ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
นวัตกรรมในการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
IALA
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

นวัตกรรมในการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

IALA

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.รัชด ชมภูนิช

Email: archrcc@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428960

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร

Email: archptr@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428960 ต่อ 336

รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ

Email: fbusbdr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-5355 ต่อ 1111