ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์
CNC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายสื่อสารและระบบคลาวน์

CNC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์

Email: fscicls@ku.ac.th

Phone Number: 025625444 ext.647234

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สุขุมาล กิติสิน

Email: fscismi@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5555 647235

นายเสฎฐวิทย์ เกิดผล

Email: fscisvg@ku.ac.th

 

ผศ.ศิริกร จันทร์นวล

Email: fsciskp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0279