ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
-
CFB
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
4
2559 ปาริฉัตร หงสประภาส, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi)4 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1 ค่า Pi รวม = 5.5
2559 วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.THP-1 cell line: An in vitro cell model for immune modulation approach มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556)0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 1
2559 อุทัย กลิ่นเกษร, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Factor affecting the properties of water-in-oil-in-water emulsions forencapsulation of minerals and vitamins มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.5 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.625 (Pi ปี 2555) 1 ค่า Pi รวม = 2.125
2554 ปาริฉัตร หงสประภาส, รางวัลซิว–เสงี่ยม กาญจนจารี เพื่อผู้นํานักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น , SVITA-KU Joint Initiative ได้ร่วมกันสรรหานักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำการวิจัยในสาขาอาหารและเกษตร เพื่อมอบรางวัลส่งเสริมการวิจัยของมูลนิธิและดำเนินการวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัยการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ โดยมีระยะเวลา 3 ปี วงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
3
2558 นางสาวพนิดา สร้อยคำ, อุทัย กลิ่นเกษร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รางวัลผลงานระดับดีเด่น การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , Antimicrobial activity of encapsulated fingerroot essential oil in marinated pork during storage in refrigerated temperature, 4 กุมภาพันธ์ 2558
2553 อุทัย กลิ่นเกษร, McClements DJ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Influence of chitosan on stability and lipase digestibility of lecithin-stabilized tuna oil-in-water emulsions, 21 กันยายน 2553
2553 อุทัย กลิ่นเกษร, Namatsila Y., รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Influence of chitosan and NaCl on physicochemical properties of low-acid tuna oil-in-water emulsions stabilized by non-ionic surfactant, 21 กันยายน 2553