โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ
BL
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
29
2549 การใช้ประโยชน์ของเซริซินจากน้ำต้มรังไหม, สุชาดา อุชชิน, วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล, กล้าณรงค์ ศรีรอต, รังสิมา ชลคุป, พจนารถ สุวรรณรุจิ, รังสินี โสธรวิทย์, นางสาว วนิดา ผาสุขดี
2549 การผลิตและสมบัติของเซริซินฟิล์มที่บริโภคได้, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป
2549 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล, บัณฑิต จริโมภาส, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รังสินี โสธรวิทย์, สุกัญญา วิชชุกิจ, โสฬส จิวานุวงศ์, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, สุทธิพร เนียมหอม, เสกสรร สีหวงษ์
2549 ฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่ง, รังสินี โสธรวิทย์
2550 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รังสินี โสธรวิทย์, สุกัญญา วิชชุกิจ, โสฬส จิวานุวงศ์, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, สุทธิพร เนียมหอม, เสกสรร สีหวงษ์
2551 สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป
2552 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รังสินี โสธรวิทย์, สุกัญญา วิชชุกิจ, โสฬส จิวานุวงศ์, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, สุทธิพร เนียมหอม, เสกสรร สีหวงษ์
2552 สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, น.ส. ศิริลักษณ์ ทรงทิพย์
2552 การเคลือบผิวกระเทียมปอกเปลือกด้วยฟิล์มบริโภคได้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศ, รังสินี โสธรวิทย์
2553 พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ชัยพร สามพุ่มพวง, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, รังสินี โสธรวิทย์
2553 การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้สด, รังสินี โสธรวิทย์
2554 พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ชัยพร สามพุ่มพวง, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, รังสินี โสธรวิทย์
2554 การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้สด, รังสินี โสธรวิทย์
2554 การเตรียมสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ, รังสินี โสธรวิทย์
2555 การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้สด, รังสินี โสธรวิทย์
2556 การเตรียมและสมบัติของนาโนคอมโพสิตฟิล์มจากแป้งกล้วยร่วมกับสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยหรือสารประเภท montmorillonite, รังสินี โสธรวิทย์
2557 การเตรียมและสมบัติของนาโนคอมโพสิตฟิล์มจากแป้งกล้วยร่วมกับสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยหรือสารประเภท montmorillonite, รังสินี โสธรวิทย์
2557 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของพลาสมาโปรตีนดัดแปรจากเลือดสุกรเพื่อนำมาใช้เอนแคปซูเลทสารสกัดตามธรรมชาติ, รังสินี โสธรวิทย์
2558 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของพลาสมาโปรตีนดัดแปรจากเลือดสุกรเพื่อนำมาใช้เอนแคปซูเลทสารสกัดตามธรรมชาติ, รังสินี โสธรวิทย์
2558 ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งของมะพร้าว, รังสินี โสธรวิทย์
2558 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2559 ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งของมะพร้าว, รังสินี โสธรวิทย์
2559 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นัฏพร ขนุนก้อน
2559 ฟิล์มเพกตินร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกมะนาว, รังสินี โสธรวิทย์
2560 ฟิล์มเพกตินร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกมะนาว, รังสินี โสธรวิทย์
2560 ผลของสารเคลือบผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของสับปะรดต่อคุณภาพของสับปะรดอบแห้ง, รังสินี โสธรวิทย์
2561 ผลของสารเคลือบผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของสับปะรดต่อคุณภาพของสับปะรดอบแห้ง, รังสินี โสธรวิทย์
2561 การสกัดสารจากกากกาแฟเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร, รังสินี โสธรวิทย์
2562 การสกัดสารจากกากกาแฟเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร, รังสินี โสธรวิทย์

External Project

Year
External Project
13
2549 การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร, รังสินี โสธรวิทย์
2550 การลดปริมาณไขมันในกระบวนการผลิตผลไม้ทอดกรอบภายใต้ความดันสุญญากาศ, รังสินี โสธรวิทย์
2550 กระบวนการล้างผักเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค, รังสินี โสธรวิทย์
2551 การสกัดสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, รังสินี โสธรวิทย์
2552 การทำแห้งและการสกัดสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากใบกฤษณา, รังสินี โสธรวิทย์, นส. พลอย กลางเมือง , นส. ปาริชาต คูรัตเน
2555 ปัจจัยในการสกัดต่อสมบัติของสารสกัดจากฝางและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสินี โสธรวิทย์
2555 สารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะม่วงเพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของฟิล์มย่อยสลายได้, รังสินี โสธรวิทย์
2555 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม, สุกัญญา วิชชุกิจ, สุกัญญา วิชชุกิจ, รังสินี โสธรวิทย์, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, เมลดา เฟื่องฟู, อาภัสรา อัครพันธุ์, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, อ. สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล
2555 ฟิล์มบริโภคได้จากข้าวหอมมะลิสีชนิดต่างๆ ที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ, รังสินี โสธรวิทย์
2556 สมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากผลฟักข้าว, รังสินี โสธรวิทย์
2557 ฟิล์มกลูโคแมนแนนที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้, รังสินี โสธรวิทย์
2561 ผลของการให้ความร้อนและการเก็บรักษาต่อคุณภาพและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเมล็ดสี, รังสินี โสธรวิทย์
2562 ฟิล์มยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผลหล่อฮังก้วย, รังสินี โสธรวิทย์