ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน
EGDAP
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

เพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน

EGDAP

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

Email: arcera@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960 ต่อ 322

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.คัทลียา จิรประเสริฐกุล

Email: archcyn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960 ต่อ 310

นายรัฐภูมิ ปาการเสรี

Email: archrpp@ku.ac.th

Phone Number: 029428960-3 ต่อ 334

นางสาวกัญญาภา อร่ามรักษ์

Email: archkpa@ku.ac.th

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

claire Par?n Ensap Bordeaux

 

 

Jacques Robert

 

 

Monsieur Pierre Bourgogne

 

 

นันทกาญจน์ ประเสริฐสังข์