ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
DSTRL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

DSTRL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ศิริพร อ่องรุ่งเรือง

Email: fengsrpo@ku.ac.th

Phone Number: 029428555

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์

Email: int@ku.ac.th

Phone Number: 29825430