสู่ชุมชน, วราพร พิมพ์ประไพ, ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ชัยเทพ พูลเขตต์, ศ.บรรจบ ศรีภา
2558 การพัฒนาฟิล์มห่ออาหารจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเทล, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาวอรทัย อินทะ
2559 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย (ต่อยอดจากปี 2556), งามทิพย์ ภู่วโรดม
2559 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2559 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2559 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2559 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, รังรอง ยกส้าน, ประกิต สุขใย, ธนโชติ บุญวรโชติ
2560 การปรับปรุงการผสมและสมรรถนะของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิค/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ซด้วยซีโอไลต์สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว, อำพร เสน่ห์
2560 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2560 โครงการ “ประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกในคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีก”, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ชัยเทพ พูลเขตต์, ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, สุกัญญา ทองรัตน์สกุล
2559 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากน้ำเสียและดินในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก, วราพร พิมพ์ประไพ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, อาสูตร สงวนเกียรติ
2560 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ปี 2560, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นางวาราดา จินดาอินทร์, นางชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2559 โครงการฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2560, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2560 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาขนมอบด้วยเทคโนโลยีการบรรจุ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2560 โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์
2559 การปรับปรุงการผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ, อำพร เสน่ห์, นางสาวกรรณิการ์ ยิ้มนาค
2559 โครงการอบรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารแช่เย็นแช่แข็งและการทดสอบวัสดุ, อำพร เสน่ห์
2560 การพัฒนาสูตรและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, นัฏพร ขนุนก้อน
2560 การพัฒนาสมบัติฟิล์มวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ/พอลิบิวทิลีนอะติเพทโคเทเลทเพื่อการบรรจุผลิตผลสด (ระยะที่ 2), อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น (ระยะที่ 2), ณัฐดนัย หาญการสุจริต, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง
2561 โครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า, ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ศุภร ทองยวน, กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, วราพร พิมพ์ประไพ, รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
2561 การพัฒนาเปลือกแคบซูลจากวัสดุผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวไทยสำหรับบรรจุโภชนเภสัชภัณฑ์ประเภทน้ำมัน, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2561 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ชนัสสา
2561 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, อำพร เสน่ห์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2560 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560, อำพร เสน่ห์, ประกิต สุขใย, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ธนโชติ บุญวรโชติ
2560 การศึกษาสาเหตุของการเสื่อมเสียของครีมเครื่องสำอางในบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ (Blister Pack), อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2560 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2561, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อำพร เสน่ห์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, วาราดา ตั้งเกื้อมิตร, กัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์
2560 โครงการสืบค้นข้อมูลรายชื่อบริษัทที่มีแนวโน้มใช้งานกล่องกระดาษแข็ง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, พิมพ์วลัญป์ สมบูรณ์, วาราดา ตั้งเกื้อมิตร
2562 แนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการควบคุมสาร BPA ในแลกเกอร์เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยในตลาดสากล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ไชยา ประสิทธิชัย, ครองขวัญ อัครชนียากร, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์
2562 แนวทางควบคุมปริมาณสาร BPA ในอาหารกระป๋องไทย และการสำรวจการใช้แลกเกอร์ BPA-NI ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ไชยา ประสิทธิชัย, ครองขวัญ อัครชนียากร, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์
2562 การวิจัยขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาการบวมพองของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI ในอุตสาหกรรรมอาหารกระป๋องไทย, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ไชยา ประสิทธิชัย, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ครองขวัญ อัครชนียากร, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์
2562 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 24, ทานตะวัน พิรักษ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2562 การศึกษาแบบจาลองการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย, ชัยเทพ พูลเขตต์, สุวิชา เกษมสุวรรณ, ณัฐวดี ภมรานนท์, ณัฐชัย วรสุทธิ์
2561 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2562 การพัฒนาฟิล์มรับประทานได้, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2563 การพัฒนาและประเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร, อำพร เสน่ห์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, นางวาราดา จินดาอินทร์, รังรอง ยกส้าน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2563 การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ , ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ประกิต สุขใย
2563 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Listeria spp. และ Listeria monocytogenes ในน้ำนมดิบถังรวม และประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อจากวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของผู้ผลิตรายย่อย, สุปภาดา คณานับ, สุวิชา เกษมสุวรรณ, อนวัช แสงมาลี, นายิกา ปิ่นเนียม, สิทธิพร โพธิธีรบุตร
2563 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเบเกอรี่, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2564 การวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพฐานพอลิแลคติกแอซิด: การสังเคราะห์ การดัดแปรและการประยุกต์ใช้งาน (ปีที่ 3), อำพร เสน่ห์, วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รศ.ดร.ณัฎฐา ทองจุล, รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต
2564 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายเทสาร BPA และประสิทธิภาพการใช้งานของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบการถ่ายเทสาร BPA ในกระป๋องบรรจุอาหาร, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ไชยา ประสิทธิชัย, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ครองขวัญ อัครชนียากร, กรรณิกา เจียมจำนรรจา, อุทัย กลิ่นเกษร, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิศมัย ศรีชาเยช
2564 การพัฒนานวัตกรรมระบบความเย็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ของพลังงานเหลือทิ้งจาก LNG เพื่อการเก็บรักษาและแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรสู่อาหารไทยคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, พรธิภา องค์คุณารักษ์
2565 การปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลทรีไซเคิลเพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อำพร เสน่ห์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น.ส.คณัสภัสร์ เฉลยจิตต์กุล, นางวาราดา จินดาอินทร์
2565 การพัฒนาและเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร (ปีที่ 2), อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, อุรุชยา สนแจ้ง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์