ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Eco - Textile
ET
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Eco - Textile

ET

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

Email: fagitdr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5060

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวนิตยา ทับทิมทัย

Email: faginyt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5060 ต่อ 5060

ผศ.อโนทัย ชลชาติภิญโญ

Email: fagiatc@ku.ac.th

Phone Number: 0818187048

ผศ.เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข

Email: fagifrm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5069

นางสาวผุสดี แซ่ลิ่ม

Email: fagipdl@ku.ac.th

Phone Number: 02-579-2141

ผศ.ขนิษฐา วัชราภรณ์

Email: fagikta@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5073