ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฎิบัติการวิจัยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
EGER
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฎิบัติการวิจัยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

EGER

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ

Email: fengnllg@ku.ac.th

Phone Number: 0910219191

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา

Email: fengbrk@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-896

ผศ.พิมพ์พรรณ ปรืองาม

Email: fengpppn@ku.ac.th

Phone Number: 034-351896

นางสาวง่ายงาม ประจวบวัน

Email: fengngn@ku.ac.th

Phone Number: 08-9549-6920

ชลธิชา กัณหา

 

 

ปัญญา สุขแก้ว

 

 

วีรยุทธ จงเพิ่มวัฒนผล

 

 

ธนาดล สันติธรรม

 

 

วีรวิชญ์ ฤกษ์พิศุทธิ์

 

 

นันทวุฒิ ก๋งฉิน

 

 

พิไลวรรณ เจิมวงค์รัตนชัย