ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ
EAD
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
3
2560 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, รางวัลนักวิจัยผู้ส้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558, ปริมาณผลงาน (2558) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050 ค่าความต่อเนื่อง (2556) 0.000
2559 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Reproductive Performance and Larval Quality of First and Second Spawning of Pond-Reared Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus, Broodstock มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555)0.125 ค่า Pi รวม =0.225
2556 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555, งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555 โดยมีปริมาณผลงาน (Pi) 0.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2554) 0 ค่า Pi รวม = 0.25

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม