ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group
LAB02
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 5 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2546
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2545
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2544
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2543
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 4 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2545
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2544
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2543
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
12
2559 น้ำฝน ลำดับวงศ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Molecular weight, chain profile of rice amylopectin and starch pasting properties มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 1.5
2559 งามทิพย์ ภู่วโรดม, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effects of microwave heating on the migration of substances from melamine formaldehyde tableware มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) (Pi ปี 2555) ค่า Pi รวม =
2559 รังรอง ยกส้าน, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Hydrophobically modified chitosan: A bio-based material for antimicrobial active film มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1.5 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 2.5
2559 อำพร เสน่ห์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Surface coating with poly(trifluoroethyl methacrylate) through rapid expansion of supercritical CO2 solutions มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 2
2557 รังรอง ยกส้าน, Rising Star Researcher, The 4th Polymer Conference of Thailand, 20-21 March 2014, Bangkok, Thailand, Antioxidant is a substance that inhibits the oxidation of other molecules by removing free radical intermediates. Plant-derived phenolic compound is one of the most widely used antioxidants in active packaging applications, because it possesses effective antioxidant activity and is generally recognized as safe (GRSF). However, most bioactive phenolic compounds are highly volatile, unstable, and sensitive to oxygen, light and heat during processing, utilization and storage. Previously, we foun
2556 รังรอง ยกส้าน, รางวัลเชิดชูเกียรติ ยุวปราชญ์วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2554 งามทิพย์ ภู่วโรดม, โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม, 1. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในวิชาเรียน 2. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เช่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นต้น 3. อาจารย์กระตุ้นให้ศิษย์มีความสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, The Most Promising Scientific Work (IAPRI AWARD 2011) , จุดประสงค์หลักของผลงานคือเพื่อเพิ่มความสามารถในการต้านทานน้ำให้กับวัสดุกระดาษสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์พลาสมากับกระดาษสำหรับผลงานนี้ ใช้กาซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) เป็นสารผลิตพลาสมาตั้งต้นเพื่อเพิ่มสมบัติการต้านทานน้ำของกระดาษ ภายหลังการประยุกต์พลาสมาพบว่าลักษณะการต้านทานนำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยลักษณะทางกายภาพของกระดาษไม่เปลี่ยนแปลง
2552 งามทิพย์ ภู่วโรดม, เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) ประจำปี 2552 , สิ่งประดิษฐ์ด้านวัสดุชีวภาพ
2552 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กระดาษเคลือบพลาสมาต้านทานน้ำสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
2552 รังรอง ยกส้าน, เกียรติบัตรเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ในโครงการเชิดชูเกียรติ “เมธีส่งเสริมนวัตกรรม” ประจำปี 2552, พลาสติกชีวฐาน
2543 งามทิพย์ ภู่วโรดม, รางวัลบุคคลตัวอย่างประจำปี 2543

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
11
2556 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Shabbir H. Gheewala, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2556, การพัฒนากรอบการดำเนินการและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต, 12 ธันวาคม 2556
2555 ลลิตา เขียวฉอ้อน, รังรอง ยกส้าน, รางวัลการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ฟิล์มผสมไคโตซานสตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล, 31 มกราคม 2555
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, นางสาวสุชาดา ถาวรวิริยานันท์, ผศ.พรชัย ราชตนะพันธ์, รศ. ธีระวรรณ บุญวรรณ, The Most Promising Scientific Work, Effects of Treatment Time by Sulfur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard, 18 พฤษภาคม 2554
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, นางสาวสุทธิสุดา วานิช, The Best Poster Presentation, Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard, 18 พฤษภาคม 2554
2554 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, The Best Poster Presentation, Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products, 16 พฤษภาคม 2554
2554 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, นางสาวทิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย, กิจกรรมการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดอนุมูลอิสระของอนุภาคนาโนเคอคิวมิน, 20 พฤษภาคม 2554
2553 รังรอง ยกส้าน, Akashi, Mitsuru, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: Preparation, characterization, and complex formation with DNA, 21 กันยายน 2553
2552 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, สุชาดา ถาวรวิริยานันท์, อำพร เสน่ห์, ธีระวรรณ บุญยวรรณ, พรชัย ราชตนะพันธ์, นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 , กระดาษเคลือบพลาสมาต้านทานน้ำสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, 26 พฤษภาคม 2552
2552 รังรอง ยกส้าน, รางวัลดี การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ยางธรรมชาติอีพอกซิไดซ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกาว, 17 มีนาคม 2552
2552 กรองแก้ว อัมพร, อุษณี กองรักษเวช, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552, เครื่องวัดการกระจายแรงกดเพื่อประยุกต์ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์, 26 พฤษภาคม 2552
2546 งามทิพย์ ภู่วโรดม, รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ.2546, ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง (KU-GREEN) , 29 ตุลาคม 2546