โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
-
CFB
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
66
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, อ. สำอาง จังไพบูลย์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2548 ผลของการดัดแปรสตาร์ชทางเคมีต่อสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยดิบ, มาศอุบล ทองงาม
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, อ. สำอาง จังไพบูลย์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2549 ผลของการดัดแปรสตาร์ชทางเคมีต่อสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยดิบ, มาศอุบล ทองงาม
2549 สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้ง และสตาร์ชจากกล้วยดิบที่มีผลต่อลักษณะของอาหาร, มาศอุบล ทองงาม, อรอนงค์ นัยวิกุล, นางสาวไพลำภา นิ่มสังข์
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, ปาริฉัตร หงสประภาส, สิรี ชัยเสรี, รังรอง ยกส้าน, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, อ. ปิติญาณ์ กมลพัฒนะ
2549 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, วาณี ชนเห็นชอบ, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, ปาริฉัตร หงสประภาส
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, ชนินทร์ ปัญจพรผล, อัมพร บัวที, Dr. Eva Horia
2549 การควบคุมอันตรกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของไบโอพอลิเมอร์เพื่อห่อหุ้มและนำส่งสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, มาศอุบล ทองงาม
2549 การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, อุทัย กลิ่นเกษร
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2550 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว, อรอนงค์ นัยวิกุล, มาศอุบล ทองงาม
2550 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร, รังรอง ยกส้าน, ปาริฉัตร หงสประภาส, กล้าณรงค์ ศรีรอต, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, วาณี ชนเห็นชอบ, ขนิษฐา วัชราภรณ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วรรณี ฉินศิริกุล
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, อำพร เสน่ห์, ปาริฉัตร หงสประภาส, Dr. Eva Horia
2550 การควบคุมอันตรกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของไบโอพอลิเมอร์เพื่อห่อหุ้มและนำส่งสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, มาศอุบล ทองงาม
2550 การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, อุทัย กลิ่นเกษร
2550 การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, และ ในเซลล์มะเร็ง, ปาริฉัตร หงสประภาส
2550 การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชั่นน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม
2550 ผลกระทบของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมอาหาร:กรณีศึกษางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปาริฉัตร หงสประภาส, จารึก สิงหปรีชา
2551 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, อุทัย กลิ่นเกษร, สุดสาย ตรีวานิช, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
2551 การสกัดและสมบัติของไขมันจากเมล็ดเงาะ, อุทัย กลิ่นเกษร
2551 สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งลูกเดือย, มาศอุบล ทองงาม
2552 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร, รังรอง ยกส้าน, ปาริฉัตร หงสประภาส, สิรี ชัยเสรี, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ขนิษฐา วัชราภรณ์
2552 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, อำพร เสน่ห์, ปาริฉัตร หงสประภาส, วาณี ชนเห็นชอบ
2552 การควบคุมอันตรกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของไบโอพอลิเมอร์เพื่อห่อหุ้มและนำส่งสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, มาศอุบล ทองงาม
2552 การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, อุทัย กลิ่นเกษร
2552 การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, และ ในเซลล์มะเร็ง, ปาริฉัตร หงสประภาส
2552 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของเปบไทด์ลดความดันเลือดจากถั่วเขียวที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์โบไฮเดรตผสมในสภาวะกลาส, ปาริฉัตร หงสประภาส
2552 ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกับสารไฮโดรฟิลิกแมโครโมเลกุล, อุทัย กลิ่นเกษร
2553 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของเปบไทด์ลดความดันเลือดจากถั่วเขียวที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์โบไฮเดรตผสมในสภาวะกลาส, ปาริฉัตร หงสประภาส
2553 กระบวนการเจียวและคุณสมบัติของไขมันแข็งใต้หนังปลาบึก, อุทัย กลิ่นเกษร
2553 ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว, ปาริฉัตร หงสประภาส
2553 อิทธิพลของการดัดแปรด้วยวิธีพรีเจลาทิไนซ์ต่อสมบัติการเป็น resistant starch และสมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งกล้วยดิบ, มาศอุบล ทองงาม
2554 การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวฟ่างดัดแปรด้วยวิธีความร้อนร่วมกับความชื้น, มาศอุบล ทองงาม
2555 การปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่ใส่สารต้านอนุมูลอิสระ, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2555 สมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารพฤกษเคมีที่ละลายในน้ำมันจากรำข้าวพันธุ์สี, ปาริฉัตร หงสประภาส
2555 ชนิดและปริมาณของไฟโตสเตอรอลและองค์ประกอบของไขมันในข้าวพันธุ์สี, กฤษกมล ณ จอม
2555 ประสิทธิผลของสารพฤกษเคมีที่ละลายในน้ำมันจากรำข้าวพันธุ์สีที่ถูกห่อหุ้มในลิโพโซมด้นการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในเซลล์โมเดล, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2556 กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ, อุทัย กลิ่นเกษร
2556 การศึกษาคุณสมบัติด้านการอักเสบของโปรตีนรำข้าวส่วนต่างๆ ที่แยกได้และที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์โปรติเอส, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2556 การประยุกต์เทคนิคเมตาบอไลต์โปรไฟลิ่งสำหรับติดตามอายุการเก็บรักษาถั่วงอกสด (Vigna mungo), กฤษกมล ณ จอม, ปาริฉัตร หงสประภาส
2557 กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ, อุทัย กลิ่นเกษร
2557 การวัดคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติต้านการอักเสบ : กรณีศึกษาในสารกลุ่มฟลาโวนอยด์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, วรพล เพ็งพินิจ, ประภาส ช่างเหล็ก
2558 การวัดคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติต้านการอักเสบ : กรณีศึกษาในสารกลุ่มฟลาโวนอยด์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, วรพล เพ็งพินิจ, พัชรวดี มานะจิตต์, ประภาส ช่างเหล็ก, นายภูวิษณุ์ โพธิสุข
2559 การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการ และคุณสมบัติการยับยั้งการเกิดผลิตภัณฑ์ไกลเคชั่นของจิงจูฉ่าย, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ปาริฉัตร หงสประภาส
2560 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะกับผนังลำไส้และปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่, มัสลิน นาคไพจิตร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2560 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของสายพันธุ์เม่าที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์, สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อรัญญา พรหมกูล, สุพัตรา โพธิเศษ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2561 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริกเพื่อศึกษาสมบัติโพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต้านทานเซลล์มะเร็ง พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง, อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, มัสลิน นาคไพจิตร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
2561 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและกระบวนการโม่ต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2562 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริกเพื่อศึกษาสมบัติโพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต้านทานเซลล์มะเร็ง พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง, อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, มัสลิน นาคไพจิตร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
2562 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ, จันทนา ไพรบูรณ์, ระพีพร เรืองช่วย, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, ชัชวาลี ชัยศรี, มนทกานติ ท้ามติ้น, อนงค์ จีรภัทร์, รติยา ธุวพาณิชยานันท์, จันทนา ไพรบูรณ์, จีรวรรณ มณีโรจน์, ปัทมา ระตะนะอาพร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ศิริสุดา จำนงทรง, อนงค์ จีรภัทร์, ดลฤดี ใจสุทธิ์, นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, เปรมวดี เทพวงศ์, ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
2562 ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล, จันทนา ไพรบูรณ์, มนทกานติ ท้ามติ้น, ชัชวาลี ชัยศรี, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันต้นแบบที่ใช้สาหร่ายทะเลเป็นส่วนผสม, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2564 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต, อนุวัตร แจ้งชัด, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ภคมน จิตประเสริฐ, อุทัย กลิ่นเกษร, รังรอง ยกส้าน, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, เมธาวี เพียรภักดี
2564 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต, ชามา อินซอน, สิทธิพร มณีวรรณ, ธีรวัชร เพชระบูรณิน, สโรชา แดงศิริ, ชฏาพร นรางค์เพชร์, ธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล, มานา ปัจฉิมนันท์, บัณฑูร พานแก้ว, ชามา อินซอน, ชาญวิทย์ แก้วตาปี, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ศุภกิตต์ สายสุนทร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ชมดาว สินธุวณิชย์, พริมา พิริยางกูร
2564 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล, ชมดาว สินธุวณิชย์, พริมา พิริยางกูร
2565 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต, อนุวัตร แจ้งชัด, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ภคมน จิตประเสริฐ, อุทัย กลิ่นเกษร, รังรอง ยกส้าน, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, เมธาวี เพียรภักดี
2565 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต, ชามา อินซอน, สิทธิพร มณีวรรณ, ธีรวัชร เพชระบูรณิน, สโรชา แดงศิริ, ชฏาพร นรางค์เพชร์, ธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล, มานา ปัจฉิมนันท์, บัณฑูร พานแก้ว, ชามา อินซอน, ชาญวิทย์ แก้วตาปี, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ศุภกิตต์ สายสุนทร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ชมดาว สินธุวณิชย์, พริมา พิริยางกูร
2565 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล, ชมดาว สินธุวณิชย์, พริมา พิริยางกูร
2566 การประดิษฐ์เมทริกซ์อาหารจากพืชที่มีวิทิซินห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วรรธินี เกตุคง, เมธาวี เพียรภักดี, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ภคมน จิตประเสริฐ, กฤษกมล ณ จอม
2566 การปรับโครงสร้างโปรตีนพืชในอาหารมังสวิรัติมีส่วนผสมของวิทิซินที่ห่อหุ้มด้วยไมโครพาร์ทิเคิลแคลเซียมคาร์บอเนต, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2566 ผลกระทบของกระบวนการผลิตอาหาร ที่มีต่อความคงตัว การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และเมแทบอไลต์ของอนุภาคไมโครและอนุภาคนาโนไฟโตโซมที่บรรจุวิทิซิน, เมธาวี เพียรภักดี, ภคมน จิตประเสริฐ, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, กฤษกมล ณ จอม
2566 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, ธีราภา สุพรรณโรจน์, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, วิน สุรเชษฐพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, ประกิต สุขใย, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, พงศ์เทพ ประจงทัศน์, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ธงไทย วิฑูรย์, กษิดิศ พนมสุวรรณ, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, อุทัย กลิ่นเกษร, ภคมน จิตประเสริฐ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุพรรณนิจ พลเสน, โสภิดา ชิดชื่นเชย, ธีรศักดิ์ สุนทรา, รัชดา คะดาษ, เรืองรอง ทองตัน
2566 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่, อุทัย กลิ่นเกษร, Tan Chin Ping, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นพรัตน์ ปราบสงบ, เมธาวี เพียรภักดี, วรรธินี เกตุคง

External Project

Year
External Project
86
2549 ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเปส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า, อุทัย กลิ่นเกษร
2549 อิทธิพลของสภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง, มาศอุบล ทองงาม, อรอนงค์ นัยวิกุล
2547 แนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของผสมระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตในเฟสของน้ำ, ปาริฉัตร หงสประภาส
2548 อิทธิพลของการแยกเฟสระหว่างโปรตีนกับโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้ต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของเนื้อถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำถั่วเหลือง (โอการะ), ปาริฉัตร หงสประภาส, ผศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส
2547 ผลของระดับแคลเซียมต่อคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างประกอบของไข่ขาวกับแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง, ปาริฉัตร หงสประภาส
2547 ผลของการเพิ่มความเป็นกรดต่อการเกาะกลุ่มและการเกิดเจลของโปรตีนเคซีนกับโปรตีนถั่วเหลือง, ปาริฉัตร หงสประภาส
2549 การศึกษาสมบัติของสตาร์ชและแป้งข้าวฟ่างเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, มาศอุบล ทองงาม
2550 บทบาทของโปรตีนในเม็ดสตาร์ชในการควบคุมคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ชถั่วเขียวและมันสำปะหลัง, ปาริฉัตร หงสประภาส
2550 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปครีมข้าวโพดใยอาหารสูงจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมน้ำนมข้าวโพด, อุทัย กลิ่นเกษร
2551 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของระบบนำส่งชนิดมัลติเฟสสำหรับนำส่งสารโภชนเภสัชและอาหารเพื่อสุขภาพ , ปาริฉัตร หงสประภาส
2550 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 9 (เพิ่มเติม): อิทธิพลของอันตรกิริยาระหว่างสารประกอบไอโซฟลาโวนส์กับเปบไทด์นมต่อคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและแคลเซียมเปบไทด์ที่ละลายได้, ปาริฉัตร หงสประภาส, นางสาวสุภณิดา พัฒธร (นิสิตปริญญาเอก)
2550 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก-สสว.: การผลิตสารโภชนเภสัชจากผลพลอยได้ของกระบวนการทำให้น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการทางกายภาพ, ปาริฉัตร หงสประภาส, นางสาวพัดทอง สวัสดิเกียรติ (นิสิตปริญญาเอก)
2551 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 10: อิทธิพลของคาร์โบไฮเดรตต่อความคงตัวของเปบไทด์ถั่วเขียวต้านอนุมูลอิสระในสภาวะกลาส, ปาริฉัตร หงสประภาส, นางสาวละอองดาว ว่องเอกลักษณ์ (นิสิตปริญญาเอก)
2551 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551), วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, นางสาวสิริกมล แซ่ลี้, มาศอุบล ทองงาม
2552 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันรำข้าวและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันรำข้าวในอาหารเพื่อสุขภาพ , ปาริฉัตร หงสประภาส, รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
2553 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 เพิ่มเติมสาขาขาดแคลน กลไกในการควบคุมผลึกคริสตัลไลท์และสเฟียรูไลท์ของสตาร์ชถั่วเขียวและสตาร์ชมันสำปะหลัง, ปาริฉัตร หงสประภาส, กมลวรรณ อิศราคาร
2553 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของหัวมัน Dioscorea spp. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, นางสาวธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, ปาริฉัตร หงสประภาส
2554 , อุทัย กลิ่นเกษร
2553 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น12 เพิ่มเติมสาขาขาดแคลน ความคงตัวของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทผงที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล, ปาริฉัตร หงสประภาส, นางสาวสุวนุช ตันตระกูล
2555 กระบวนการเอ็นแคปซูเลชันของสาร 2-Phenylethyl isothiocyanate, อุทัย กลิ่นเกษร
2555 นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าเมล็ดปาล์มน้ำมัน/การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสงเลียนแบบจากเนื้อเมล็ดในปาล์ม, อุทัย กลิ่นเกษร, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, ประมวล ทรายทอง
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมสำหรับเด็ก, อุทัย กลิ่นเกษร, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2555 ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดน้ำใสจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น, อุทัย กลิ่นเกษร, อรอนงค์ นัยวิกุล, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
2555 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล, อุทัย กลิ่นเกษร
2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH, อรอนงค์ นัยวิกุล, อุทัย กลิ่นเกษร, อรอนงค์ นัยวิกุล
2556 อิทธืพลของสายพันธุ์และอายุต่อองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของกล้วยน้ำว้าและแป้งกล้วย, กัลยาณี สุวิทวัส, มาศอุบล ทองงาม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กัลยาณี สุวิทวัส
2556 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2556 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2557 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2555 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2556 ผลของการสกัดด้วยตัวทำละลายต่อสีของน้ำมันรำข้าว, อุทัย กลิ่นเกษร
2557 การวัดคุณสมบัติด้านการเกิดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติด้านการอักเสบ : กรณีศึกษาในารกลุ่มฟลาโวนอยด์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2557 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2556 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2556 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2558 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2557 โครงการเบื้องต้นการสกัดสาร Calcium, Glucosamine และ Collagen จากเปลือกไข่, กฤษกมล ณ จอม
2559 การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, มาศอุบล ทองงาม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พรธิภา องค์คุณารักษ์, Alan Mackie (Co-PI - budget from British Council, UK)
2558 การผลิตเซราไมด์ ไฟโตสเตอรอล และสควาลีน, กฤษกมล ณ จอม
2559 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2557 สมบัติด้านเคมีกายภาพของสารเมือกจากกระเจี๊ยบเขียว (Physicochemical characteristics of mucilage from okra), ปาริฉัตร หงสประภาส, นางสาวกมลวรรณ อิศราคาร
2559 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, สุมัลลิกา โมรากุล, กฤษกมล ณ จอม, อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล, ศานต์ เศรษฐชัยมงคล, รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์, รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค
2559 โครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ"เครือข่ายนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ", ปาริฉัตร หงสประภาส, ดร.กมลวรรณ อิศราคาร (PostDoc), มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ดร.ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล, ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วงศาสุลักษณ์
2560 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2559 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดกรอบพองจากมันสำปะหลังเพื่อผู้บริโภคภาวะเสี่ยง metabolic syndrome, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, น้องนุช ศิริวงศ์, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
2560 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2559 การตรวจสอบสมบัติการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของน้ำมันข้าวกล้องสกัดด้วยวิธีธรรมชาติ Virgin Brown Rice Essential Oil (Virgin-BREO) ตรา Rizsterols โดยใช้เทคนิคเซลล์ไลน์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2560 การค้นคว้ากลไกทางโมเลกุลด้านสมบัติปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นในระบบหลอดทดลอง, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2560 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว, มาศอุบล ทองงาม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาวศรสวรรค์ ชมเชย
2561 การเลี้ยงและแปรรุปจิ้งหรีดขาวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของมนุษย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, Mr. Michael Bawa
2560 การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช (กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล) ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, กฤษกมล ณ จอม, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2561 นวัตกรรมการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2561 ชุดโครงการ: ชุมชนต้นแบบผู้ผลิตโปรตีนนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ดร. นรธัช ประชุม
2560 การพัฒนาการผลิตโดขนมปังและเพสตรีแช่เยือกแข็ง, ปาริฉัตร หงสประภาส
2560 น้ำมะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ำเสริมใยอาหารสูง, กฤษกมล ณ จอม
2561 น้ำสมุนไพรอัดลมแคลอรี่ต่ำ, กฤษกมล ณ จอม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, นายดำรง ประทีป ณ ถลาง
2561 เทคนิคผสมผสานของเมแทโบโลมิกส์และเฟลเวอโรมิกส์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซิ่มระหว่างการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ (Mangifera indica L.), กฤษกมล ณ จอม
2562 การสังเคราะห์ไขมันโครงสร้างด้วยวิธีการทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ร่วมของอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรรถศักดิ์ จารีย์, เมธี สายศรีหยุด, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
2562 การทดสอบการผลิตเส้นจากแป้งข้าวคล้ายบะหมี่ในระดับอุตสาหกรรม, มาศอุบล ทองงาม
2562 การพัฒนามาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก, ชามา อินซอน, วันวิสา ศิริวรรณ์, น้องนุช ศิริวงศ์, ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ชาญวิทย์ แก้วตาปี, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ชมดาว สินธุวณิชย์
2562 นวัตกรรมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือใช้จากปลาเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2558 การสลายตัวของกล้ามเนื้อหลังการเชือดที่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, Yuwares Malila
2560 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางโดยใช้สารละลายกรดและด่าง, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ปาริฉัตร หงสประภาส
2563 การผลิตกลูตาไธโอนในระดับห้องปฏิบัติการ, กฤษกมล ณ จอม, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
2563 การออกแบบลักษณะเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยโดยใช้โครงสร้างโมเลกุลขององค์ประกอบทางเคมีในข้าว, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, มาศอุบล ทองงาม, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2563 อิทธิพลของโครงสร้างโมเลกุลสตาร์ซโปรตีนและไขมันต่อสมบัติวิทยากระแสของเจลแป้งข้าวผสม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม
2563 การศึกษาโพรไฟล์เนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ประเมินด้วยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, มาศอุบล ทองงาม
2562 การพัฒนาเคมีเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวยีสต์แดงคุณภาพสูงที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ปกรณ์ วรรธนะอมร, อุทัย กลิ่นเกษร, บุญส่ง คงคาทิพย์, บุษบา ยงสมิทธ์
2563 การศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสารลดแรงดึงผิวจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผัก, กฤษกมล ณ จอม, กุลนาถ ทองขาว, กนิฐพร วังใน, นางกังสดาล อินทอง, วราภา มหากาญจนกุล, นางสาวดิษญา กิตติธนวิมล
2561 ผลิตภัณฑ์โอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
2562 ผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วราภรณ์ ประเสริฐ
2561 การพัฒนาสูตรและกระบวนการทำขนมอบกรอบโปรตีนสูงจากเนื้ออกไก่, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, มาศอุบล ทองงาม
2558 ผลของกระบวนการปรับสภาพและการทำแห้งต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ทำจากกระดูกปลาแซลมอน, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2563 ทดสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมผงที่มีโภชนเภสัชและกลิ่นรสเป็นที่ยอมรับ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, กฤษกมล ณ จอม
2563 การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตร่วมจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการผลิตสารโภชนเภสัชที่มีสมบัติปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2564 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายเทสาร BPA และประสิทธิภาพการใช้งานของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบการถ่ายเทสาร BPA ในกระป๋องบรรจุอาหาร, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ไชยา ประสิทธิชัย, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ครองขวัญ อัครชนียากร, กรรณิกา เจียมจำนรรจา, อุทัย กลิ่นเกษร, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิศมัย ศรีชาเยช
2564 การพัฒนานวัตกรรมระบบความเย็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ของพลังงานเหลือทิ้งจาก LNG เพื่อการเก็บรักษาและแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรสู่อาหารไทยคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, พรธิภา องค์คุณารักษ์
2564 การผลิตสารโภชนเภสัชที่มีสมบัติปรับสมดุลภูมิคุ้มกันจากเปลือกถั่วเขียว, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผศ.พรพจน์ เปรมโยธิน, อุทัย กลิ่นเกษร, สุวิมล เจริญสิทธิ์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, เมธี สายศรีหยุด
2564 การปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำนาเชิงเดี่ยวเป็นวนเกษตรแบบซับซ้อนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบอาหารที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปาริฉัตร หงสประภาส, Dr.Phillip Kodela
2564 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อพัฒนาความมั่นคงของน้ำมันปาล์มตลอดห่วงโซ่การผลิต, กนิฐพร วังใน, อุทัย กลิ่นเกษร, กฤษกมล ณ จอม, รยากร นกแก้ว, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผศ.ดร.กาญจนา อุไรสินธว์, น.ส.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม
2564 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวไทยเพื่อเป็นสารให้กลิ่นรส, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เยาวภา หล่อเจริญผล, อุทัย กลิ่นเกษร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2), อุทัย กลิ่นเกษร
2564 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1), อุทัย กลิ่นเกษร
2565 นวัตกรรมการผลิตกัญชงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่, คณพล จุฑามณี, วีรชัย พุทธวงศ์, ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, กฤษกมล ณ จอม, ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์, ดร.วิกิจ ผินรับ, ดร.กำธร ชีพชัยอิสระ, นางสาวฤทัยชนก กิตติวโรดม