ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
เคมีสารสนเทศ
CRU
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 7 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2545
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2544
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2543
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2542
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2541
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2540
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2545
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2544
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2543
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2542
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2541
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2540
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
6
2559 จักร แสงมา, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.A novel approach to identify molecular binding to the influenza virus H5N1: screening using molecularly imprinted polymers (MIPs) มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi)1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 1.5
2559 สุภา หารหนองบัว, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi)3 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556)1.5 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 5
2552 สุภา หารหนองบัว, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน
2551 สุภา หารหนองบัว, นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2550
2551 สุภา หารหนองบัว, โล่เกียรติคุณ เมธีวิจัยอาวุโส สกว, โรคเอดส์ รวมทั้งโรคเขตรัอนและโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการดื้อยาและการกล
2540 สุภา หารหนองบัว, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
9
2553 Maitarad, P, Kamchonwongpaisan, S, Vanichtanankul, J, Vilaivan, T, Yuthavong, Y, สุภา หารหนองบัว, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases, 21 กันยายน 2553
2553 Promkatkaew, Malinee, ทรงวุฒิ สุรมิตร, ธิตินันท์ กาพย์เกิด, Namuangruk, Supawadee, Ehara, Masahiro, สุภา หารหนองบัว, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction method, 21 กันยายน 2553
2553 Sae-Tang, Darinee, Kittakoop, Prasat, สุภา หารหนองบัว, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Roles of key residues specific to cyclooxygenase II: an ONIOM study, 21 กันยายน 2553
2553 Thipnate, P, Liu, JZ, สุภา หารหนองบัว, Hopfinger, AJ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), 3D Pharmacophore Mapping Using 4D QSAR Analysis for the Cytotoxicity of Lamellarins Against Human Hormone-Dependent T47D Breast Cancer Cells, 21 กันยายน 2553
2553 Treesuwan, W, สุภา หารหนองบัว, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Bridge water mediates nevirapine binding to wild type and Y181C HIV-1 reverse transcriptase-Evidence from molecular dynamics simulations and MM-PBSA calculations, 21 กันยายน 2553
2553 พรพิมล ไมตรัตน์, พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, สุภา หารหนองบัว, สุมาลี กำจรวงไพศาล, บงกช ธารชมพู, ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies., 21 กันยายน 2553
2553 Khunnawutmanotham, N., Chimnoi, N., Thitithanyanont, A, พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, Pungpo, Pornpan, สุภา หารหนองบัว, สุพรรณา เตชะสกุล, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti HIV-1 activity, 21 กันยายน 2553
2552 วราภรณ์ จังธนสมบัติ, สุภา หารหนองบัว, The Out Standing Poster Persentation Award, Development of logP Experiments on Synthetic Disperse Azo Dyes, Based on Spectroscopic Techniques, 5 มิถุนายน 2552
2552 มาลินี พรหมเกตุแก้ว, ทรงวุฒิ สุรมิตร, ธิตินันท์ กาพย์เกิด, สุภา หารหนองบัว, THE OUTSTANDING POSTER PRESENTATION AWARD, PhotophysicalProperties of MethoxySubstituted 2-Ethylhexyl-Cinnamates: A Quantum Chemical Calculations, 16 มกราคม 2552