โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ
ESCRG
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 24 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 15 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 20 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 24
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 15
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 10 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 20
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
5
2550 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และผักทั่วไป, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นฤชิต ดำปิน, บงกชรัตน์ ปิติยนต์
2552 ความหลากชนิดของเซนทริคไดอะตอมทะเลกลุ่มนาโนและไมโครแพลงก์ตอน, อรรถวุฒิ กันทะวงศ์, มณฑล อนงค์พรยศกุล, อลงกรณ์ อินทรักษา
2554 ศักยภาพของสาบเสือในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว และการสกัดตะกั่วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่, ศวพร ศุภผล, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อนงค์นุช สาสนรักกิจ
2556 การประเมินวัฏจักรชีวิตของสิ่งก่อสร้างของบ้านพื้นนก เพื่อแสดงข้อมูลความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกวดชิงรางวัลการก่อสร้างอย่างยั่งยืนระดับโลก, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นฤชิต ดำปิน
2558 นิเวศวิทยาของนกบริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, นฤชิต ดำปิน, วิทย์ ธารชลานุกิจ

External Project

Year
External Project
175
2548 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม, เกษม จันทร์แก้ว, ชูสิน ธีรสวัสดิ์, กิตติชัย ดวงมาลย์, อนุชา เพียรชนะ, อรอนงค์ ผิวนิล, จิโรจน์ พีระเกียรติขจร, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, สตรีไทย พุ่มไม้, อลงกรณ์ อินทรักษา
2548 5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล
2548 8. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุโขทัย, สตรีไทย พุ่มไม้
2548 9. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดนครนายก, อลงกรณ์ อินทรักษา
2549 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นฤชิต ดำปิน, งามทิพย์ ภู่วโรดม, รศ ดร พูนสุข ประเสริฐสรรพ, Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala
2551 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, ประภัสสรา นีละคุปต์, กรรณิการ์ ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา
2551 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, กิตติชัย ดวงมาลย์
2551 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, ทัศนีย์ บุญประคอง, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, สตรีไทย พุ่มไม้
2550 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน , เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, กิตติชัย ดวงมาลย์, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, ชาตรี นิ่มปี, พนิตา โสต้อง, นพวรรณ เสมวิมล, จุลบุตร จันทร์สูรย์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นาวี จันทร์วงษ์, เรขา ชนิตรบวร, นิรุต อุปนันท์
2551 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, กรรณิการ์ ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, สตรีไทย พุ่มไม้, นฤชิต ดำปิน
2552 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, เกษม จันทร์แก้ว, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, วิทย์ ธารชลานุกิจ, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, ทัศนีย์ บุญประคอง, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, ชาตรี นิ่มปี, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, สตรีไทย พุ่มไม้
2551 การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, นาวี จันทร์วงษ์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, จุลบุตร จันทร์สูรย์
2551 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชลประทานตามระยะทางเพื่อการใช้ประโยชน์ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นพวรรณ เสมวิมล
2552 การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ , อรอนงค์ ผิวนิล, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, น้ำเย็น ศิริพัฒน์
2552 การศึกษาสมดุลความร้อนของพื้นที่อาคาร ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขตเมือง, อลงกรณ์ อินทรักษา, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ
2551 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก, อลงกรณ์ อินทรักษา, ธนิศร์ ปัทมพิฑูรย์
2551 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, ทัศนีย์ บุญประคอง, สุดารัตน์ สว่างจิตต์, นพวรรณ เสมวิมล
2551 การศึกษาปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่ง และสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ, อลงกรณ์ อินทรักษา, นายไพฑูรย์ พรมมารัก
2552 สถานภาพปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเล น้ำใช้และน้ำเสียของเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, วัชรพงษ์ วาระรัมย์
2552 การศึกษาสถานภาพคุณภาพชีวิต ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล, อลงกรณ์ อินทรักษา, นายไพฑูรย์ พรมมารัก
2551 การทดสอบสื่อการ์ตูนเรื่องการคัดแยกขยะ แก่เยาวชน ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี, ทัศนีย์ บุญประคอง, นายนิรุต อุปนันท์, นางสาวเรขา ชนิตรบวร
2551 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียโดยวิธีธรรมชาติในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, จุลบุตร จันทรสูรย์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นพวรรณ เสมวิมล
2552 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน
2553 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล ด้วยซังข้าวโพดและถ่านซังข้าวโพด, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
2553 การกำจัดตะกั่ว และทองแดงจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเครื่องเงินโดยใช้ไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพาราเพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จำกัด, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
2553 ประสิทธิภาพการกำจัดแทนนินในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุง โดยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
2553 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำและดินภาคสนาม เพื่อใช้สำหรับบริการวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การบำบัดแอมโมเนียในน้ำเสียด้วยกะลาปาล์มที่ปรับสภาพและไม่ปรับสภาพ, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
2553 การลดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำทิ้งจากโรงผลิตเบียร์ โดยใช้ผงเซลลูโลสและผงเซลลูโลสอะซิเตทที่เตรียมได้จากผักตบชวา, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงโดยใช้เซลลูโลสจากผักตบชวา, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การดูดซับแอมโมเนียในน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยซิลิกาจากแกลบข้าวและเถ้าแกลบ, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การพัฒนาชุดทดสอบแอมโมเนียและไนเตรทในน้ำภาคสนาม สำหรับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวย่างภาคสนามเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแทนนินในน้ำภาคสนามเพื่อการจัดการน้ำทิ้ง, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2553 การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนามเพื่อการจัดการน้ำทิ้ง, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2551 การดูดซับ การปลดปล่อย การตกค้างและความเป็นพิษของอะทราซีนในลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์, อรอนงค์ ผิวนิล, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, Hirozumi Watanabe
2553 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภคบริโภคบริเวณเขื่อนเพชรบุรีถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อรอนงค์ ผิวนิล, นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นายจุลบุตร จันทร์สูรย์, นายนาวี จันทร์วงษ์, นางสาวนพวรรณ เสมวิมล
2553 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, อรอนงค์ ผิวนิล, นายจุลบุตร จันทร์สูรย์, นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นางสาวนพวรรณ เสมวิมล, นายธนวัฒน์ จินจารักษ์, นายวัชรพงษ์ วาระรัมยื
2553 การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลโดยใช้ถ่านกัมมันต์ร่วมกับดินในระบบน้ำขังในหน่วยทดลองขนาดเล็ก, อรอนงค์ ผิวนิล, นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์, นายธนวัฒน์ จินจารักษ์
2554 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดไขมันและน้ำมันจากโรงอาหาร ด้วยวิธีการดูดซับด้วยธูปฤาษีและกกกลม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, จงภร มหาดเล็ก
2553 การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200, สุจิณณา กรรณสูต, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ
2553 การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียของโรงงานเบียร์บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อการปลูกพืชเกษตร, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, จุลบุตร จันทร์สูรย์, นายนาวี จันทร์วงษ์, นางสาวนพวรรณ เสมวิมล
2554 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, ชาตรี นิ่มปี, เกษม จันทร์แก้ว
2554 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, นายชาตรี นิ่มปี
2554 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, นฤชิต ดำปิน, นายชาตรี นิ่มปี, นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์, นายนาวี จันทร์วงษ์
2554 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, วศิน อิงคพัฒนากุล, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง
2554 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง
2554 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง
2554 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง, กิตติชัย ดวงมาลย์
2555 คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในน้ำผิวดินและตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, นายชาตรี นิ่มปี, นายนาวี จันทร์วงษ์, นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2555 อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดต่อลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของความชุกชุมของหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, วศิน อิงคพัฒนากุล, อนุกรณ์ บุตรสันติ์, นายเสถียรพงษ์ ขาวหิต, นางสาวสุชญา เศวตวาณิชยกุล, นายเอกชัย บุดดา
2555 การใช้ตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียร์เพื่อปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาสาสมัครในเขตอำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, นายจุลบุตร จันทร์สูรย์, นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมั่ง
2555 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, อนุกรณ์ บุตรสันติ์, นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์, นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นางสาวพรกมล สิงห์คำ
2555 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, อลงกรณ์ อินทรักษา, สุรัตน์ บัวเลิศ
2555 สมรรถนะการฟอกตัวเองของแม่น้ำท่าจีนในการรองรับน้ำคุณภาพเสื่อมโทรมหลังไหลเข้ากรุงเทพมหานคร ของวิกฤตน้ำท่วมภาคกลาง ปี 2554 เพื่อไหลลงอ่าวไทยอย่างปลอดภัย, นฤชิต ดำปิน, เกษม จันทร์แก้ว
2555 การเจริญเติบโตปลานิลในบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการแหลมผักเบี้ยฯ, นฤชิต ดำปิน, เกษม จันทร์แก้ว
2555 การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน, นฤชิต ดำปิน, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ
2555 การย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านท่อลำเลียง HPDE เป็นระยะทาง 18.5 กม.มายังระบบบำบัดน้ำเสีย, นฤชิต ดำปิน, สตรีไทย พุ่มไม้
2556 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย, สุรัตน์ บัวเลิศ, ดำรงค์ ศรีพระราม, นิพนธ์ ตั้งธรรม, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, สุจิณณา กรรณสูต, วศิน อิงคพัฒนากุล, ทัศนีย์ บุญประคอง
2556 คุณสมบัติบาประการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำผิวดินของแม่น้ำโขและแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงแม่น้ำโขงงช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทย, อรอนงค์ ผิวนิล, Dr. Chakra Chaemfa, นางสาวอรทัย เชื้อวงษ์, นายธนิศร์ ปัทมพิฑูรย์, นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์
2556 การศึกษาความคิดเห็นโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ช่วง N1 และ N2 บางส่วน, อลงกรณ์ อินทรักษา
2556 การสะสมของโลหะหนักในดินพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการใช้งานระยะยาว, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อรทัย เชื้อวงษ์, นาวี จันทร์วงษ์
2556 อิทธิพลของพิบัติภัยดินถล่มและโคลนไหลที่มีต่อคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำใช้ของพื้นที่ลุ่มน้ำตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, พนิตา โสต้อง, ชาตรี นิ่มปี
2556 ปริมาณโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix sp.)บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, เสถียรพงษ์ ขาวหิต, ชาตรี นิ่มปี
2556 การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง
2556 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, นฤชิต ดำปิน
2556 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, สุจิณณา กรรณสูต, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา
2556 ระยะทางที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในท่อส่งน้้ำเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด, สตรีไทย พุ่มไม้, นฤชิต ดำปิน, เกษม จันทร์แก้ว
2556 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ภาคเหนือของประเทศไทย, สตรีไทย พุ่มไม้, เกษม จันทร์แก้ว
2557 การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ทัศนีย์ บุญประคอง, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ชาตรี นิ่มปี, พนิตา โสต้อง, นาวี จันทร์วงษ์, ธนวัฒน์ จินจารักษ์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2557 สัดส่วนของก๊าซที่ปลดปล่อยจากการย่อยสลายขยะชุมชนด้วยเทคนิคการทำปุ๋ยหมักตามแนวพระราชดำริ, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, นพวรรณ เสมวิมล, ศิวนาถ ไทยภักดี
2556 การจัดการระบบลุ่มน้ำท่าจีน, นฤชิต ดำปิน
2557 การศึกษาและจัดทำรายงานโครงการรักษ์...นิเวศ, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา
2557 โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนโดยเทคโนโลยีธรรมชาติ ในพื้นที่ "คุ้งบางกะเจ้า" อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล
2556 การกำจัดสีในนำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวเป็นวัสดุเพาะปลูกสำหรับระบบบำบัดแบบหญ้ากรองนำเสีย, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2557 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในบ่อผึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, รัฐชา ชัยชนะ, นฤชิต ดำปิน
2557 เทคโนโลยีบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดจิ๋วสำหรับบำบัดน้ำเสียครัวเรือนด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, สตรีไทย พุ่มไม้
2557 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ภาคเหนือของประเทศไทย, สตรีไทย พุ่มไม้
2557 การบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากการคัดแยกในน้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีนร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยทดลองขนาดเล็ก, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2557 Land Use and Land Cover Change in Rain Shadow of Rugged Terrain Area on Phusawan Watershed, อรอนงค์ ผิวนิล, อรอนงค์ ผิวนิล, อลงกรณ์ อินทรักษา
2557 Determination of Suitable Landform for Pine Apple Growth in Rugged Terrain Area of Phusawan-Phetchaburi Rain-Shadow Boundary, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา
2557 Estimating Wet Flow and Dry Flow as Discharge from Rugged-Terrain and Rain-Shadow Phusawan Watershed Area in Phetchaburi Province Thailand, อรอนงค์ ผิวนิล, อรอนงค์ ผิวนิล
2557 Sediment Yield of Degraded Phusawan Watershed as Located under Rain Shadow Zone in Rugged Terrain Area, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล
2557 Erodibility Properties of Degraded Soils through Severe Cultivation of Phusawan Watershed in Phetchaburi Province Thailand, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล
2557 Constructing Iso-Erosion Lines in Rugged Terrain Watershed for Applicability on Crop Growth Zoning : A Case Study on Phusawan Watershed, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล
2557 Plant Nutrient Balancing for Growing Pine Apple in Experimental Plots as Located in Degraded-Soil Phusawan Watershed, อรอนงค์ ผิวนิล, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2558 อิทธิพลของแพลงก์ตอนพืชและไซยาโนแบคทีเรียที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในระบบบ่อผึ่ง, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2558 ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่มีผลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2558 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลจากการปล่อยน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ท่าจีน เพชรบุรี และปราณบุรีในช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2558 การบำบัดการปนเปื้อนสารหนูในดินตะกอนอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคพืชบำบัด (phytoremediation), อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์
2558 การใช้ประโยชน์ตะกอนจากอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ที่ปนเปื้อนสารหนูเพื่อการปลูกสับปะรด, อรอนงค์ ผิวนิล, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2557 กลไกควบคุมตัวเงินตัวทองในบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยผ่านกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, วิน เชยชมศรี, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, ทัศนีย์ บุญประคอง, นางสาวสโรรินทร์ ซิมศิริรัตน์
2556 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, อลงกรณ์ อินทรักษา, สุรัตน์ บัวเลิศ
2558 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ภาคเหนือของประเทศไทย, สตรีไทย พุ่มไม้
2558 โครงการศึกษาทบทวนมาตรฐานวิธีการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ให้ถูกต้องตามหลักสากล, กิตติชัย ดวงมาลย์, โสมสกาว เพชรานนท์, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง
2558 โครงการวิจัยประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฝายชะลอน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
2558 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, สุรัตน์ บัวเลิศ, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, ทัศนีย์ บุญประคอง, สุจิณณา กรรณสูต
2557 การพัฒนาระบบบำบัดแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมสำหรับบำบัดทีเคเอ็นจากน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ไนโตรเจนสูงโดยใช้ถ่านไม้ไผ่, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2558 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์เป็นสารสร้างตะกอน, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2558 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, นิพนธ์ ตั้งธรรม, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, สามัคคี บุณยะวัฒน์, โสภณ ธนะมัย, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, สตรีไทย พุ่มไม้, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2555 การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่นในการประเมินผลกระทบ, พรชัย สิืทธิศรันย์กุล, สรันยา เฮงพระพรหม, สุรัตน์ บัวเลิศ, อลงกรณ์ อินทรักษา
2558 การติดตามตรวจสอบคุณภาพชีวิตโครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์
2558 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์, วิน เชยชมศรี, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, สุดาวรรณ เชยชมศรี, ทัศนีย์ บุญประคอง, ณภัทร กำธรสิริวิมล, อ.ดร.สพ.ญ.พชรธร ลิมกิ่ง
2559 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ภาคเหนือของประเทศไทย, สตรีไทย พุ่มไม้
2559 โครงการดำเนินการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่และ ศึกษาทบทวนแบบจำลองประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าต้นน้ำ, กิตติชัย ดวงมาลย์, โสมสกาว เพชรานนท์, ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , อรอนงค์ ผิวนิล
2558 โครงการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคและการยอมรับของประชาชนสำหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) ระยะที่ 1, นฤชิต ดำปิน
2559 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียเพื่อการปลูกพืชเกษตร, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นพวรรณ เสมวิมล
2559 โลหะหนักสะสมตามระดับความลึกของดินและระยะทางของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นพวรรณ เสมวิมล, นายพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, นายภาวิน วิจิตรตระการ
2558 การใช้ประโยชน์ของเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้ม, นพวรรณ เสมวิมล
2559 เทคนิคการหมักขยะอินทรีย์ในกล่องคอนกรีต, นพวรรณ เสมวิมล, นายจุลบุตร จันทร์สูรย์, เกษม จันทร์แก้ว
2559 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีการธรรมชาติ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อรอนงค์ ผิวนิล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นพวรรณ เสมวิมล, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์
2558 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มด้วยระบบบำบัดแบบไร้อากาศ, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นพวรรณ เสมวิมล, อรอนงค์ ผิวนิล
2559 การใช้ประโยชน์กากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มในการผลิตพลังงาน, นพวรรณ เสมวิมล, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, วัชรพงษ์ วาระรัมย์
2559 การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าระบบนิเวศจากความหลากหลายทางชีวภาพของนกบริเวณชายฝั่ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นฤชิต ดำปิน, สุรัตน์ บัวเลิศ, ผศ.กัลยาณี กุลชัย, เมธี จันทโรปกรณ์, นายชาตรี นิ่มปี
2559 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง
2560 การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระหว่างการก่อสร้าง) ประจำปี 2559, กิตติชัย ดวงมาลย์, นฤชิต ดำปิน
2551 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สถานีศึกษาวิทยา (S4), กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล
2560 การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พื้นที่ชุ่มน้ำแหลมผักเบี้ย, รัฐชา ชัยชนะ, พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, Dr. Juan Cancino , Mar?a Cristina Orellana, Prof. Dr.Tim S. Wood
2558 การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นที่สูงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ บริเวณลุ่มน้ำคลองคราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี, อลงกรณ์ อินทรักษา
2560 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, สตรีไทย พุ่มไม้
2560 การติดตามผลการจับสัตว์น้ำ แหล่งประมงและรายได้จากการทำประมงพื้นบ้าน บริเวณชายฝั่งพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี, อนุกรณ์ บุตรสันติ์, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว
2559 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, อรอนงค์ ผิวนิล, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รัฐชา ชัยชนะ, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สรัญญา วัชโรทัย, ผศ.ดร. ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์, รศ.ดร.วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, รศ. โรจน์ คุณเอนก
2560 การออกแบบเส้นทางนิเวศท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวสูงวัยในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า, สตรีไทย พุ่มไม้
2561 การใช้ตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวัสดุก่อสร้าง, นพวรรณ เสมวิมล
2561 การใช้ตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง, นพวรรณ เสมวิมล
2561 ประสิทธิภาพการบำบัดสารหนูที่ปนเปื้อนในตะกอนดินและน้ำท่าของอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ ด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม แบบน้ำไหลแนวดิ่ง, นพวรรณ เสมวิมล, อรอนงค์ ผิวนิล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์
2561 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนประปาจากโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นพวรรณ เสมวิมล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, สตรีไทย พุ่มไม้, นาวี จันทร์วงษ์
2561 โครงการศึกษาสาเหตุการการเกิดก๊าซโอโซนในบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีและในพื้นที่จังหวัดราชบุรี, สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, อลงกรณ์ อินทรักษา
2561 อิทธิพลของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ต่อความหลากหลายชนิด และปริมาณของสัตว์หน้าดิน บริเวณป่าชายเลนด้านหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นฤชิต ดำปิน
2561 สัดส่วนที่เหมาะสมของตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปาและขยะอินทรีย์เพื่อการปลูกข้าวพันธุ์ กข41, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2561 การใช้ประโยชน์ตะกอนดินจากการผลิตน้ำประปาร่วมกับขยะอินทรีย์ เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกข้าวโพดฝักอ่อน, วัชรพงษ์ วาระรัมย์
2561 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากการใช้ประโยชน์ตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปา, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, สตรีไทย พุ่มไม้
2561 กระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระราชดำริในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยบ่อผึ่งต่อการเพิ่มพูนสารประกอบอินทรีย์ละลายน้ำที่นำไปสู่ความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในระบบนิเวศป่าโกงกางเพชรบุรี, เกษม จันทร์แก้ว, นฤชิต ดำปิน, นพิมพ์พร แสงวิเชียร
2561 การสร้างมาตรการสิ่งแวดล้อมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เกษม จันทร์แก้ว, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, อรอนงค์ ผิวนิล, น.ส.รัตนา เสนานุช
2561 แคลเซียมซิลิเกตในน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากน้ำเสียที่บำบัดแล้ว และจากแหล่งน้ำที่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีผลต่อการเติบโตของหอยแมลงภู่, อรอนงค์ ผิวนิล, วิทย์ ธารชลานุกิจ, เกษม จันทร์แก้ว, นฤชิต ดำปิน, นางสาวอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร
2561 การกำหนดรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนรอบโรงกรองน้ำบางเลน, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, พัทธ์นดา นาคา
2561 การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริของกลุ่มอาศาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อรอนงค์ ผิวนิล, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, เกษม จันทร์แก้ว, นางสาวสมกมล อ่อนไสว
2560 ผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ต่อสัตว์น้ำและทรัพยากรน้ำ จากการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ บริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, อลิศ ธนะประโยชน์ศักดิ์
2561 การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนของผู้ปฎิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, เกษม จันทร์แก้ว, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, อลงกรณ์ อินทรักษา, น.ส.ขนิษฐา จันทัย
2561 กลไกการเกิดออกซิเจนทั้งหมดในบึงประดิษฐ์แบบปลูกด้วยธูปฤาษีในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, เกษม จันทร์แก้ว, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, วิทย์ ธารชลานุกิจ, นายสถาปัตย์ เสน่หา
2559 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, สุภัขขา อุทยานินทร์
2559 ความสัมพันธ์ของการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณเขตเกษตรกรรมทุ่งรังสิต, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, นภสร หนูไฝ
2559 รูปแบบการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มรดกทางการเกษตร บริเวณทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, เบญจวรรณ ศิริอรุณปัญญา
2561 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการให้น้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, นางสาวชวนพิศ ศรีบุญเรือง
2559 การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความต่อเนื่องกิจกรรมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนภายหลังเข้าร่วมในการบริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อลงกรณ์ อินทรักษา, เกษม จันทร์แก้ว, นางนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี
2561 ขนาดของเมืองที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, อลงกรณ์ อินทรักษา, นางสาวปานตะวัน อภิรักษ์มนตรี
2559 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สุรัตน์ บัวเลิศ, วรชัย วิริยารมภ์, อรอนงค์ ผิวนิล, ดีเซลล์ สวนบุรี, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นพวรรณ เสมวิมล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นางสาวขนิษฐา จันทัย, นางสาวสมกมล อ่อนไสว
2560 การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร), กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, ชวเลข วณิชเวทิน, วรชัย วิริยารมภ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, อลงกรณ์ อินทรักษา, สุรัตน์ บัวเลิศ, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน
2560 อิทธิพลของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อจำนวนประชากรและการแพร่กระจายของปูแสม Sesarma versicolor และ S. mederi ในป่าชายเลนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการจัดการทรัพยากรปูแสมในพื้นที่อย่างยั่งยืน, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นฤชิต ดำปิน
2560 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สุรัตน์ บัวเลิศ, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, อรอนงค์ ผิวนิล
2560 การประเมินประสิทธิภาพในระยะยาวของบึงประดิษฐ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, สตรีไทย พุ่มไม้, เกษม จันทร์แก้ว
2561 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร (Environmental Audit) ในปีงบประมาณ 2561, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, นางสาวขนิษฐา จันทัย, นางสาวสมกมล อ่อนไสว
2561 การสร้างสัญลักษณ์นำโชคเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สตรีไทย พุ่มไม้, อรอนงค์ ผิวนิล, นายนิติกร บริบูรณ์, ชาลิสา วีสมหมาย
2561 รูปแบบสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สตรีไทย พุ่มไม้, นฤชิต ดำปิน, น.ส.จิรัชญา เกตุพรหม, ชาลิสา วีสมหมาย
2560 โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ, สคาร ทีจันทึก, มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, นิคม แหลมสัก, กิติพงศ์ ตั้งกิจ, กิตติชัย ดวงมาลย์, นฤชิต ดำปิน, มณฑล อนงค์พรยศกุล, จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ธนัสพงษ์ โภควนิช, รัชนู เกิดเชิดชู, ชัยยงค์ ภูมิพระบุ, ชัยอนันต์ ชมจันทร์คำ
2560 ความยาวคลื่นของรังสีดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียและการสร้างารพิษไมโครซิลตินในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง, สุรัตน์ บัวเลิศ, Sudaporn Sukchinda, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2561 ระบบลำน้ำแม่น้ำเพชรบุรีกับคุณภาพน้ำและแบคทีเรียก่อโรคในแม่น้ำเพชรบุรี, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อรอนงค์ ผิวนิล
2561 คุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรีต่อคุณภาพผลิภัณฑ์ประมง จังหวัดเพชรบุรี, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อรอนงค์ ผิวนิล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์
2562 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, สานิต ฤทธิ์มนตรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, ดร.นันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี, นางดุจเดือน โคคำ
2561 โครงการติดตามผลการจับสัตว์น้ำ การทำประมงและรายได้จากการประมงจับสัตว์น้ำชายฝั่ง พื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี, อนุกรณ์ บุตรสันติ์, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว
2562 ระบบปฏิบัติการรายงานผลและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, ชาลิสา วีสมหมาย, คณิตา ตังคณานุรักษ์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, สตรีไทย พุ่มไม้
2562 การออกแบบถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารสำหรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน, นพวรรณ เสมวิมล, นางสาววิภาวี มูลกำบิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อรอนงค์ ผิวนิล
2562 การใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุทดแทนดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์, นพวรรณ เสมวิมล, นางสาวสุวิมล บัวพรหม, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2562 การจำแนกลักษณะพิเศษและคุณภาพเด่นของขยะพลาสติก จากเมืองท่องเที่ยวเพื่อการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว กรณีศึกษา:จังหวัดจันทบุรี, นพวรรณ เสมวิมล, นางสาวแปร์ล่า มุก เด็ลลาคาซ่า, อรอนงค์ ผิวนิล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดและโครงสร้างขยะอันตรายในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, นพวรรณ เสมวิมล, Mrs.Kita Chantanouvong, อรอนงค์ ผิวนิล
2562 อิทธิพลของสารชีวพิษของแพลงก์ตอนพืชต่อการตายของปลานิลในระบบบบำบัดน้ำเสียชุมชน, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, รัฐชา ชัยชนะ, นางสาวมัลลิกา ศรีชมภู
2562 การผลิตกระถางปุ๋ยหมักสำเร็จรูปจากตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อปลูกดาวเรือง, อรอนงค์ ผิวนิล, นพวรรณ เสมวิมล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นางสาววาสนา จรรยา
2562 สัดส่วนน้ำประปาและน้ำชะขยะจากการทำปุ๋ยหมักตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อการปลูกผัก, อรอนงค์ ผิวนิล, นพวรรณ เสมวิมล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นางสาวกมลชนก ครุฑธา
2562 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ความรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์, สตรีไทย พุ่มไม้, ปาหนัน ศรีวิไล, นฤชิต ดำปิน
2562 การสร้างจุดเด่นในภาพของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อการเรียนรู้การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, สตรีไทย พุ่มไม้, ชนิดา รัสมีจินดาวงค์, นฤชิต ดำปิน
2562 อัตราการบำบัดน้ำเสียต่อต้นของต้นธูปฤาษีในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน, สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, ชาลิสา วีสมหมาย, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ทิพรดา พูลสวัสดิ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ, อลงกรณ์ อินทรักษา, นางสววพัทธนดา นาคา