ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์
CGV
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์

CGV

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ชาคริต วัชโรภาส

Email: fscickw@ku.ac.th

Phone Number: 025625555 ต่อ 4311

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวสุนทรี คุ้มไพโรจน์

Email: fscisok@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5444 ext 3728

ผศ.ผกาเกษ วัตุยา

Email: fscipkw@ku.ac.th

Phone Number: 025625444

สรรเสริญ พรมแดน

 

 

ฐิติรัตน์ บุญช่วยชู

 

 

ชูชัย ชัยเลิศวาณิช

 

 

ศรายุทธ สุธีโร

 

 

พีระพัฒน์ อิฐรัตน์

 

 

เสาวนีย์ เอี่ยมศิริ

 

 

สุรวุฒิ ปทุมวงศ์