ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Food Process Innovation
FPI
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Food Process Innovation

FPI

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

Email: fagiwcj@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5026

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

Email: fagisrsp@ku.ac.th

Phone Number: 025625024

ผศ.ปิติยา กมลพัฒนะ

Email: fagipyk@ku.ac.th

Phone Number: 025625020

รศ.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์

Email: fagiwpb@ku.ac.th

Phone Number: 025625042

ผศ.สายพิณ ทานัชฌาสัย

Email: fagispt@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5034