ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Food Safety
FS
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Food Safety

FS

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วราภา มหากาญจนกุล

Email: fagiwpm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-5325-7

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.สุดสาย ตรีวานิช

Email: fagisstn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5030

รศ.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์

Email: fagicrt@ku.ac.th

Phone Number: 025625020 ต่อ 5152

ผศ.กุลนาถ ทองขาว

Email: fagiknt@ku.ac.th

Phone Number: 025625020

ผศ.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล

Email: fagipmu@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5020

ผศ.กนิฐพร วังใน

Email: fagikpp@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625037

ผศ.กฤษกมล ณ จอม

Email: fagikmn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5219

รศ.ปิติยา กมลพัฒนะ

Email: fagipyk@ku.ac.th

Phone Number: 025625020