ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ
EAD
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 5 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 5 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
28
2565 อนุรักษ์ สุขดารา, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, รุ่งทิวา คนสันทัด, ผลของความหนาแน่นของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) และระยะเวลาที่บรรจุถุงต่ออัตราการตายและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำระหว่างการขนส่ง, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2565, หน้า 35-45
2564 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, ปณิธาน แก้วจันทวี, นายอนุรักษ์ สุขดารา, การประยุกต์ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการผลิตและความสามารถในการทำกำไรสำหรับการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus), วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2564, หน้า 48-59
2564 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, นางสาวประภาพร ดีมาก, การประยุกต์ใช้คีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ที่เก็บรักษาในรูปแบบเข้มข้นสำหรับอนุบาลกุ้งขาวและปูม้า, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2564, หน้า 12-23
2564 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, แนวทางการผลิตโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นเพื่อการค้า:การผลิต และการเก็บรักษา, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2564, หน้า 1627-1641
2562 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, นางสาวประภาพร ดีมาก, การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นที่การเก็บรักษาต่างกัน, วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 75-87
2561 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, นางสาวประภาพร ดีมาก, การวิเคราะห์ทางการเงินของการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในบ่อดิน: กรณีศึกษาคลองวาฬโมเดล, วารสารเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2561, หน้า 497-507
2561 วาสนา อากรรัตน์, นายศรัณย์ เศวตมาลานนท์, นายบุณยกร พ่วงดี, นายทวีศักดิ์ บัวบาน, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชชนิด Isochrysis galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis suecica ภายในห้องปฏิบัติการ, วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2561, หน้า 20-29
2559 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำ และผลตอบแทนของการทำประมงอวนครอบหมึกระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจนบริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วารสารการประมง, ปีที่ 69, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2559, หน้า 255-264
2558 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ปูม้า (Portunus pelagicus) รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน, วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2558, หน้า 49-58
2557 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ลิขิต ชูชิต, ผลของการลดกำลังไฟต่ออัตราการจับสัตว์น้ำของการทำประมงไดหมึก (แหยักษ์) บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วารสารการประมง, ปีที่ 67, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2557, หน้า 297-304
2557 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, อัตราการจับ และองค์ประกอบสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงไดหมึกของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วารสารการประมง, ปีที่ 67, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2557, หน้า 162-167
2556 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, Development of Crab Farming: The Complete Cycle of Blue Swimming Crab Culture Program (CBSC Program) in Thailand, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2556, หน้า 31-43
2556 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, นางสาวณัชชา เฮงเจริญ, นางสาวกมลทิพย์ ประดับธรรม, Crab Bank Implementation: Case Study of the Blue Swimming Crab Bank in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2556, หน้า 30-39
2555 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, เทพบุตร เวชกามา, การประเมินอัตราการกินอาหาร และการรอดตายของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่เลี้ยงในบ่อดิน, วารสารเกษตร, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 83-91
2555 เทพบุตร เวชกามา, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, นางรัชกร อรชุน, การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาว กรณีศึกษา การเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2555, หน้า 103-114
2555 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ลิขิต ชูชิต, ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำ และแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบปี พ.ศ. 2551-2552, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2555, หน้า 108-116
2555 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Growth Performance and Production Cost of Commercial Microalgae Cultured under Laboratory Conditions with Different Aeration Settings, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2555, หน้า 31-38
2555 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ผลของไดอะตอม Thalassiosira spp. ต่ออัตรารอดตาย และพัฒนาการของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อนระยะซูเอี้ย 1 ถึง 4, วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2555, หน้า 61-68
2554 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วราห์ เทพาหุดี, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ยนต์ มุสิก, Mortality Rate of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Caused by Cannibalism, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2554, หน้า 1-13
2554 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงแม่พันธุ์ปูม้า(Portunus pelagicus)หลังเพาะฟักเพื่อให้มีไข่นอกกระดองอีกครั้ง, วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555, หน้า 16-24
2554 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, ลิขิต ชูชิต, นางสาวกนกพร เกษสุวรรณ์, นางรัชกร อรชุน, การวิเคราะห์ทางการเงินของการเพาะเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) แบบครบวงจร, วารสารการประมง, ปีที่ 64, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2554, หน้า 151-158
2554 วาสนา อากรรัตน์, ลิขิต ชูชิต, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การพัฒนาการของไข่นอกกระดองและอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด, วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2554, หน้า 56-65
2553 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, อัมพร บัวที, ลิขิต ชูชิต, เทพบุตร เวชกามา, Growth and Sexual Maturity of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Ponds, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2553, หน้า 20-27
2553 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ลิขิต ชูชิต, เทพบุตร เวชกามา, ผลของความเค็มต่างระดับต่อการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ , วารสารการประมง, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553, หน้า 13-17
2553 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, นางสาวกนกพร เกษสุวรรณ์, การผลิตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในห้องปฏิบัติการ และแบบปริมาณมากที่ระดับความเค็มต่างกันเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน, วารสารการประมง, ปีที่ 63, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2553, หน้า 422-427
2553 เทพบุตร เวชกามา, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ระยะ zoea IV ถึง first crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน , วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2553, หน้า 38-43
2552 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, อัมพร บัวที, ลิขิต ชูชิต, การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน, วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, สิงหาคม - ธันวาคม 2552, หน้า 167-171
2552 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, อำนาจ ศรีสุภาวดี, อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และต้นทุนค่าอาหารของการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด, วารสารการประมง, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2552, หน้า 153-158
Year
National Journal
14
2565 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, รุ่งทิวา คนสันทัด, จิติมา สุวรรณมาลา, วาสนา อากรรัตน์, อนุรักษ์ สุขดารา, Effect of Mineral Supplement (Ca, Mg and K) in Water on Developmental Stages and Survival Rate of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) Larvae, Journal of Fisheries and Environment , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2565, หน้า 98-107
2565 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, Growth Rate and Sexual Performance of Domesticated Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Earthen Ponds, Trends in Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2565, หน้า 6235-1-8
2565 Dinh-Hung, N., Dong, H.T., ชญานิษฐ์ สุนทระ, Rodkhum, C., สุขกฤช นิมิตรกุล, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, พัฒนพล ขยันสำรวจ, สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, Co-infection of Candidatus Piscichlamydia Trichopodus (Order Chlamydiales) and Henneguya sp. (Myxosporea, Myxobolidae) in Snakeskin Gourami Trichopodus pectoralis (Regan 1910), Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มีนาคม 2565
2564 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, ปณิธาน แก้วจันทวี, เทพบุตร เวชกามา, Breeding Performance of Wild and Domesticated Female Broodstock of Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), Journal of Fisheries and Environment , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2564, หน้า 84-91
2564 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, อนุรักษ์ สุขดารา, ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา, Embryonic Development, Hatchability and Survival of Early Larval Stage of Mud Spiny Lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) Under Hatchery Conditions, Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2564, หน้า 42-52
2562 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Growth performance and production cost of laboratory-scale marine microalgae culture using a light emitting diode, Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2562, หน้า 1093-1100
2561 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วราห์ เทพาหุดี, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, Impact of Different Pond Bottom Soil Substrates on Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Culture, Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2561, หน้า 325-332
2559 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วราห์ เทพาหุดี, สุขกฤช นิมิตรกุล, Effect of Feeding Frequency on Growth, Survival, Water and Bottom Soil Qualities in Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Pond Culture Systems, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หน้า 17-28
2559 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Nurul Najuatul Wahidah Binti Khalid, Norhasmariza Binti Mohamed, Some Biological Aspects and Rearing of Ragged Sea Hare (Bursatella leachii de Blainville, 1817) in the Hatchery, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หน้า 79-87
2559 วาสนา อากรรัตน์, นางสาวประภาพร ดีมาก, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Growth performance and proximate composition of mixed cultures of marine microalgae (Nannochloropsis sp. & Tetraselmis sp.) with monocultures, Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 1-5
2558 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, Norhasmariza Binti Mohamed, Effect of feeding frequency and various shelter of blue swimming crab larvae, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), Songklanakarin Journal of Science and Technology , ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2558, หน้า 129-134
2557 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, Reproductive Performance and Larval Quality of First and Second Spawning of Pond-Reared Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus, Broodstock, KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2557, หน้า 611-618
2555 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ลิขิต ชูชิต, วาสนา อากรรัตน์, Reproductive performance and larval quality of blue swimming crab (Portunus pelagicus) broodstock, fed with different feeds, Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2555, หน้า 381-386
2549 มณฑล อนงค์พรยศกุล, ลิขิต ชูชิต, Distribution of Suspended Solid in the Upper Gulf of Thailand in 2004-2005., Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2549, หน้า 254-259

Conference

Year
International Conference
32
2565 รุ่งทิวา คนสันทัด, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, อนุรักษ์ สุขดารา, เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปูม้า (Portunus pelegicus) ที่เลี้ยงในระบบจำลองบ่อดินและบ่อที่ปูด้วยโพลิเอทิลีน, การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2022 (SEAT-RMU 2022), 27 กรกฎาคม 2565, มหาสารคาม ประเทศไทย
2565 รุ่งทิวา คนสันทัด, อนุรักษ์ สุขดารา, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, จิติมา สุวรรณมาลา, การเลี้ยงแม่ปูทะเล (Scylla spp.) ไข่ในกระดองระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 4 ด้วยรูปแบบการเลี้ยงแบบเดี่ยวและรวม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 อนุรักษ์ สุขดารา, รุ่งทิวา คนสันทัด, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) ในบ่อดินเพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่รูปแบบการเลี้ยงต่างกัน (เลี้ยงแบบเดี่ยว และแบบผสม), การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2565 รุ่งทิวา คนสันทัด, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล (Scylla paramamosain) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน, งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1, 18 - 19 สิงหาคม 2565, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2564 นายอนุรักษ์ สุขดารา, นางสาวประภาพร ดีมาก, วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การประเมินแผนธุรกิจการผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) นิ่มภายในโรงเรือน, การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564, 17 กันยายน 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, ศึกษาการจัดการธนาคารปูม้าของชุมชนประมงพื้นบ้านที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2562, นครปฐม ประเทศไทย
2562 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, สุทิน สมบูรณ์, การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงขุนปูทะเล (Scylla spp.), การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, สุทิน สมบูรณ์, การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus), การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Mating Behaviour and Duration of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Under Controlled Hatchery Conditions, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วาสนา อากรรัตน์, นางสาวประภาพร ดีมาก, นางสาวกนกพร เกษสุวรรณ์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม (Chaetoceros sp. และ Thalassiosira sp.) ภายในห้องปฏิบัติการ, การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560, 19 - 20 กันยายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 วาสนา อากรรัตน์, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Occurrence of Ragged Sea Hare (Bursatella leachii de Blainville, 1817) in Marine Shrimp Ponds, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 วาสนา อากรรัตน์, นางสาวประภาพร ดีมาก, นางสาวณัชชา เฮงเจริญ, นางสาวกมลทิพย์ ประดับธรรม, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตคีโตเซอรอสแบบหัวเชื้อ และแบบปริมาณมาก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, แนวทางการลดต้นทุนการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชเชิงพาณิชย์ในห้องปฏิบัติการ, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, อื่นๆ ประเทศไทย
2555 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ผลของแสงสีต่อการผลิตแพลงก์ตอนพืช (Isochrysis sp., Thalassiosira spp., Chlorella sp. และ Tetraselmis spp.) ในห้องปฎิบัติการ, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, นางสาวกนกพร เกษสุวรรณ์, วาสนา อากรรัตน์, เทพบุตร เวชกามา, การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรอบปี พ.ศ. 2551-2552, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการจัดการทางสังคม, 16 กันยายน 2554, นครปฐม ประเทศไทย
2554 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การเลี้ยงโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ด้วยคลอเรลลาที่ถูกทำให้ตกตะกอนที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 สุนทรี ทารพันธ์, มณฑล อนงค์พรยศกุล, ลิขิต ชูชิต, ภูวดล โดยดี, Application of Remote Sensing and Geographic Information system on Studying of Costal land Use some areas in Prachuap Khiri Khan Province, The 49th Kasetsart University Annual Conference, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 อัมพร บัวที, ลิขิต ชูชิต, เทพบุตร เวชกามา, ผลของการใช้ท่อพีวีซี และกล่องพลาสติกเป็นวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตาย และอัตราการเติบโตของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่เลี้ยงในบ่อดิน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 วาสนา อากรรัตน์, ลิขิต ชูชิต, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด, การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 5 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, 8 - 9 ธันวาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วราห์ เทพาหุดี, ความสัมพันธ์ทางกายภาพต่อปริมาณไข่ และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 )ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, อัมพร บัวที, ลิขิต ชูชิต, การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus,1758)ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน , การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7, 29 - 30 กรกฎาคม 2552, พิษณุโลก ประเทศไทย
2552 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Wisut Phromiam, ผลของการให้อากาศต่อการผลิตหัวเชื้อคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2552 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, Sopee Vichaimuang, อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, เทพบุตร เวชกามา, การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ , การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 3 "เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ" ณ คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8 - 9 ธันวาคม 2551, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2549 ลิขิต ชูชิต, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2547, เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 นิติ ชูเชิด, ลิขิต ชูชิต, นนทวิทย์ อารีย์ชน, การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius), การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 มณฑล อนงค์พรยศกุล, ลิขิต ชูชิต, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, การกระจายตัวของตะกอนแขวนลอยบริเวณอ่าวไทยตอนบนในปี 2547-48, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 ลิขิต ชูชิต, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2546, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 ลิขิต ชูชิต, นิติพัฒน์ พลอยประดับ, อรรถวุฒิ กันทะวงศ์, การเปลี่ยนแปลงประชากรโคพีพอดบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 ลิขิต ชูชิต, การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2545, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2546 ลิขิต ชูชิต, จำลอง โตอ่อน, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2544-2545 , การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรกศาสตร์ , 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2546, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2545 ลิขิต ชูชิต, เฉลิมชัย อยู่สำราญ, การศึกษาแพลงก์ตอนที่เป็นกลุ่มเด่นในบริเวณอ่าศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2542-2543, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2545, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
13
2562 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, นางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด, นายธนกร แหยมพันธ์, นายธนายุต ปั้นชูศรี, นายอนุรักษ์ สุขดารา, The crab bank project: A study of blue swimming crab larval (first crab stage) behaviour after release to the sea, ASEAN-FEN 9th International Fisheries Symposium 2019, 18 - 21 พฤศจิกายน 2562, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2562 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Guidelines on the long-term implementation of the crab bank: A case study of crab bank in Ta Mong Lai fishing village, Prachuap Khiri Khan province, Thailand, ASEAN-FEN 9th International Fisheries Symposium 2019, 18 - 21 พฤศจิกายน 2562, กัวลาลัมเปอร์ มองโกเลีย
2561 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, Usage of Marine Rotifer in Concentrate Forms for Economic Marine Animals (Sea Bass, Lates calcarifer and Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus) Nursery, 8th International Fisheries Symposium 2018 (IFS 2018), 18 - 21 พฤศจิกายน 2561, สงขลา ประเทศไทย
2561 วาสนา อากรรัตน์, นายไพโรจน์ แก้วมาก, นางสาวนุชนาฎ รักกลิ่น, นายเจษฎา คงคาสุริฉาย, นายคมสัน หงภัทรคีรี, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Physical Relationship on Fecundity and Hatchability of Mangrove Crab (Episesarma mediri H. Milne Edward, 1854) under Laboratory Conditions, 8th International Fisheries Symposium 2018 (IFS 2018), 18 - 21 พฤศจิกายน 2561, สงขลา ประเทศไทย
2559 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วราห์ เทพาหุดี, Cannibalism in male and female blue swimming crab (Portunus pelagicus) under laboratory culture conditions, 6th International Fisheries Symposium (IFS 2016), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559, Phu Quoc Island สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2559 วาสนา อากรรัตน์, นางสาวประภาพร ดีมาก, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Usage of trehalose as cryoprotecting agent on preservation of marine microalgae (Chlorella sp. and Chaetoceros calcitrans) in concentrate form, 6th International Fisheries Symposium (IFS 2016), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559, Phu Quoc Island สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2558 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, นางสาวประภาพร ดีมาก, Usage of trehalose as cryoprotecting agent on preservation of marine rotifer in concentrate form, 5th International Fisheries Symposium (IFS 2015), 1 - 4 ธันวาคม 2558, Penang มาเลเซีย
2558 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, ลิขิต ชูชิต, Application of light emitting diode (LED) for small-scale squid fishing in the Klongwan coastal area, Prachuap Khiri Khan province, Thailand, 5th International Fisheries Symposium (IFS 2015), 1 - 4 ธันวาคม 2558, Penang มาเลเซีย
2557 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, Productivity improvement of rotifer (Brachionus rotundiformis) mass culture using trash fish, 4th International Fisheries Symposium (IFS 2014), 30 - 31 ตุลาคม 2557, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2557 วาสนา อากรรัตน์, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Growth performance of mixed culture of microalgae (Chlorella & Tetraselmis) with monocultures under laboratory conditions, 4th International Fisheries Symposium (IFS 2014), 30 - 31 ตุลาคม 2557, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2556 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, Reproductive performance of female blue swimming crab (Portunus pelagicus) broodstock in 1st - 3rd generations (G1 - G3) under CBSC program, 3rd International Fisheries Symposium (IFS 2013), 28 - 30 พฤศจิกายน 2556, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2555 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, ลิขิต ชูชิต, COMPLETE CYCLE BLUE SWIMMING CRAB CULTURE PROGRAM AT KFRS, FACULTY OF FISHERIES, KASETSART UNIVERSITY, THAILAND, International Fisheries Symposium - IFS 2012, 6 - 8 ธันวาคม 2555, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2555 วาสนา อากรรัตน์, นางสาวกมลทิพย์ ประดับธรรม, นางสาวณัชชา เฮงเจริญ, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, CRAB PRODUCTION CHANGES AND PARTICIPATION LEVEL OF SMALL-SCALE FISHERS UNDER CRAB BANK PROGRAM: A CASE STUDY OF BLUE SWIMMING CRAB BANK IN PRACHUAP KHIRI KHAN BAY, PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE, THAILAND, International Fisheries Symposium - IFS 2012, 6 - 8 ธันวาคม 2555, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม