ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การออกแบบและคำนวณทางวิศวกกรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
CAE
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การออกแบบและคำนวณทางวิศวกกรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

CAE

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.จีรชัย สุภาสุทธากูล

Phone Number: 0-3435-5310

 

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์

Email: fengswp@ku.ac.th

 

รศ.กันต์ธกรณ์ เขาทอง

Email: fengkkk@ku.ac.th

Phone Number: 034355310

รศ.เบญญา กสานติกุล

Email: fengbyk@ku.ac.th

Phone Number: 034-355310