ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน
EGDAP
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
11
2562 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ดลเทพ เจตีร์, Symbiosis: ความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม, วารสารวิชาการทางสถาปัตยกรรม ASA Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 62-83
2562 ทำเนียบ อุฬารกุล, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, “อ่าน”ภูมิทัศน์สวนเกษตรดาดฟ้าในองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษา: องค์กรราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 155-172
2560 กิตติ เชาวนะั, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ข้อสังเกตจากการศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ของพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช, Veridian E-Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2560, หน้า 1701-1719
2558 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, กลไกการสร้างความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายของชุมชนย่านเก่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 27-38
2558 ฐิติวัฒน์ นงนุช, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ความสัมพันธ์ของการเมืองอาณาเขตครอบครองกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในภูมิทัศน์น้ำกร่อย กรณีศึกษา หมู่บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ, ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 26-34
2558 อำนาจ จำรัสจรุงผล, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวภาคการเกษตร กรณีศึกษาคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี, วารสารหน้าจั่ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 29, มกราคม - ธันวาคม 2558, หน้า 8-22
2556 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, คุณค่าของความเป็นเมืองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กลับคืนมา, วารสารเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2556, หน้า 32-35
2554 นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, อลิศรา มีนะกนิษฐ, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์, หน้าจั่ว, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555, หน้า 147-160
2552 วันดี พินิจวรสิน, เพกา เสนาะเมือง, กัญญาภา อร่ามรักษ์, สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี, หน้าจั่ว, ปีที่ 24, ฉบับที่ 24, กันยายน 2552 - สิงหาคม 2553, หน้า 147-165
2549 อลิศรา มีนะกนิษฐ, เอื้อมพร วีสมหมาย, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, Tourists? Opinion on Waterway Tourism along the Chao Phraya River, Bangkok-Ayutthaya Route, The Kasetsart Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2549, หน้า 67-78
2548 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Transforming 'unbounded' nature: the evolution of a Thai cultural landscape, Raneang: journal of the Faculty of Architecture, ปีที่ 4, ฉบับที่ 10th anniv, มกราคม 2548, หน้า 204-215
Year
National Journal
5
2563 Kongkoon Tochaiwat, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Narissa Wanichwatunyou, CLASSIFICATION OF HOUSE LANDSCAPE ELEMENTS BY THE BUYERS’ NEEDS ACCORDING TO THE KANO MODEL, International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563, หน้า 1-10
2561 Kongkoon Tochaiwat, Warin Kulintonprasert, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Choo Yit Yang, Influence of Master Plan Designs on Housing Project Purchase Decisions in Bangkok Metropolitan Areas, BUILT (International Journal of Building, Urban, Interior, and Landscape Technology), ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2561, หน้า 43-54
2561 รัฐภูมิ ปาการเสรี, Chunkao, K., สุรัตน์ บัวเลิศ, Physical characteristics of Bangkok and its urban heat island phenomenon, Building and Environment, ปีที่ 143, สิงหาคม 2561, หน้า 561-569
2550 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Prof. Ross King, Memory or Nostalgia: the Imagining of Everyday Bangkok, Sojourn (Journal of Social Issues in Southeast Asia), The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore., ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, เมษายน 2550, หน้า 57-82
2549 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, The regeneration of ban suan rim khlong: steps towards sustainability for Thai communities, Traditional Dwellings and Settlements, Working Paper Series, International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE), ปีที่ 192, ธันวาคม 2549, หน้า 1177-1198

Conference

Year
International Conference
6
2559 จิรเวช สุขอร่าม, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, การอ่านและแปลความหมายของถิ่นที่ผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน กรณีศึกษา วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (BERAC 7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 15 กรกฎาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ทำเนียบ อุฬารกุล, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, วันดี พินิจวรสิน, การริเริ่มสวนดาดฟ้าโดยบุคลากรระดับล่าง: กรณีศึกษาสำนักงานเขตหลักสี่, การประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม “สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมประจำปี 2559” (VernAC-BEF 2016), 23 - 25 มิถุนายน 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 นายพิเชษฐ์ พุกพุ่ม, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, อิทธิพลและบทบาทของพื้นที่สวนสาธารณะต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาสูงในกรุงเทพฯและปริมณฑล, Built Environment Research Associates’ Conference 3 (BERAC 3), 25 พฤษภาคม 2555 - 17 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ดรรชนี เอมพันธุ์, เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, ยุพยง เหมะศิลปิน, กัญญาภา อร่ามรักษ์, เพกา เสนาะเมือง, อ. มยุรี นาสา, การกำหนดกำหนดปัจจัยชี้วัดและติดตามผลกระทบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโป่งพุร้อน, การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 , 21 มกราคม 2553, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, แนวโน้มการพัฒนาเมือง เมืองที่เอื้อมถึง เมืองที่โปร่งใส กับภัยจากการพัฒนา, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ศรันย์ สมันตรัฐ, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, บิณฑบาตเรือ สถานการณ์ในภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย, การอนุรักษ์และพัฒนา มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Sustainable Local Heritage Conservation :The Trandisciplinary Approch and ICOMOS Thailand Annual Meeting 2006, 17 - 18 พฤศจิกายน 2549, อุดรธานี ประเทศไทย
Year
National Conference
5
2558 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, Prof.Dr. Claire PARIN, การพัฒนาด้านผังเมืองกับการตอบรับการป้องกันวิบัติภัยน้ำท่วม กรณีศึกษา เมืองบอร์กโด ประเทศฝรั่งเศส และจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย, "Water, Megacities and Global Change" UNESCO, 2 - 4 ธันวาคม 2558, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2557 ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์, อลิศรา มีนะกนิษฐ, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวพื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, การประชุมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ม.ศิลปากร, 22 - 23 พฤษภาคม 2557, กทม. อื่นๆ ประเทศไทย
2556 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Thai conceptualizations of space, place, landscape and community, Multicultural Landscapes International Conference, 10 - 11 ตุลาคม 2556, Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2553 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Reading the (Un)sustainable Development of Bangkok: Lessons Learnt from the Construction of Nakhon Inn Road, mAAN*Y Singapore Conference 2010 "Empowering Modern Asain City Makers", 1 - 4 สิงหาคม 2553, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2546 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Living place and landscape in Bangkok: the merging character, Hawaii International Conference on Arts and Humanities, University of Hawaii - West Oahu, Honolulu, 3 - 6 มกราคม 2546, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา