ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
CALL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์

CALL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.นวลวรรณ สุนทรภิษัช

Email: fscinws@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428026

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วรเศรษฐ สุวรรณิก

Email: fsciwss@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5444 ext 3741

สุภัคพงศ์ จินารัตน์

 

 

ธนพล ตันติศรีปรีชา

 

 

กาญจนา แสงทองพัฒนา