โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์
HRL
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
7
2552 การพัฒนาเครื่องปั๊มน้ำมันพลังงานอากาศ, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, สันติ ทองพำนัก
2553 การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองชลประทานระบบ แสงเลเซอร์, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, นาย วิชญ์ ศรีวงษา
2554 การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำโดยทฤษฎีภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาดใหญ่, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, นายพรหมพร เชื้อกุลา
2560 การพัฒนาเครื่องมือสำรวจบ่อบาดาลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์
2561 การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม, สมชาย ดอนเจดีย์, วราวุธ วุฒิวณิชย์, วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, เกศวรา สิทธิโชค, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, นิธิรัชต์ สงวนเดือน, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, พงศธร โสภาพันธุ์
2561 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, เกศวรา สิทธิโชค, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, พงศธร โสภาพันธุ์
2561 การวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานด้วยแบบจำลองทางกายภาพ, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, วราวุธ วุฒิวณิชย์

External Project

Year
External Project
10
2552 การพัฒนาเครื่องมือวัดความลึกน้ำในคลองชลประทาน, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี
2552 การศึกษาและพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางน้ำธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี
2553 การศึกษาและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางน้ำธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ดร.วิชญ์ ศรีวงษา, ผอ.สุวรรณ นันทศรุต , สันติ ทองพำนัก, วราวุธ วุฒิวณิชย์, Assit. Prof. Dr. Tamao Kasahara
2555 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในคลองชลประทานโดยกังหัน น้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, สันติ ทองพำนัก, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, วัชมา โพธิ์ทอง
2557 การจำลองพลศาสตร์ของไหลของกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี
2559 โครงการการศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้ในงานชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี
2559 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้งานด้านชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม, สมชาย ดอนเจดีย์, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, นิธิรัชต์ สงวนเดือน, วราวุธ วุฒิวณิชย์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, นที อธิกคุณากร
2560 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตไปประยุกต์ใช้กับสระเก็บน้ำ, สมชาย ดอนเจดีย์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, วราวุธ วุฒิวณิชย์, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, นที อธิกคุณากร
2562 การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม, วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, วราวุธ วุฒิวณิชย์, บัญชา ขวัญยืน, เกศวรา สิทธิโชค, นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ชัยศรี สุขสาโรจน์
2562 การศึกษาและวิจัยเพื่อวิเคราะห์อัตราการไหลเมื่อเกิดการพิบัติของเขื่อนแก่งกระจานด้วยแบบจำลองทางกายภาพ, วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, วราวุธ วุฒิวณิชย์