โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ
EAD
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 7

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2

Internal Project

Year
Internal Project
31
2549 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, นงนุช รักสกุลไทย, ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ลิขิต ชูชิต, นิติพัฒน์ พลอยประดับ, อลงกต อินทรชาติ, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, อรรถวุฒิ กันทะวงศ์, สาโรจน์ เริ่มดำริห์
2549 การเลี้ยงปูม้าในบ่อดิน ด้วยการใช้กล่องพลาสติก และการเลี้ยงแบบปกติ, อัมพร บัวที, เทพบุตร เวชกามา
2549 ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อคุณภาพตะกอนดินบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี, อลงกต อินทรชาติ, ลิขิต ชูชิต, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, จรรยา เจตน์เจริญ
2549 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปูม้า, กำจัด รื่นเริงดี, ยนต์ มุสิก, อัมพร บัวที, วิไลวรรณ (ซ้ำ) สอนประสม, เทพบุตร เวชกามา, รัชกร เฮงสกุล (อรชุน), นายคมน์ ศิลปาจารย์
2549 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีต่อทรัพยากรชีวภาพในบริเวณอ่าวไทยตอนบน, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, อศิรวัฒน์ ปรีชา, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, อลงกต อินทรชาติ, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, เมธี จันทโรปกรณ์, นิติพัฒน์ พลอยประดับ, ลิขิต ชูชิต, มณฑล อนงค์พรยศกุล
2549 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน, ลิขิต ชูชิต
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, ชนินทร์ ปัญจพรผล, อัมพร บัวที, Dr. Eva Horia
2550 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, นงนุช รักสกุลไทย, ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ลิขิต ชูชิต, นิติพัฒน์ พลอยประดับ, อลงกต อินทรชาติ, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, อรรถวุฒิ กันทะวงศ์, สาโรจน์ เริ่มดำริห์
2550 การเพาะเลี้ยงปูม้าในบ่อดินแบบครบวงจร, ลิขิต ชูชิต, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, นงนุช รักสกุลไทย, ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, กำจัด รื่นเริงดี, อัมพร บัวที, เทพบุตร เวชกามา, รัชกร เฮงสกุล (อรชุน)
2550 การศึกษาการใช้ท่อ PVC และกล่องพลาสติกเป็นวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของปูม้าที่เลี้ยงในบ่อดิน, อัมพร บัวที, ลิขิต ชูชิต, เทพบุตร เวชกามา
2551 การเพาะเลี้ยงปูม้าในบ่อดินแบบครบวงจร, ลิขิต ชูชิต, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, นงนุช รักสกุลไทย, ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, กำจัด รื่นเริงดี, อัมพร บัวที, เทพบุตร เวชกามา, รัชกร เฮงสกุล (อรชุน)
2552 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus,1758 )ในบ่อดิน, อัมพร บัวที, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, ลิขิต ชูชิต
2553 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ลิขิต ชูชิต, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, มณฑล อนงค์พรยศกุล, อัมพร บัวที, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, นาวาอากาศเอกตากเพชร พินพันธุ์
2553 การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูม้า, ลิขิต ชูชิต, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, มณฑล อนงค์พรยศกุล, นงนุช รักสกุลไทย, ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, อัมพร บัวที, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, เปื่อน บุญช่วย นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ
2554 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ, ลิขิต ชูชิต, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, นงนุช รักสกุลไทย, มณฑล อนงค์พรยศกุล, อัมพร บัวที, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, นายเปื่อน บุญช่วย, นายประจักษ์ ศรีดอกไม้
2554 การศึกษาทรัพยากรปูม้าและการเพิ่มกำลังผลิตปูม้าในบริเวณอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ลิขิต ชูชิต, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, มณฑล อนงค์พรยศกุล, อลงกต อินทรชาติ, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา
2555 การศึกษาการใช้ท่อ PVC เป็นวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของปูม้าที่เลี้ยงในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับ, อัมพร บัวที, ลิขิต ชูชิต, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์
2556 การเปรียบเทียบกำลังไฟที่เหมาะสมต่อการทำประมงไดหมึกบริเวณตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ลิขิต ชูชิต
2557 ผลของอาหารต่อการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) ในบ่อดิน, อัมพร บัวที, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์
2557 การจัดการฟาร์มทะเลระบบหมุนเวียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ลิขิต ชูชิต, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, อลงกต อินทรชาติ, อัมพร บัวที, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, เทพบุตร เวชกามา, น.อ.ตากเพชร พินพันธุ์, เปื่อน บุญช่วย
2558 การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาแพลงก์ตอนพืช (Chaetoceros sp. และ Chlorella sp.) และแพลงก์ตอนสัตว์ (Brachionus rotundiformis) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์
2558 การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำของการทำประมงอวนครอบหมึก (แหยักษ์) ระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจน บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2558 ความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการแพร่กระจายของทรัพยากรปูม้าในจังหวัดชลบุรี, กนกวรรณ ขาวด่อน, อลงกต อินทรชาติ, อรรถวุฒิ กันทะวงศ์, ลิขิต ชูชิต, เมธี จันทโรปกรณ์
2558 การศึกษาช่วงเวลาและปัจจัยที่มีผลต่อการลงเกาะของหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี, สาโรจน์ เริ่มดำริห์, อลงกต อินทรชาติ, กนกวรรณ ขาวด่อน, ลิขิต ชูชิต, นายจำลอง โตอ่อน
2560 ศึกษาผลของการเก็บรักษาคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์
2560 ศึกษาผลของการใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอม (Chaetoceros sp., Skeletonema sp. และ Thalassiosira sp.) ภายในห้องปฏิบัติการ, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2561 การพัฒนาศักยภาพการผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการประกอบอาชีพ, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, ปณิธาน แก้วจันทวี, เทพบุตร เวชกามา, อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, สุขกฤช นิมิตรกุล
2562 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง, พงศ์เทพ อัครธนกุล, สุนทร, สุจินต์, พินัย, จีระ, ณัฐพร, วินัย, พรชัย, พรรณี, วิชัย โฆสิตรัตน, อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, สุขกฤช นิมิตรกุล
2563 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล/ประมง/ ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง, พงศ์เทพ อัครธนกุล, สุขกฤช นิมิตรกุล, ณัฐพร เพ็ญสุภา, สุมิตรา ภู่วโรดม
2563 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืน..., สุขกฤช นิมิตรกุล, ณัฐพงษ์ ปานขาว, สิทธิชัย ฮะทะโชติ, เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ
2565 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) เพื่อผลิตเป็นสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจ, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, จักร อรัณยกานนท์, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, นรธัช ประชุม, อัครศิริ แสงสว่าง, วาสนา อากรรัตน์, อนุรักษ์ สุขดารา, ณัฐชพร ทองดอนแช่ม

External Project

Year
External Project
38
2550 การทดลองเสี่ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ลิขิต ชูชิต
2551 การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanous chenos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา
2551 อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, โสภี วิชัยเมือง
2551 ผลของระบบลมต่อการผลิตหัวเชื้อคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วิสุทธิ์ พรมเอี่ยม
2550 การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ลิขิต ชูชิต, สายัญห์ เอี่ยมรอด, ไพฑูรณ์ ชอบสะอาด, อาภรณ์ เทพพานิช
2551 การอนุบาลลูกปูม้า ระยะ Zoea 4 ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน, เทพบุตร เวชกามา, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2552 อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และต้นทุนค่าอาหารของการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, อำนาจ ศรีสุภาวดี
2552 การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน , วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, อัมพร บัวที, ลิขิต ชูชิต
2553 ผลของความเค็มต่างระดับต่อการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ลิขิต ชูชิต, เทพบุตร เวชกามา
2553 ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, มณฑล อนงค์พรยศกุล, ภูวดล โดยดี, ลิขิต ชูชิต
2554 การผลิตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในห้องปฏิบัติการ และแบบปริมาณมากที่ระดับความเค็มต่างกันเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, นางสาวกนกพร เกษสุวรรณ์
2555 การทำประมงหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, อนุกรณ์ บุตรสันติ์
2554 การเลี้ยงโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ด้วยคลอเรลลาที่ถูกทำให้ตกตะกอนที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2554 การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด, วาสนา อากรรัตน์, ลิขิต ชูชิต, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2555 ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, เทพบุตร เวชกามา, ลิขิต ชูชิต
2555 การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ลิขิต ชูชิต
2556 การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, อรพร หมื่นพล
2558 ศึกษาการเติมอากาศแบบไมโครบับเบิ้ลสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei), วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, ลิขิต ชูชิต
2558 ศึกษาการเติมอากาศแบบไมโครบับเบิ้ลสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในบ่อดิน, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2558 การวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน, นนทวิทย์ อารีย์ชน, อิสริยา วุฒิสินธุ์, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, สุขกฤช นิมิตรกุล
2557 ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัตโนมัติ, วราห์ เทพาหุดี, สุขกฤช นิมิตรกุล, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, นายรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, รศ.เจษฎา อิสเหาะ
2560 ผลของวัสดุหลบซ่อนต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่เลี้ยง, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, สุขกฤช นิมิตรกุล
2559 ผลของการใช้ Multimineral Chito Acid Organic Chelate เคลือบอาหารเม็ดเพื่อเพิ่มความถี่ในการลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus), สุขกฤช นิมิตรกุล
2560 การพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบของปูม้าโดยอัตโนมัติเพื่อการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์, สุขกฤช นิมิตรกุล, วราห์ เทพาหุดี, วุฒิพงศ์ อารีกุล, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์
2561 แนวทางการผลิตโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นเพื่อการค้า, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2561 แนวทางการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้าและปูทะเล, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, สุทิน สมบูรณ์
2562 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน, สุขกฤช นิมิตรกุล
2562 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน, สุขกฤช นิมิตรกุล, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, ณัฐพงษ์ ปานขาว, อลงกต อินทรชาติ, วีรกิจ จรเกตุ, นางสาวแขวลี วิบูลย์กิจ
2562 การเพิ่มศักยภาพการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์จากปูม้าที่มาจากการเพาะเลี้ยง ด้วยนวัตกรรมการกระตุ้นการลอกคราบ และการใช้ระบบการตรวจจับการลอกคราบแบบอัตโนมัติ, สุขกฤช นิมิตรกุล
2562 การประยุกต์ใช้นวัตกรรม In-Pond Raceway System (IPRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของ อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, สุขกฤช นิมิตรกุล, จุฑา มุกดาสนิท, สุมิตรา บุญบำรุง
2563 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่ 2), สุขกฤช นิมิตรกุล, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, ณัฐพงษ์ ปานขาว, อลงกต อินทรชาติ, วีรกิจ จรเกตุ, ประคุณ ศาลิกร
2563 การยกระดับธนาคารปูม้าชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2563 การขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในพื้นที่กลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว-เมือง จังหวัดชุมพร, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, วาสนา อากรรัตน์, นายชาติวุฒิ พลนิล, นายอรรถวุฒิ ครุฑปักษี, นายทรงชัย อยู่เย็น, นายสิทธิพร กาลพัฒน์, ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์, นายสมศักดิ์ เพชรคีรี
2564 โครงการวิจัยนำร่องการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองสุพรรณบุรีของโครงการ Gourami Model, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, สุขกฤช นิมิตรกุล, นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, จีรวรรณ มณีโรจน์, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, สุทิน สมบูรณ์, ณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, เดชา รอดระรัง, พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต, จิราภัษ อัจจิมางกูร
2564 การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารปลาสลิดต้นทุนต่ำ, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, สุขกฤช นิมิตรกุล, สุทิน สมบูรณ์
2565 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งมังกรเลน (Panulirus polyphagus) เพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา, วาสนา อากรรัตน์, อนุรักษ์ สุขดารา, ปณิธาน แก้วจันทวี, นางสาวประภาพร ดีมาก, นายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
2565 การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนธนาคารปูม้าพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy), วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, อนุรักษ์ สุขดารา
2565 โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สัญญาเลขที่ ORG6420003 โครงการนำร่อง “การแก้ปัญหาความยากจนโดยการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับครัวเรือนตามรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะน้ำจำกัดและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแม่นยำด้วยกระบวนการปรับปรุงทรัพยากรดินนำไปสู่การแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม (เกษตรริมโขงโมเดล + สกลนครโมเดล), สิทธิชัย ฮะทะโชติ, เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, สุขกฤช นิมิตรกุล, แพรทอง เหลาภา