ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
IMERs
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

IMERs

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ

Email: fenghtw@ku.ac.th

Phone Number: (034) 355-310

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล

Email: fengwpsk@ku.ac.th

Phone Number: 034355310

ผศ.ธนา ชีพสมทรง

Email: fengtnc@ku.ac.th

Phone Number: 0823692992