ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
@สารสนเทศ สวพ.
INFO.KURDI
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

@สารสนเทศ สวพ.

INFO.KURDI

ไม่ระบุ

เทส

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวมาลี สกุลนิยมพร

Email: rdimal@ku.ac.th

Phone Number: 0-2561-4640

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวทิสยา ทิศเสถียร

Email: rdityt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2561-4640