ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยด้านเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน AEC
CHC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยด้านเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน AEC

CHC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อารยา ศานติสรร

Email: arcays@ku.ac.th

Phone Number: (66)2 942-8960/ 302

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.คัทลียา จิรประเสริฐกุล

Email: archcyn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960 ต่อ 310

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

Koen De Wandeler

 

 

ฌานกล้า ลีระกุล