ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
-
CFB
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

-

CFB

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส

Email: fagiprh@ku.ac.th

Phone Number: 025625043

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.มาศอุบล ทองงาม

Email: fagimbt@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5041

รศ.อุทัย กลิ่นเกษร

Email: fagiutk@ku.ac.th

Phone Number: 025625031

ผศ.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ

Email: fagikrl@ku.ac.th

Phone Number: 025625035

ผศ.กฤษกมล ณ จอม

Email: fagikmn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5219

นางวศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ

Email: fagiwpc@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625020