ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research
KUSCR
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

KUSCR : Kasetsart University Sensory Science and Consumer Research

KUSCR

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

Email: fagitcs@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625004

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย

Email: fagiwdc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5018

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา

Email: fagipkc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5019

รศ.หทัยรัตน์ ริมคีรี

Email: fagihru@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625015

รศ.สุนทรี สุวรรณสิชณน์

Email: fagisrsu@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5017