ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group
LAB01
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2564
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 9 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 5 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 7 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2565
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 6 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 6 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 7 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
31
2565 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี 2564 , ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ อีทมี (EAT me) : ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ 2. สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด 3. ผลงาน บียอนซิงค์ออกไซด์บียอนซันสกรีน
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี๒๕๖๓ ด้านการบริการวิชาการ
2562 ธาริณี นามพิชญ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2560, ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560 จำนวน 4 ผลงาน
2561 ฤดีรัตน์ สันตะโก, รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ การใช้ประโยชน์และการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561, ผลงานตีพิมพ์เรื่อง 1. The rubber damper reinforced by modified silica fume (mSF) as an alternative reinforcing filler in rubber industry 2. Effect of lightweight aggregates prepared from fly ash on lightweight concrete performances 3. Influence of Zinc Oxide Nanograins on Properties of Epoxidized Natural Rubber Vulcanizates
2560 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
2559 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Certificate of Recognition for Excellent Contribution in Participating in the 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016) KU-oXense Inventors: P. Suppakul, A. Mills, W. Boonsupthip, C. Nandhivajrin and S. Khankaew
2559 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1.5 ค่า Pi รวม = 3
2559 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, โล่เกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
2559 ธาริณี นามพิชญ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Migration Study of Biodegradable Blends of Polylactic Acid and Epoxidized Natural Rubber มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.1 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม =0.35
2559 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 3 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 3.5
2559 สุนทรี แสงจันทร์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effect of Three Arm Polystyrene on Polystyrene Film Stability มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม =0.25
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์
2555 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Dictionary of International Biography-36th Edition
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century 2012, An intellectual is a "person possessing a good understanding, enlightened person". Surely, therefore, this definition is the reason for your selection to be included in this prestigious publication.
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, International Dictionary of Professionals, You have been chosen exclusively for inclusion in a new definitive professional reference book. You have been singled out among thousands of men and women we researched for the 2012 Executive Edition. Congratulations!
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Who's Who in ASIA 2012-2nd Edition
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Who's Who in the World 2012-29th Edition
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 4 ผลงาน
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ.2553
2553 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Who's Who in the World 2011-28th Edition
2553 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553 รองชนะเลิศอันดับ 2, “เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า”
2553 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม-เฟรชเซ็นซ์
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2, "เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 2 ผลงาน
2551 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ.2550
2551 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, โล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Certificate of Appreciation 2008, for support and contribution given to the Team “OvaGuard” that enabled the Team to receive Awards in Many International Business Plan Competitions in the Year 2008, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
36
2564 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, GOLD MEDAL for the invention , EAT ME: Natural Phyto-Bioactive ingredient for lovwering blood sugar levels, 20 สิงหาคม 2564
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, เนตรดาว มุสิกมาศ, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, Best Poster Presentation award, OPTIMIZATION OF BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM KARANDA FRUIT AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES, 24 กันยายน 2563
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, นางสาวสุริสา สากยโรจน์ , นางสาวณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ , นางสาวทิพาพร ทองคำ , นางสาวอภิสรา บุหงารัตน์ , รางวัล รองชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ และรางวัล Popular Vote ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563, บียอนซิงค์ออกไซด์บียอนซันสกรีน, 15 ธันวาคม 2563
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์, ณัฐภรร์ เปรสันเทียะ, ทิพาพร ทองคำ, อภิสรา บุหงารัตน์ , รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563 ระดับ Gold, แซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุดสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, 27 ตุลาคม 2563
2563 เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Poster 2nd winner, Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens, 21 กุมภาพันธ์ 2563
2563 ทิพาพร ทองคำ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงามรางวัลที่ 2, คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, 5 กุมภาพันธ์ 2563
2563 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ดร. ปิยนารถ ศรชัย , 2020 Kaohsiung International Invention & Design EXPO:GOLD MEDAL, DCL SUPPLEMENT FOR THE CONTROL HIGH CHOLEXTEROL, 10 ธันวาคม 2563
2563 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ดร. ปิยนารถ ศรชัย , INNOVA Croatia 2020 Special edition : GOLD, DCL supplement for the control high cholesterol, 6 พฤศจิกายน 2563
2563 ลลิตา คชารัตน์, วราภา มหากาญจนกุล, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ, Best Poster 1st winner, Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus, 21 กุมภาพันธ์ 2563
2563 สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ทิพาพร ทองคำ, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงาม รางวัลที่ 1 , การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว, 5 กุมภาพันธ์ 2563
2561 ธาริณี นามพิชญ์, ศ.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561, กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตที่ใช้น้ำยาง, 12 มกราคม 2561
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, ANS2018 Best Poster Award , NearInfrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves, 23 มิถุนายน 2561
2560 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป, “อีทมี” ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ, 13 มกราคม 2560
2560 ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัล ที่3, การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง, 16 มิถุนายน 2560
2558 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ เจลแต้มสิว คาพีโอกุ , ผลงานเจลแต้มสิว คาพีโอกุ, 15 มีนาคม 2558
2557 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, คิดล้ำทำได้ , แผ่นสติกเกอร์ระงับกลินเท้า, 6 สิงหาคม 2557
2557 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ณัชชา มหรรณพ, เวธนี สุรวนณิชนิรชร, รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , Super-Healthy Powder, 28 มกราคม 2557
2557 ลลิตา คชารัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, วีระศรี เมฆตรง, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้า, 28 มกราคม 2557
2556 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Kees Sonneveld, Stephen W. Bigger, Joseph Miltz, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), Loss of AM additives from antimicrobial films during storage, 26 กุมภาพันธ์ 2556
2556 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Sonneveld, K., Bigger, S.W., Miltz, J., รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging films, 26 กุมภาพันธ์ 2556
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, นางสาวลลิตา คชารัตน์, รางวัลชนะเลิศ บุคคลากรประเภทจูเนียร์ , ฟิล์มแปะต้านสิวผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้, 31 มกราคม 2556
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, นส.เวธนี สุรวณิชนิรชร, รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา , สีธรรมชาติชนิดผงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสม แอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร, 28 มกราคม 2556
2556 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , นวัตกรรมการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์ร่วมกับสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้, 31 มกราคม 2556
2555 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, SLIM Poster Award, Shelf Life Prediction of Packaged CassavaFlourbased Baked Product using Empirical Models and Activation Energy, 31 พฤษภาคม 2555
2555 นางสาวปองขวัญ เก๊าคำ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ดร.กาญจนา ธรรมนู, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, SLIM Poster Award, PRELIMINARY ANTIMICROBIAL CASING INCORPORATED WITH CHITOSAN BY VACUUM IMPREGNATION, 31 พฤษภาคม 2555
2554 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, The Best Poster Presentation, Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products, 16 พฤษภาคม 2554
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, นางสาวสุทธิสุดา วานิช, The Best Poster Presentation, Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard, 18 พฤษภาคม 2554
2554 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, นางสาวทิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย, กิจกรรมการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดอนุมูลอิสระของอนุภาคนาโนเคอคิวมิน, 20 พฤษภาคม 2554
2553 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553, “เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า”, 5 ตุลาคม 2553
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Poster Contest Award for the 3rd Place Winnig, Characterization of the Chemical Consituents in Six Essential oils and their Solid-and Vapor-Phase Antifungal Properties Against Postharvest Phytogenic fungi., 19 มิถุนายน 2552
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2 , "เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า, 5 ตุลาคม 2552
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ, 22 กรกฎาคม 2552
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, สุดสาย ตรีวานิช, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม เฟรชเซ็นต์, 22 กรกฎาคม 2552
2552 ธาริณี นามพิชญ์, งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552, การพัฒนายางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนพร้อมวัลคาไนซ์ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา , 22 กรกฎาคม 2552
2552 ธาริณี นามพิชญ์, งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย, การปรับปรุงสมบัติของพอลิ (แลคติกแอซิด) ด้วยยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อเตรียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , 22 กรกฎาคม 2552
2550 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, จันทราภา คูหะเปรมะ, จรรยาพร ภิญโญวนิชย์กุล, ธนนันต์ หวลนิวัติวงษ์, Professional Vote (IRPUS 2549), การพัฒนาข้าวหอมมะลิกลิ่นชาเขียวด้วยกระบวนการอินฟิวชัน, 22 เมษายน 2550