โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group
LAB02
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
89
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, อ. สำอาง จังไพบูลย์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2548 อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2549 การผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และกุ้ง, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ภคมน จิตประเสริฐ
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, อ. สำอาง จังไพบูลย์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2549 อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ", สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, ภคมน จิตประเสริฐ, รังรอง ยกส้าน, สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ณัฐชนก อมรเทวภัทร
2549 การวิเคราะห์โครงสร้างของสารยับยั้งจุลชีพที่สังเคราะห์จากแลกติกแบคทีเรียชนิด Pediococcus acidilactici KUB-L0026, รังรอง ยกส้าน
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, ปาริฉัตร หงสประภาส, สิรี ชัยเสรี, รังรอง ยกส้าน, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, อ. ปิติญาณ์ กมลพัฒนะ
2549 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, วาณี ชนเห็นชอบ, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, ปาริฉัตร หงสประภาส
2549 การผลิตนาโนพาร์ติเคิลจากไคโตแซนเพื่อห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ด้วยวิธี Rapid Expansion of Supercritical Solution Process, อำพร เสน่ห์
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2550 อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2550 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร, จำรัส ลิ้มตระกูล, เมตตา เจริญพานิช, ผึ่งผาย พรรณวดี, พิบูลย์ พันธุ, ณัฐพร ฉัตรแถม, อำพร เสน่ห์, พิมพา หอมนิรันดร์, ธานิน นานอก, สุภา หารหนองบัว, จักร แสงมา, ผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ. ตะวัน สุกน้อย, ผศ. อภินภัส รุจิวัตร, ดร. รุ้งนภา ทองพูล
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ", สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, ภคมน จิตประเสริฐ, รังรอง ยกส้าน, สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ณัฐชนก อมรเทวภัทร
2550 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร, รังรอง ยกส้าน, ปาริฉัตร หงสประภาส, กล้าณรงค์ ศรีรอต, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, วาณี ชนเห็นชอบ, ขนิษฐา วัชราภรณ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วรรณี ฉินศิริกุล
2550 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์
2550 คอมพอสิทชีวฐานของพอลิแลกไทด์และเส้นใยธรรมชาติ, ขนิษฐา วัชราภรณ์, รังรอง ยกส้าน, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, อำพร เสน่ห์, ปาริฉัตร หงสประภาส, Dr. Eva Horia
2550 การผลิตนาโนพาร์ติเคิลจากไคโตแซนเพื่อห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ด้วยวิธี Rapid Expansion of Supercritical Solution Process, อำพร เสน่ห์
2550 การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทน โดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2550 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากสตาร์ชข้าว, สตาร์ชมันสำปะหลัง, และสตาร์ชถั่วเขียว, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, วราภา มหากาญจนกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2551 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร, จำรัส ลิ้มตระกูล, เมตตา เจริญพานิช, ผึ่งผาย พรรณวดี, พิบูลย์ พันธุ, ณัฐพร ฉัตรแถม, อำพร เสน่ห์, พิมพา หอมนิรันดร์, ธานิน นานอก, สุภา หารหนองบัว, จักร แสงมา, ผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ. ตะวัน สุกน้อย, ผศ. อภินภัส รุจิวัตร, ดร. รุ้งนภา ทองพูล
2551 การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทน โดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, วราภา มหากาญจนกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2551 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2551 การพัฒนาภาชนะบรรจุและการใช้งานที่พึงประสงค์ของสารกั้นสี จากแป้งข้าว, สำอาง จังไพบูลย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ปวริน ตันตริยานนท์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2551 การห่อหุ้มสารต้านจุลชีพในอนุภาคไคโตซานซึ่งมีขนาดในระดับ ไมโคร/นาโนเมตร สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านจุลชีพ, รังรอง ยกส้าน
2551 ความเปลี่ยนแปลงของสตาร์ช, โปรตีน. และลิผิดในระหว่างสภาวะการขึ้นรูปโครงสร้างของแป้งข้าวที่ต่างกัน, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2552 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร, จำรัส ลิ้มตระกูล, เมตตา เจริญพานิช, ผึ่งผาย พรรณวดี, พิบูลย์ พันธุ, ณัฐพร ฉัตรแถม, อำพร เสน่ห์, พิมพา หอมนิรันดร์, ธานิน นานอก, สุภา หารหนองบัว, จักร แสงมา, ผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ. ตะวัน สุกน้อย, ผศ. อภินภัส รุจิวัตร, ดร. รุ้งนภา ทองพูล
2552 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ", สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, ภคมน จิตประเสริฐ, รังรอง ยกส้าน, สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ณัฐชนก อมรเทวภัทร
2552 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร, รังรอง ยกส้าน, ปาริฉัตร หงสประภาส, สิรี ชัยเสรี, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ขนิษฐา วัชราภรณ์
2552 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์
2552 คอมพอสิทชีวฐานของพอลิแลกไทด์และเส้นใยธรรมชาติ, ขนิษฐา วัชราภรณ์, รังรอง ยกส้าน
2552 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, อำพร เสน่ห์, ปาริฉัตร หงสประภาส, วาณี ชนเห็นชอบ
2552 การพัฒนาสมบัติเยื่อกระดาษจากทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสำหรับบรรจุผลไม้สด, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2552 การดัดแปรสตาร์ชข้าวแบบพันธะเชื่อมข้ามและอีเทอริฟิเคชั่น, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2552 การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2552 การห่อหุ้มวิตามินอีในอนุภาคไมโคร/นาโนไคโตซาน, รังรอง ยกส้าน
2552 การพัฒนากระดาษต้านทานน้ำโดยวิธี Atmospheric Plasma Treatment, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2553 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร, จำรัส ลิ้มตระกูล, เมตตา เจริญพานิช, ผึ่งผาย พรรณวดี, พิบูลย์ พันธุ, ณัฐพร ฉัตรแถม, อำพร เสน่ห์, พิมพา หอมนิรันดร์, ธานิน นานอก, สุภา หารหนองบัว, จักร แสงมา, ผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ผศ. ตะวัน สุกน้อย, ผศ. อภินภัส รุจิวัตร, ดร. รุ้งนภา ทองพูล
2553 การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2553 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน, รังรอง ยกส้าน
2553 การพัฒนาระบบพลาสมาสำหรับปรับสภาพผิววัสดุบรรจุ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รศ.ดร.ะรวรรณ บุญญวรรณ, ผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์
2554 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน, รังรอง ยกส้าน
2554 การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทเทเรฟทาเลต/แคลเซียมคาร์บอเนตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น, อำพร เสน่ห์
2555 สารต้านออกซิเดชันจากสารสกัดจากน้ำมันกานพลูในฟิล์มพอลิเอทิลีน, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์
2555 ผลของสารเติมแต่งต่อเสถียรภาพทางแสงและสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุเชิงประกอบผงไม้/พอลิไวนิลคลอไรด์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ดร.ดวงเดือน อาจองค์ (นักวิจัย 3)
2555 ใช้ประโยชน์กากเบียร์เพื่อการพัฒนากระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2555 การเตรียมฟิล์มฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่า, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์
2556 ผลของพลาสมาเฮกซะฟลูออโรโพรไพลีนต่อสมบัติของวัสดุบรรจุชีวฐาน, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2556 การพัฒนากระดาษแข็งต้านทานน้ำด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสเปรย์ด้วยพอลิแลคติกแอซิด, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สินีนาถ จริยโชติเลิศ
2556 การเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยกระบวนการเป่าขึ้นรูปฟิล์มแบบต่อเนื่อง, อำพร เสน่ห์
2556 การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2556 การวัดและการวิเคราะห์สมบัติการดูดซับก๊าซของคาร์บอนกัมมันต์สังเคราะห์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟหลังการเก็บเกี่ยว, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2557 อิทธิพลของภาวะการสกัดเยื่อกลเชิงเคมีด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำต่อสมบัติเชิงกลของกระดาษจากไม้สบู่ดำ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2557 การพัฒนากระถางที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เสริมแรงด้วยเส้นใยจากทางใบปาล์มน้ำมัน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น
2557 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลท, อำพร เสน่ห์
2558 การปรับปรุงความสามารถในการต้านทานความชื้นของวัสดุผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทด้วยการใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์เป็นพลาสติไซเซอร์, อำพร เสน่ห์
2559 การพัฒนาวัสดุชีวฐานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอทิลีนเพื่อการใช้แทนพอลิเอทิลีนในอุตสาหกรรมฟิล์มเป่า, อำพร เสน่ห์
2559 ใช้ประโยชน์นาโนซิลิกาสังเคราะห์จากแกลบข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟีบนกล่องกระดาษคราฟท์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2560 การปรับปรุงความเป็นเนื้อเดียวกันให้กับวัสดุผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทอเรพธาเลตด้วยซีโอไลต์, อำพร เสน่ห์
2560 การเตรียมซีโอไลต์ดูดซับอนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยวิธีสีเขียว, รังรอง ยกส้าน
2560 การพัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพแบบใช้แล้วทิ้งจากวัสดุฐาน เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ เส้นใยธรรมชาติ, นัฏพร ขนุนก้อน, รังรอง ยกส้าน
2560 การขยายกำลังการผลิตวัสดุผสม TPS/PBAT/PLA เพื่อการผลิตเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารประเภทพลาสติกที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ, อำพร เสน่ห์
2560 การผลิตพลาสติกฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตถาดเทอร์โมฟอร์มแบบใช้แล้วทิ้ง, รังรอง ยกส้าน
2560 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2561 ผลของไมเกรชันต่อสมบัติของพลาสติกฐานชีวภาพจากพอลิเอสเตอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, อำพร เสน่ห์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2562 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, พัชรี ตั้งตระกูล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชุติมา ไวศรายุทธ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2562 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน”, เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, พนามาศ ตรีวรรณกุล, ปภพ สินชยกุล, ศุภชัย อำคา, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, นิคม แหลมสัก, สุรินทร์ อ้นพรม, พรเทพ เหมือนพงษ์, พิชิต ลำใย, อนุวัตร แจ้งชัด, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, จรวย สุขแสงจันทร์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อักษร แสงเทียนชัย, กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, เดชรัต สุขกำเนิด, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, วรวรรณ ตุ้มมงคล, ณคุณ ธรณีนิติญาณ, สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, กนกอร สีมานนท์
2562 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
2562 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์สมาร์ทเพื่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, วาณี ชนเห็นชอบ
2562 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้, ศิริกาญจนา ทองมี, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2563 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหารแบบใช้ระบบแรงดันน้ำความดันสูง, ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2564 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต, อนุวัตร แจ้งชัด, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ภคมน จิตประเสริฐ, อุทัย กลิ่นเกษร, รังรอง ยกส้าน, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, เมธาวี เพียรภักดี
2564 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งถั่วเขียวและถั่วลันเตาเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารทางเลือก, วรรธินี เกตุคง, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2564 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของแป้งจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ทนสภาวะน้ำท่วมหรือแล้งซ้ำซาก, มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, ภิญญารัตน์ กงประโคน, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2564 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, เมธา มีแต้ม, กรรณิการ์ ดวงมาลย์, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รังรอง ยกส้าน
2564 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแหนเป็ด, รังรอง ยกส้าน
2565 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต, อนุวัตร แจ้งชัด, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ภคมน จิตประเสริฐ, อุทัย กลิ่นเกษร, รังรอง ยกส้าน, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, เมธาวี เพียรภักดี
2565 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, เมธา มีแต้ม, กรรณิการ์ ดวงมาลย์, อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รังรอง ยกส้าน
2565 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแหนเป็ด, รังรอง ยกส้าน
2565 การพัฒนาวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร, รังรอง ยกส้าน, อุรุชยา สนแจ้ง, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, รังรอง ยกส้าน, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, เกียรติชัย วาดอักษร
2565 การปรับปรุงความเหนียวของวัสดุผสม PLA/TPS โดยการเติม PBS ร่วมกับการดึงยืดสองทิศทาง, รังรอง ยกส้าน, อุรุชยา สนแจ้ง
2565 การเตรียมฟิล์มหายใจได้ฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต สำหรับการเก็บผักและผลไม้, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, รังรอง ยกส้าน
2565 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางการบรรจุของวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน

External Project

Year
External Project
150
2549 การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน, วาณี ชนเห็นชอบ, สุขเกษม สิทธิพจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, นายสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
2547 การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรด (ทุน IPUS), รังรอง ยกส้าน
2548 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, อภิญญา จุฑางกูร, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, ชมดาว สิกขะมณฑล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รังสิมา เก่งการพานิช, นางสาวนงนุช กัณฑานนท์
2549 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นฤชิต ดำปิน, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ ดร พูนสุข ประเสริฐสรรพ, Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala
2549 การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2548 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงและสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์ม, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2549 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2547 การปรับโครงสร้างทางเคมีของแป้งโดยการควบคุมความเป็นไฮโดรโฟบิกและไฮโดรฟิลิก: แนวทางเพื่อการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม, รังรอง ยกส้าน
2547 การปรับโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ: แนวทางสำหรับการพัฒนากาว, รังรอง ยกส้าน
2549 ผลของการเคลือบสตาร์ชดัดแปรที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2549 Development of High Performance Vaccine Composed of Novel Biodegradable Chitosan Nanoparticle., รังรอง ยกส้าน
2541 การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบรรจุและอายุการเก็บรักษาทุเรียนกวน, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สายสนม ประดิษฐดวง, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร
2540 การศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียน, สายพิณ มณีพันธ์, สายสนม ประดิษฐดวง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร
2539 Biodegradable Plant Protrin Film for Starch Tray., งามทิพย์ ภู่วโรดม
2550 การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2550 การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์, รังรอง ยกส้าน, รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
2550 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
2550 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ , น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ธาริณี นามพิชญ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2550 อิทธิพลของโปรตีนกลูเตนินจากข้าวที่มีผลต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาว ณัตถพร ชาญธัญกรณ์ (นิสิต), นายทศศม พงศ์ทอง (นิสิต), นายคณิตศาสตร์ สุทธดุก (นิสิต)
2551 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา, รศ.ดร. สิรินธรเทพ แต้วประยูร
2551 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สายสนม ประดิษฐดวง
2551 การทดสอบระดับการแตกเป็นส่วนของวัสดุพลาสติกภายใต้การหมักทางชีวภาพที่กำหนดเงื่อนไข, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล, นางสาวนภัสสร เลียบวัน
2551 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์
2551 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, Dr Hayo van der Werf, Dr Almudena Hospido, Prof. Roland Clift
2550 การพัฒนาแท่นรองรับสินค้ากระดาษลูกฟูกต้านทานน้ำ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, นางสาวนัฎพิชา ทรัพย์ประทานพร
2550 การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอีพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ, รังรอง ยกส้าน
2550 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินซี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์, รังรอง ยกส้าน
2551 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินอี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์, รังรอง ยกส้าน
2551 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มสารสกัดจากน้ำมันรำข้าว, รังรอง ยกส้าน
2549 การพัฒนาวัสดุที่มีการต้านทานการซึมผ่านสูงเพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปถาดด้วยเทคนิคเทอร์โมฟอร์ม, อำพร เสน่ห์
2551 อิทธิพลของรูปแบบการเติมโปรตีนกลูเตลินต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก , น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาว วรรษมณ ทองโชติ (นิสิต), นางสาว อัมรัตน์ แคล้วปลอดทุกข์
2551 การสำรวจความเข้าใจต่อแนวคิด Sustainability ในวงการเทคโนโลยีการบรรจุ, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2551 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ , ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2550 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, พิบูลย์ พันธุ, อำพร เสน่ห์, เมตตา เจริญพานิช, ณัฐพร ฉัตรแถม
2551 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2552 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2552 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สายสนม ประดิษฐดวง
2552 การประเมินความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ในประเทศไทย , งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ
2552 ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตรไทย, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
2552 , รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Mr.Hayo van der Werf, Mr.Claver Kanyarushoki, Mr.Jo?l Aubin , Ms.Almudena Hospido, M. Teresa Moreira, Gumersindo Feijoo
2553 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, รังรอง ยกส้าน, Professor Arthur J Ragauskas
2553 การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, อำพร เสน่ห์
2553 การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/การห่อหุ้มระดับนาโนของอนุภาคนาโนแอสคอร์บิลไดปาล์มิเตทในไคโตซานโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤตและการคลอสลิงค์, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2553 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, นิติ ชูเชิด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นายอำนาจ จันทร์ครุฑ
2554 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ, นางสาวรัชนี ทวีผล
2553 Plastic Packaging and Related Packaging materials Technology, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2554 การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน, รังรอง ยกส้าน
2554 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาวสุรันยา จารุภูมิ
2554 การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2553 การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2554 การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยกล่องกระดาษลูกฟูกสัมผัสอาหารที่มีไขมัน, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นางสาววีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล
2555 การวิเคราะห์ภาวะการตลาดบรรจุภัณฑ์ในระบบห่วงโช่อุทานอาหารแช่เย็นแช่เข็ง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข
2554 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช, รังรอง ยกส้าน, นางสาวนัฏพร ขนุนก้อน
2554 การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน, รังรอง ยกส้าน, นางสาวสเรขา วรนุช
2555 การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, ศศิธร ตรงจิตภักดี, ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์
2555 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อำพร เสน่ห์
2554 การศึกษาอิทธิพลของสัณฐานวิทยาต่อสมบัติของพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ซีโอไลต์นาโนคอมโพสิต, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2553 การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2555 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, ประมวล ทรายทอง
2555 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2556 การสำรวจเชิงวิเคราะห์วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่จำหน่ายในประเทศไทย, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2555 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่ก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2555 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2555 Market study on laminated materials for packaging application, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2555 โครงการคูปองนวัตกรรมเรื่อง แผ่นกำจัดเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ขนส่งเพื่อยืดอายุของสินค้าเพื่อการเกษตร, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2556 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ชุติมา ไวศรายุทธ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ปรารถนา ปรารถนาดี, พรธิภา องค์คุณารักษ์, จุมพล วรสายัณห์, ปุณณมี สัจจกมล, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
2556 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่กระจายวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สุวิชา เกษมสุวรรณ
2557 Migration Barrier of BASF Products, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2556 โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ชข้าวท้องไข่, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2557 การพัฒนาสมบัติการทนความร้อนและความชื้นของวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์
2557 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ปรารถนา ปรารถนาดี, พรธิภา องค์คุณารักษ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, อัจฉรา เกษสุวรรณ, ปุณณมี สัจจกมล, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, จุมพล วรสายัณห์, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2557 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2558 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐภรณ์ สินันตา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มาริสา อรัญชัยยะ, วิรัญญา แก้ววัฒนะ, สิรี ตั้งบุญสุข, รังรอง ยกส้าน, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ
2557 การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพโดยกระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นของคอมพอสิตฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เส้นใยธรรมชาติ, รังรอง ยกส้าน, นางสาวฌนกร หยกสหชาติ
2557 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแตกสลายได้ทางชีวภาพสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทที่มีความชื้นต่ำและไขมันสูง, รังรอง ยกส้าน, นางสาวอรทัย อินทะ
2557 ผลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาต่อความสามารถในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่าและสมบัติของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช, รังรอง ยกส้าน, นางสาวภัทรา จันทนสกุลวงศ์
2557 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มเป่าเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ไคโตซาน, รังรอง ยกส้าน, Mr. DANG MINH KHANH
2558 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, อำพร เสน่ห์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล
2558 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2558 วัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง, รังรอง ยกส้าน
2558 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของข้าวท้องไข่ และการดัดแปรสตาร์ชข้าวท้องไข่ (ปีที่ 2), น้ำฝน ลำดับวงศ์
2558 การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวนึ่ง, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2558 การพัฒนาฟิล์มห่ออาหารจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเทล, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาวอรทัย อินทะ
2559 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย (ต่อยอดจากปี 2556), งามทิพย์ ภู่วโรดม
2559 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน
2559 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, มาริสา อรัญชัยยะ, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รังรอง ยกส้าน, สุวิชภรณ์ วิชกูล, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รมิดายุ อยู่สุข, สุวิวัฒน์ สืบสานกุล
2559 การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, มาศอุบล ทองงาม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พรธิภา องค์คุณารักษ์, Alan Mackie (Co-PI - budget from British Council, UK)
2558 พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน, ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ, รังรอง ยกส้าน, ผศ.ดร.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, ดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์, อ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, จันทิกา ชูโชติรส
2558 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวท้องไข่ ปี 2558, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2558 การเคลื่อนย้ายและ/หรือการปลดปล่อยของสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างพลาสติก, รังรอง ยกส้าน
2559 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ, ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รังรอง ยกส้าน, ผศ.ดร.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
2559 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2559 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2559 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, รังรอง ยกส้าน, ประกิต สุขใย, ธนโชติ บุญวรโชติ
2559 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทางลอจิสติกส์ในโซ่อุปทานผลิตผลสด, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2560 การผลิตบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มจานพอลิแลคติกแอซิค/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับเนยสดแช่เย็น, รังรอง ยกส้าน
2560 การปรับปรุงการผสมและสมรรถนะของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิค/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ซด้วยซีโอไลต์สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว, อำพร เสน่ห์
2560 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18, อนุวัตร แจ้งชัด, เทพกัญญา หาญศีลวัต, เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, กมลวรรณ แจ้งชัด, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2560 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ปี 2560, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นางวาราดา จินดาอินทร์, นางชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2559 โครงการฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2560, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2560 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาขนมอบด้วยเทคโนโลยีการบรรจุ, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2560 โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์
2559 การแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559, ปรารถนา ปรารถนาดี, กมลวรรณ แจ้งชัด, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิศมัย ศรีชาเยช, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชัชวาล วรศิริ
2559 การปรับปรุงการผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ, อำพร เสน่ห์, นางสาวกรรณิการ์ ยิ้มนาค
2559 โครงการอบรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารแช่เย็นแช่แข็งและการทดสอบวัสดุ, อำพร เสน่ห์
2559 การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารสังเคราะห์, รังรอง ยกส้าน
2560 การพัฒนาสูตรและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, นัฏพร ขนุนก้อน
2560 ลูกบอลยางพาราสำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ, พิมสิรี สุวรรณะ, ดร.วรนุช สมส่งกุล, นางสาวรัมพา สุวรรณรัตน์, นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล, ดร.รังสฤษฎ์ จำเริญ, ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย, นายอาทิตย์ ประจิตร, น.ส.รัตน์ธีรา ติฐวิชัยรัตน์, รังรอง ยกส้าน, น.ส.พรสวรรค์ โพธิ์สว่าง
2560 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว, มาศอุบล ทองงาม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาวศรสวรรค์ ชมเชย
2560 การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทยสู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2561 การพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์, รังรอง ยกส้าน
2560 การพัฒนาสมบัติฟิล์มวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ/พอลิบิวทิลีนอะติเพทโคเทเลทเพื่อการบรรจุผลิตผลสด (ระยะที่ 2), อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น (ระยะที่ 2), ณัฐดนัย หาญการสุจริต, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง
2561 การพัฒนาเปลือกแคบซูลจากวัสดุผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวไทยสำหรับบรรจุโภชนเภสัชภัณฑ์ประเภทน้ำมัน, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2561 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ชนัสสา
2561 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, อำพร เสน่ห์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2560 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลไม้สดไทยด้วยเทคโนโลยีการสร้างเจล, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชุติมา ไวศรายุทธ์, อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
2560 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560, อำพร เสน่ห์, ประกิต สุขใย, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ธนโชติ บุญวรโชติ
2560 การศึกษาสาเหตุของการเสื่อมเสียของครีมเครื่องสำอางในบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ (Blister Pack), อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2560 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2561, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อำพร เสน่ห์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, วาราดา ตั้งเกื้อมิตร, กัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์
2560 โครงการสืบค้นข้อมูลรายชื่อบริษัทที่มีแนวโน้มใช้งานกล่องกระดาษแข็ง, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, พิมพ์วลัญป์ สมบูรณ์, วาราดา ตั้งเกื้อมิตร
2560 การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช (กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล) ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, กฤษกมล ณ จอม, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2562 แนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการควบคุมสาร BPA ในแลกเกอร์เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยในตลาดสากล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ไชยา ประสิทธิชัย, ครองขวัญ อัครชนียากร, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์
2562 แนวทางควบคุมปริมาณสาร BPA ในอาหารกระป๋องไทย และการสำรวจการใช้แลกเกอร์ BPA-NI ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ไชยา ประสิทธิชัย, ครองขวัญ อัครชนียากร, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์
2562 การวิจัยขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาการบวมพองของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI ในอุตสาหกรรรมอาหารกระป๋องไทย, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ไชยา ประสิทธิชัย, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ครองขวัญ อัครชนียากร, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์
2562 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 24, ทานตะวัน พิรักษ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2562 อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขี้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์, รังรอง ยกส้าน
2562 แผนกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด : การสังเคราะห์ การดัดแปร และการประยุกต์ใช้งาน (ปีที่ 2), รังรอง ยกส้าน
2561 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2562 การพัฒนาฟิล์มรับประทานได้, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2561 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ระยะที่ 3, ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, รังรอง ยกส้าน, ผศ.ดร.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยวิจัย
2562 แนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟถ้ำสิงห์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, ศศิธร ตรงจิตภักดี, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2562 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, จุมพล วรสายัณห์, พรธิภา องค์คุณารักษ์, วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อัจฉรา เกษสุวรรณ, รวิพิมพ์ ฉวีสุข
2562 การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ของสตาร์ซข้าวธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2563 การผลิตและทดสอบเพื่อประเมินการใช้งานและการยอมรับของผู้บริโภคของอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารจากวัสดุผสม TPS/PLA เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี, รังรอง ยกส้าน, อภิชญา ลีลาวณิชกุล
2563 การพัฒนาและประเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร, อำพร เสน่ห์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, นางวาราดา จินดาอินทร์, รังรอง ยกส้าน, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2562 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้, ศิริกาญจนา ทองมี, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2563 ถุงพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช, รังรอง ยกส้าน
2563 การออกแบบลักษณะเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยโดยใช้โครงสร้างโมเลกุลขององค์ประกอบทางเคมีในข้าว, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, มาศอุบล ทองงาม, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2563 อิทธิพลของโครงสร้างโมเลกุลสตาร์ซโปรตีนและไขมันต่อสมบัติวิทยากระแสของเจลแป้งข้าวผสม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม
2562 การผลิตบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มฐานพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับเนยสดแช่เย็น, รังรอง ยกส้าน
2563 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2563 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์สมาร์ทเพื่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่, วาณี ชนเห็นชอบ, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, วาณี ชนเห็นชอบ
2563 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พรธิภา องค์คุณารักษ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2563 การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ , ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ประกิต สุขใย
2563 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเบเกอรี่, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2564 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกผสมพันธุ์ใหม่ พันธุ์สุวรรณ 5720 สุวรรณ 5731 และสุวรรณ 5821 , ประเสริฐ ถาหล้า, ชูศักดิ์ จอมพุก, นายวีรชัย ศรียี่สุ่น, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), นายชัยมงคล ตะนะสอน
2564 การวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพฐานพอลิแลคติกแอซิด: การสังเคราะห์ การดัดแปรและการประยุกต์ใช้งาน (ปีที่ 3), อำพร เสน่ห์, วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รศ.ดร.ณัฎฐา ทองจุล, รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต
2564 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายเทสาร BPA และประสิทธิภาพการใช้งานของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบการถ่ายเทสาร BPA ในกระป๋องบรรจุอาหาร, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ไชยา ประสิทธิชัย, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ครองขวัญ อัครชนียากร, กรรณิกา เจียมจำนรรจา, อุทัย กลิ่นเกษร, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิศมัย ศรีชาเยช
2564 การพัฒนานวัตกรรมระบบความเย็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ของพลังงานเหลือทิ้งจาก LNG เพื่อการเก็บรักษาและแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรสู่อาหารไทยคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, พรธิภา องค์คุณารักษ์