ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฎิบัติการวิจัยชลศาสตร์
HRL
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
3
2565 จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, การประเมินประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน ้าโดยการใช้ปั๊มน ้าที่มีขายทั่วไปเป็นกังหันน ้า, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2565, หน้า 44-50
2565 ธวัชชัย เปาทุ้ย, วราวุธ วุฒิวณิชย์, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, การประเมินขนาดพื้นที่ผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2565, หน้า 1-9
2562 นฤวัต ทองมั่ง, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, การสำรวจปริมาตรตะกอนจากแบบจำลองแม่น้ำด้วยวิธีเลเซอร์ไทรแองกุเลชั่น, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2562, หน้า 62-72
Year
National Journal
0

ไม่มีข้อมูลผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Conference

Year
International Conference
6
2564 ธวัชชัย เปาทุ้ย, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, การหาพืนที่ผิวน้ำจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ Deep Learning, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2564, นครปฐม ประเทศไทย
2561 สมชาย ดอนเจดีย์, อาบีดีน จิเหลา, นิธิรัชต์ สงวนเดือน, นันทวัฒน์ ขมหวาน, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, การประยุกต์ใช้ผ้าใบคอนกรีตในงานสระเก็บน้ำทางการเกษตร, การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ประจำปี ครั้งที่ 13 วันที่ 7-9 มี.ค. 61, 7 - 9 มีนาคม 2561, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2559 ธนพล พลภักดี, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, การสำรวจพื้นที่เตรียมแปลงเพื่อการเกษตรอย่างรวดเร็วจากภาพถ่ายกูเกิ้ลเอิร์ธ, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 19 ตุลาคม 2559, 19 ตุลาคม 2559, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2559 นายอิทธิพล ธัญญเจริญ, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, การสำรวจแบบจำลองทางกายภาพของแม่น้ำด้วยเทคนิคเลเซอร์ไทรแองกูเลชั่น, การประชุมวิชาการระดับชาติ The 13th Ku-KPS Conference 2559, 9 ธันวาคม 2559, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2556 สาโรจน์ ศรีชัย, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, การวิเคราะห์ผลของการผลักดันน้ำโดยใบพัดชนิดแกนนอน, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 7 , 2 - 4 เมษายน 2556, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2555 จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ณัฐวุฒิ จันทเลิศ, การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ำแนวตั้งแบบลดแรงเสียดทาน:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพใบพัด, งานประชุมวิชาการเกษตร กำแพงแสน ครังที่ , 7 - 10 ธันวาคม 2555, นครปฐม ประเทศไทย
Year
National Conference
1
2555 จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, วราวุธ วุฒิวณิชย์, P. Chuagulac, Development of a Float Type Optical Water Level Measurement by Image Processing Technique: Comparison of Water Surface Estimation Methods, Pawees 2012 International Conference, 27 - 29 พฤศจิกายน 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย