ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Food Contact Materials Research and Testing Center
LAB04
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Food Contact Materials Research and Testing Center

LAB04

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม

Email: fagintp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8902

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

Email: fagitvp@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5057 ต่อ 5057

รศ.อำพร เสน่ห์

Email: fagiams@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625099

รศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ

Email: fvetswk@ku.ac.th

Phone Number: 034-351901–3 ต่อ1601