ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Food Safety
FS
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 5 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2546
จำนวนรางวัล : 2

Honor Award

Year
Honor Award
8
2560 ปิติยา กมลพัฒนะ, รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี), งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองสำหรับอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารในซองบรรจุที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยเครื่องให้ความร้อนแบบโอห์มมิค ความแม่นยำของแบบจำลองถูกทดสอบโดยการทวนสอบทางความร้อนและไฟฟ้ารวมถึงการทวนสอบทางจุลินทรีย์ เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกส่วนปลอดภัยในการบริโภค
2559 กนิฐพร วังใน, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effect of enhancement on the formation of heterocyclic amines in cooked pork loins: Preliminary studies มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 1.5
2555 ปิติยา กมลพัฒนะ, Graduate Research Award
2555 ปิติยา กมลพัฒนะ, Thai Scholar Innovation in USA and Canada Program
2555 ปิติยา กมลพัฒนะ, The Rev. P. T. Taigenides Prof. R. E. Stewart Memorial Award “Graduate Student of the Year”
2551 วราภา มหากาญจนกุล, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก , Enumeration of Ochratoxin A Producing Fungi in Thai Coffee Beans.
2546 สุดสาย ตรีวานิช, รางวัลวิทยานิพนธ์, ได้รับจากผลงานวิทยานิพนธ์ที่ทำในระดับปริญญาเอก ที่ Kyushu university เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคที่มีอาหารเป็นพาหะ
2546 สุดสาย ตรีวานิช, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของนิสิตภายใต้การดูแล (รชา เทพษร)เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาผลของกรดเปอร์ออกซีแอซีติกต่อการอยู่รอดของซัลโมเนลลาที่ดื้อต่อสารปฏิชีวนะที่คัดแยกจากไก่และผลิตภัณฑ์ (วันที่ที่ถูกต้องรอนิสิตยืนยัน)

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
23
2563 ลลิตา คชารัตน์, วราภา มหากาญจนกุล, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ, Best Poster 1st winner, Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus, 21 กุมภาพันธ์ 2563
2561 ปิติยา กมลพัฒนะ, Mr. Juan Campos, น.ส. วิภาวี เทพนาทิม, นาย โอบบุญ สิงหนาท, รางวัลระดับดีเด่น (รางวัลที่ 1) สำหรับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ , เครื่องโอห์มมิคแบบการไหลต่อเนื่องสำหรับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม, 12 สิงหาคม 2561
2561 ปิติยา กมลพัฒนะ, Mr. Juan Campos, น.ส. วิภาวี เทพนาทิม, นาย โอบบุญ สิงหนาท, รางวัลระดับเหรียญเงิน สำหรับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา, เครื่องโอห์มมิคแบบการไหลต่อเนื่องสำหรับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม, 12 สิงหาคม 2561
2561 ปิติยา กมลพัฒนะ, น.ส. ศุภฤดี เลาหวิวัฒน์ , น.ส. พิมพ์พิสุทธิ์ วัฒนโอฬาร, น.ส. ชนกนันท์ เจริญพร, น.ส. ปณิชา ภัทรธรรมบาล, รางวัลระดับเหรียญเงิน สำหรับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา, ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องแบบถาวรด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค, 12 สิงหาคม 2561
2558 นางสาวพนิดา สร้อยคำ, อุทัย กลิ่นเกษร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รางวัลผลงานระดับดีเด่น การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , Antimicrobial activity of encapsulated fingerroot essential oil in marinated pork during storage in refrigerated temperature, 4 กุมภาพันธ์ 2558
2557 ปิติยา กมลพัฒนะ, Brian Heskitt, Sudhir K. Sastry, รางวัลผลงานวิจัย รางวัลดี , แบบจำลองคณิตศำสตร์และกำรทวนสอบคุณภำพจุลินทรีย์ของอำหำรเหลวผสมชิ้นอำหำรด้วยกำรให้ควำมร้อนแบบโอห์มมิคในระบบกำรไหลแบบต่อเนื่อง, 4 กุมภาพันธ์ 2557
2557 วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, นายภัทรพงษ์ ยั่งยืน , นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, นางสาวพนม ใสยจิตร์, TIIIA Outstanding Diploma , KU-AF2 : คอลัมน์ขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน , 20 กันยายน 2557
2557 วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, นายภัทรพงษ์ ยั่งยืน, นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, นางสาวพนม ใสยจิตร์ , Leading Innovation Award , KU-AF2 : คอลัมน์ขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน , 20 กันยายน 2557
2557 วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, นายภัทรพงษ์ ยั่งยืน, นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, นางสาวพนม ใสยจิตร์, Bronze Medal Award, KU-AF2 : คอลัมน์ขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน, 20 กันยายน 2557
2556 วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, นายภัทรพงษ์ ยั่งยืน, นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, นางสาวพนม ใสยจิตร, รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี, KU-AF2 : คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน, 2 กุมภาพันธ์ 2556
2556 ธนภูมิ มณีบุญ, วราภา มหากาญจนกุล, นางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, สุวรรณา กลัดพันธุ์, รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555, ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด, 31 มกราคม 2556
2556 ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, น้ำผึ้ง อนุกูล, จันทร์แรม รูปขำ, วราภา มหากาญจนกุล, 1st WINNER POSTER in International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, A preliminary investigation on the presence of zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand, 28 มิถุนายน 2556
2556 สร้อยทอง สายหยุดทอง, สุดสาย ตรีวานิช, ได้รับรางวัลที่ 3 ในการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ , DETECTION OF SALMONELLA SPP. FROM CHICKEN PRODUCTS BY EMAPCR, 28 สิงหาคม 2556
2555 นางสาวปองขวัญ เก๊าคำ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ดร.กาญจนา ธรรมนู, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, SLIM Poster Award, PRELIMINARY ANTIMICROBIAL CASING INCORPORATED WITH CHITOSAN BY VACUUM IMPREGNATION, 31 พฤษภาคม 2555
2554 สุดสาย ตรีวานิช, Sujeeporn Tiyapongpattana, Takahisa Miyamoto, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Application of an optimized 18-h method involving one step culturing and single primer-based PCR assay for detection of Salmonella spp. in foods, 20 กันยายน 2554
2552 วราภา มหากาญจนกุล, สุวรรณา กลัดพันธุ์, กนกพร อธิสุข, ทนิฐ หงษ์ดุสิต, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวบงกช พร้อมมูล, รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอ้างอิงอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง, 25 พฤษภาคม 2552
2552 ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, สุดสาย ตรีวานิช, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, KU Innovation award 2009 (รองชนะเลิศ), ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม-เฟรชเซ็นซ์, 22 กรกฎาคม 2552
2552 ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, สุดสาย ตรีวานิช, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, นวัตกรรมข้าวไทย ปี 2552, เคยู เฟรชเซ็นซ์ ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า, 5 ตุลาคม 2552
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, สุดสาย ตรีวานิช, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม เฟรชเซ็นต์, 22 กรกฎาคม 2552
2552 รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล, สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, ศรีหรรษา มลิจารย์, ผลงานวิจัย ระดับชมเชย , การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Ochratoxin A โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี, 24 พฤศจิกายน 2552
2551 วราภา มหากาญจนกุล, พิมพ์พร วงศ์สุทธิโชติ, รางวัลชนะเลิศ, มินิคอลัมน์: อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1, 4 มกราคม 2551
2551 วราภา มหากาญจนกุล, พิมพร วงษ์สุทธิโชติ, รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี 1, 30 เมษายน 2551
2551 พิมพ์พร วงษ์สุทธิโชติ, วราภา มหากาญจนกุล, สุวรรณา กลัดพันธุ์, การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2550, มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี, 15 มกราคม 2551