ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน
EGDAP
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2548
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
5
2551 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 1 ผลงาน
2551 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, รางวัลวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) ระดับชมเชย , วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง “การอ่านและแปลความหมายภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน: การเปลี่ย
2550 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2550 ระดับชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2549 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Best Problem Solving, อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการทำ Design Workshop ในหัวข้อ
2548 คัทลียา จิรประเสริฐกุล, The Ellis Stones Memorial Award for Research in Landscape Architecture 2005 (First Prize), บทความเรื่อง “Transforming 'unbounded' nature: the evolution of a Thai cultural landscape”, Raneang:

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
1
2560 นายชัยรัตน์ สุระจรัส, นายรัชชุ สุระจรัส, นายศุภราช หวังจินดามณี, นายภูวนน พุทธิยะพิบูลย์, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, Outstanding Award, Wayu Wind Farm, 5 พฤศจิกายน 2560