โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน
EGDAP
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
4
2549 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม, พาสินี สุนากร, สิงห์ อินทรชูโต, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน, เบญจมาศ ศิลาย้อย, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, สุกัญญา กล้าขยัน, อ. Luke Yeung, Prof. Dr. Andrew Miller, Dr. Kenneth IP
2550 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม, พาสินี สุนากร, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, เบญจมาศ ศิลาย้อย, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, สุกัญญา กล้าขยัน, อ. Luke Yeung
2550 การฟื้นฟูสภาพนิเวศชนบท ด้วยการวางผังอย่างยั่งยืนและบูรณาการ, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, วันดี พินิจวรสิน, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, กิจโชติ นันทนสิริวิกรม
2552 การจัดการและออกแบบพื้นที่จอดรถยนต์ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รัฐภูมิ ปาการเสรี

External Project

Year
External Project
29
2548 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง อินทนนท์ ขุนลาว ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อก และวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ , เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, จรูญพันธ์ บรรจงภาค, ปาณิทัต รัตนวิจิตร, พาสินี สุนากร, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, วันดี พินิจวรสิน
2549 บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย, ศรันย์ สมันตรัฐ, คัทลียา นพรัตนราภรณ์, คัทลียา จิรประเสริฐกุล
2551 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน, ดรรชนี เอมพันธุ์, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, ยุพยง เหมะศิลปิน, วันชัย อรุณประภารัตน์, เพกา เสนาะเมือง, กัญญาภา อร่ามรักษ์, ชัยพร ศิริพรไพบูลย์, มยุรี นาสา, สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์, สิริรัตน์ สุขสุเสียง
2551 ภูมิปัญญาและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตรพื้นบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง, วันดี พินิจวรสิน, เพกา เสนาะเมือง, สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, กัญญาภา อร่ามรักษ์
2549 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: ผลกระทบจากการตัดโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร, คัทลียา จิรประเสริฐกุล
2550 โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อเมืองที่น่าอยู่, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
2552 โครงการศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนชนบท จังหวัดสงขลา, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
2552 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง, ศรันย์ สมันตรัฐ, วันดี พินิจวรสิน, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, ชวาน พรรณดวงเนตร นิสิตปริญญาโท, ศิริเดช สุริต
2552 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย, ดรรชนี เอมพันธุ์, กาญจน์เขจร ชูชีพ, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สราวุธ สังข์แก้ว, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ปิยพงษ์ ทองดีนอก, พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, สุภัทรา ถึกสถิตย์, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, สุชาย วรชนะนันท์, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, เรณุกา กลับสุข, นางสาวมยุรี นาสา
2553 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, วินัย อาจคงหาญ, รัฐภูมิ ปาการเสรี, ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, นายชาตรี เรืองธนันรักษ์, นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์, สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์, นางสาวมนชนก วัดมณี, นายแหลมไทย พู่วณิชย์, นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช
2551 โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, คัทลียา จิรประเสริฐกุล
2554 โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ศึกษาชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร, ศมณพร สุทธิบาก, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, นิธิรัชต์ สงวนเดือน
2555 โครงการวิจัยเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสติกชีวภาพ, รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รศ.ดร. ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์, นายสุรพงษ์ สุขุมสุวรรณ, น.ส. มณฑา ไก่หิรัญ, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, น.ส. รัชดา คะดาษ
2556 การป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัีดนนทบุรี จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
2556 การศึกษาความเหมาะสมทางเลียบหนองหาร จังหวัดสกลนคร, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
2555 โครงการศึกษาควาเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา ของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, ดรรชนี เอมพันธุ์
2554 โครงการการป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ศึกษาอำเภอบางม่วง, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
2554 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
2557 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา, ดรรชนี เอมพันธุ์, วันชัย อรุณประภารัตน์, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ชัชชัย ตันตสิรินทร์, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, เรณุกา กลับสุข, สุระ พัฒนเกียรติ, นิพนธ์ ตั้งธรรม, วีระศักดิ์ อุดมโชค
2558 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับนานาชาติ, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, สุภัทรา ถึกสถิตย์, นายจิตรกร รามันพงษ์, นางสาวทิตยา แพรแจ่ม, นางสาวกฤษณา กสิกรรม
2556 โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ เมืองสุขภาพ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์, ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, รัฐภูมิ ปาการเสรี, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, กัญญาภา อร่ามรักษ์, ชวเลข วณิชเวทิน, กำธร กุลชล
2558 โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย, รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รศ.รัชตวรรณ กาญจนปัญญาคม, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, นายสมเดช ชุนถนอม, ดร.อรวี ศรีบุญลือ, รัชดา คะดาษ
2560 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา, ธนภณ พันธเสน, ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, สถาพร เชื้อเพ็ง, รัฐภูมิ ปาการเสรี, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, อรวรรณ โมกขะเวส, ดาราพร ผุสิงห์, อนุเผ่า อบแพทย์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, อุมารินทร์ แสงพานิช, กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, เกวลิน มะลิ, สุนทรี ขุนทอง, อุดมพร ตุงคะศิริ, เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, ก่อโชค จันทวรางกูร, วราเมศวร์ วิเชียรแสน, Bartholomenus Wilhelmus Lambregts, จิรารักษณ์ เปรมสมบัติ, พรพิมล ปานประเสริฐแสง
2561 A Study on Common Areas in High-end Condominium in Bangkok, คัทลียา จิรประเสริฐกุล
2561 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม, รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร, นางสาวณัฐกมล นพเก้า
2562 A Study on Common Areas in High-end Condominium in Bangkok-Reporting Service, คัทลียา จิรประเสริฐกุล
2562 The Impact of Common Areas to Residences' Daily Living in and Property Buying Decision of High-end condominiums in Bangkok, คัทลียา จิรประเสริฐกุล
2563 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ, กิตติพจน์ เพิ่มพูล, สมฤทัย ทะสดวก, นายประยุทธ เสนชัย, ศิรประภา เปรมเจริญ, รัฐภูมิ ปาการเสรี, ศุภชัย เหมือนโพธิ์, พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, ทาริกา สระทองคำ, นายวิโรจน์ ศรีอูฐ, นางสาววิไลวัลย์ นุชทองม่วง
2564 โครงการศึกษาและจัดทำแผนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์, ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา, รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม, ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์