ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ
BL
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 11 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 11 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
4
2562 ณํฐดนัย สมประสงค์, รังสินี โสธรวิทย์, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยความดันสุญญากาศต่อการออสโมติกดีไฮเดรชั่นของมะกรูด, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2(Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 69-72
2555 รังสินี โสธรวิทย์, พลอย กลางเมือง, ประสิทธิภาพของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2555, หน้า 625-628
2552 ชัยพร สามพุ่มพวง, รังสินี โสธรวิทย์, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2552
2550 ชัยพร สามพุ่มพวง, รังสินี โสธรวิทย์, กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวเพื่อดูดซับเอทิลีน, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2550, หน้า 283-286
Year
National Journal
63
2563 น้ำฝน สามสาลี, รังสินี โสธรวิทย์, Characterization of food application and quality of porcine plasma protein–based films incorporated with chitosan or encapsulated turmeric oil, Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มกราคม 2563, หน้า 488-500
2563 Meerasri, J, รังสินี โสธรวิทย์, Characterization of bioactive film from pectin incorporated with gamma-aminobutyric acid, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 147, มีนาคม 2563, หน้า 1285-1293
2563 รังสิมา ชลคุป, ศิรประภา ผ่องบุรุษ, วัฒนา บุญส่ง, นัฏพร ขนุนก้อน, คุณัชญ์ คงสินธุ์, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging, LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563, หน้า 109573-1-10
2562 น้ำฝน สามสาลี, รังสินี โสธรวิทย์, Development and characterization of porcine plasma protein-chitosan blended films, Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2562, หน้า 100406-1-6
2562 ภัทราทิพย์ รอดสำราญ, รังสินี โสธรวิทย์, Preparation and characterization of pectin fraction from pineapple peel as a natural plasticizer and material for biopolymer film, Food and Bioproducts Processing, ปีที่ 118, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2562, หน้า 198-206
2562 รังสินี โสธรวิทย์, Nanostructured materials for food packaging systems: new functional properties, CURRENT OPINION IN FOOD SCIENCE, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 82-87
2562 Rodsamran, P, รังสินี โสธรวิทย์, Extraction of phenolic compounds from lime peel waste using ultrasonic-assisted and microwave-assisted extractions, Food Bioscience, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, เมษายน 2562, หน้า 66-73
2562 Rodsamran, P., รังสินี โสธรวิทย์, Lime peel pectin integrated with coconut water and lime peel extract as a new bioactive film sachet to retard soybean oil oxidation, Food Hydrocolloids, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2562
2562 Rodsamran, P., รังสินี โสธรวิทย์, Microwave heating extraction of pectin from lime peel: Characterization and properties compared with the conventional heating method, Food Chemistry, ปีที่ 278, ฉบับที่ -, เมษายน 2562, หน้า 364-372
2562 Samsalee, N., รังสินี โสธรวิทย์, Native and modified porcine plasma protein as wall materials for microencapsulation of natural essential oils, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2562, หน้า 2745-2753
2561 ประกิต สุขใย, ปรียา อนงค์จรรยา, นภสร บุณยะวุฒกุล , คุณัชญ์ คงสินธุ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based films, Food Research International, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2561, หน้า 528-535
2561 ภัทราทิพย์ รอดสำราญ, รังสินี โสธรวิทย์, L. Palou, M.B. Pe?rez-Gago, Effect of polysaccharide-based edible coatingsincorporated with sodium benzoate on the control ofpostharvest black spot of organic cherry tomatoescaused by Alternaria alternata, Acta Horticulturae, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 1194, เมษายน 2561, หน้า 241-248
2561 ภัทราทิพย์ รอดสำราญ, รังสินี โสธรวิทย์, Physicochemical and functional properties of protein concentrate from byproduct of coconut processing, Food Chemistry, ปีที่ 241, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 364-371
2561 อังคณา อ.สุวรรณ, รังสินี โสธรวิทย์, Effect of banana and plasticizer types on mechanical, water barrier, and heat sealability of plasticized banana-based films, Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2561, หน้า 1-8
2561 Klangmuang, P., รังสินี โสธรวิทย์, Active coating from hydroxypropyl methylcellulose-based nanocomposite incorporated with Thai essential oils on mango (cv. Namdokmai Sithong), Food Bioscience, ปีที่ 23, พฤษภาคม 2561, หน้า 9-15
2561 Klangmuang, P., รังสินี โสธรวิทย์, Active hydroxypropyl methylcellulose-based composite coating powder to maintain the quality of fresh mango, LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 91, มีนาคม 2561, หน้า 541-548
2561 Orsuwan, A, รังสินี โสธรวิทย์, Active Banana Flour Nanocomposite Films Incorporated with Garlic Essential Oil as Multifunctional Packaging Material for Food Application, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2561, หน้า 1199-1210
2561 Orsuwan, A, รังสินี โสธรวิทย์, Reinforcement of banana flour biocomposite film with beeswax and montmorillonite and effects on water barrier and physical properties, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 53, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2561, หน้า 2642-2649
2561 Rodsamran, P, รังสินี โสธรวิทย์, Carboxymethyl cellulose from renewable rice stubble incorporated with Thai rice grass extract as a bioactive packaging film for green tea, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, ปีที่ 42, ฉบับที่ 9, กันยายน 2561
2561 Rodsamran, P., รังสินี โสธรวิทย์, Bioactive coconut protein concentrate films incorporated with antioxidant extract of mature coconut water, Food Hydrocolloids, ปีที่ 79, มีนาคม 2561, หน้า 243-252
2561 Rodsamran, P., รังสินี โสธรวิทย์, Microencapsulation of Thai rice grass (O. Sativa cv. Khao Dawk Mali 105) extract incorporated to form bioactive carboxymethyl cellulose edible film, Food Chemistry, ปีที่ 242, กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 239-246
2560 น้ำฝน สามสาลี, รังสินี โสธรวิทย์, Effect of natural cross-linkers and drying methods on physicochemical and thermal properties of dried porcine plasma protein, Food Bioscience, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, กันยายน 2560, หน้า 26-33
2560 น้ำฝน สามสาลี, รังสินี โสธรวิทย์, Modification and characterization of porcine plasma protein with natural agents as potential cross-linkers, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, เมษายน 2560, หน้า 964-971
2560 ภัทราทิพย์ รอดสำราญ, รังสินี โสธรวิทย์, Effect of subcritical water technique and ethanolic solvent on total phenolic contents and antioxidant capacity of Thai rice plant (O. Sativa cv. Khao Dawk Mali 105), International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2560, หน้า 1676-1684
2560 ภัทราทิพย์ รอดสำราญ, รังสินี โสธรวิทย์, Rice stubble as a new biopolymer source to produce carboxymethyl cellulose-blended films, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 171, ฉบับที่ -, กันยายน 2560, หน้า 94-101
2560 อังคณา อ.สุวรรณ, รังสินี โสธรวิทย์, Development and characterization of banana flour film incorporated with montmorillonite and banana starch nanoparticles, Carbohydrate Polymers, ปีที่ 174, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2560, หน้า 235-242
2560 อังคณา อ.สุวรรณ, Shankar, S., Wang, L.-F., รังสินี โสธรวิทย์, Rhim, J.-W., One-step preparation of banana powder/silver nanoparticles composite films, Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 497-506
2559 Klangmuang, P., รังสินี โสธรวิทย์, Barrier properties, mechanical properties and antimicrobial activity of hydroxypropyl methylcellulose-based nanocomposite films incorporated with Thai essential oils, Food Hydrocolloids, ปีที่ 61, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2559, หน้า 609-616
2559 Klangmuang, Ploy, รังสินี โสธรวิทย์, Combination of beeswax and nanoclay on barriers, sorption isotherm and mechanical properties of hydroxypropyl methylcellulose-based composite films, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, มกราคม 2559, หน้า 222-227
2559 Orsuwan, A., Shankar, S., Wang, L.-F., รังสินี โสธรวิทย์, Rhim, J.-W., Preparation of antimicrobial agar/banana powder blend films reinforced with silver nanoparticles, Food Hydrocolloids, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2559, หน้า 476-485
2558 รังสินี โสธรวิทย์, พลอย กลางเมือง, Active edible coating to maintain the quality of fresh mango, Acta Horticulturae, ปีที่ 1079, ฉบับที่ -, มีนาคม 2558, หน้า 473-480
2558 รังสินี โสธรวิทย์, ภรภัทร ตั้งวรกิตติ์, Effect of edible coating on the quality of fresh-cut garlic in modified atmosphere packaging (MAP), Acta Horticulturae, ปีที่ 1071, ฉบับที่ 18, กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 413-420
2558 อังคณา อ.สุวรรณ, รังสินี โสธรวิทย์, Effect of miniemulsion cross-linking and ultrasonication on properties of banana starch, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 298-304
2558 Rodsamran, Pattrathip, รังสินี โสธรวิทย์, Renewable cellulose source: isolation and characterisation of cellulose from rice stubble residues, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 50, ฉบับที่ 9, กันยายน 2558, หน้า 1953-1959
2557 น้ำฝน สามสาลี, รังสินี โสธรวิทย์, Effects of drying methods on physicochemical and rheological properties of porcine plasma protein, KU Journal: Natural Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2557, หน้า 629-636
2556 รังสินี โสธรวิทย์, Effect of edible coating on the qualities of fresh guava, Acta Horticulturae, ปีที่ 1012, ฉบับที่ 15, พฤศจิกายน 2556, หน้า 453-460
2555 รังสินี โสธรวิทย์, Drying process and mangosteen rind powder product., Acta Horticulturae, ปีที่ 928, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 233-242
2555 รังสินี โสธรวิทย์, ชัยพร สามพุ่มพวง, Rice straw paper incorporated with activated carbon as an ethylene scavenger in a paper-making process, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2555, หน้า 511-517
2555 รังสินี โสธรวิทย์, นส. ศิริลักษณ์ ทรงทิพย์, Properties of compression-molded banana-based sheet compared with banana flour., Acta Horticulturae, ปีที่ 928, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 243-250
2554 รังสินี โสธรวิทย์, Edible coating and post-frying centrifuge step effect on quality of vacuum-fried banana chips, Journal of Food Engineering., ปีที่ 107, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม 2554, หน้า 319-325
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Effect of ozonated and chlorinated water on quality of fresh-cut cauliflower and basil., Acta Horticulturae, ปีที่ 858, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2553, หน้า 319-324
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Effect of ozonated and chlorinated water on quality of fresh-cut cauliflower and basil., Acta Horticulturae, ปีที่ 858, ฉบับที่ -, มีนาคม 2553, หน้า 319-324
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Physical and mechanical properties of composite mango films., Acta Horticulturae, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2553, หน้า 973-978
2553 รังสินี โสธรวิทย์, นส. ศิริลักษณ์ ทรงทิพย์, Effect of banana flour composition and glycerol content on properties of compression-molded banana sheet., Acta Horticulturae, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2553, หน้า 1295-1302
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Hong, SI, An, DJ, Rhim, JW, Effect of clay content on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/organo-clay composite films, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2553, หน้า 279-284
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Physical and mechanical properties of composite mango films, Acta Horticulturae, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2553, หน้า 973-978
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Rodsamran, P, Mango film coated for fresh-cut mango in modified atmosphere packaging, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2553, หน้า 1689-1695
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Rodsamran, P., Fresh-cut mango coated with mango film in modified atmosphere packaging, Acta Horticulturae, ปีที่ 857, ฉบับที่ -, เมษายน 2553, หน้า 359-366
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Songtip, S., Effect of banana flour composition and glycerol content on properties of compression-molded banana sheet, Acta Horticulturae, ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2553, หน้า 1295-1302
2553 รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, พจนารถ สุวรรณรุจิ, Extracted sericin from silk waste for film formation., Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2553, หน้า 17-22
2552 รังสินี โสธรวิทย์, Rhim, J.-W, Hong, S.-I, Effect of nano-clay type on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/clay composite films, Journal of Food Engineering, ปีที่ 91, ฉบับที่ 3, เมษายน 2552, หน้า 468-473
2552 รังสินี โสธรวิทย์, Effect of hydroxypropyl methylcellulose and lipid on mechanical properties and water vapor permeability of coated paper, Food Research International, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2552, หน้า 307-311
2552 รังสินี โสธรวิทย์, Kiatchanapaibul, P, Quality and shelf-life of washed fresh-cut asparagus in modified atmosphere packaging, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2552, หน้า 1484-1490
2552 รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, Properties of sericin-glucomannan composite films, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2552, หน้า 1395-1400
2551 Navarro-Tarazaga, Maria Li., รังสินี โสธรวิทย์, Perez-Gago, Maria B., Effect of Plasticizer Type and Amount on Hydroxypropyl Methylcellulose-Beeswax Edible Film Properties and Postharvest Quality of Coated Plums (Cv. Angeleno), JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2551, หน้า 9502-9509
2551 รังสินี โสธรวิทย์, Rodsamran, P, Effect of a mango film on quality of whole and minimally processed mangoes, POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2551, หน้า 407-415
2551 บัณฑิต จริโมภาส, Rachanukroa, D, Singh, SP, รังสินี โสธรวิทย์, Post-harvest damage and performance comparison of sweet tamarind packaging, Journal of Food Engineering, ปีที่ 88, ฉบับที่ 2, กันยายน 2551, หน้า 193-201
2550 รังสินี โสธรวิทย์, Olsen, CW, McHugh, TH, Krochta, JM, Tensile properties of compression-molded whey protein sheets: Determination of molding condition and glycerol-content effects and comparison with solution-cast films, Journal of Food Engineering, ปีที่ 78, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2550, หน้า 855-860
2550 รังสินี โสธรวิทย์, Pitak, N, Oxygen permeability and mechanical properties of banana films, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2550, หน้า 365-370
2548 รังสินี โสธรวิทย์, Chapter 23 (book chapter): Plasticizers in edible films and coatings, Innovations in Food Packaging, กันยายน 2548, หน้า 403-433
2548 รังสินี โสธรวิทย์, Edible film formation and properties from different protein sources and orange coating application., Acta Hort., ปีที่ 682, กันยายน 2548, หน้า 1731-1738
2546 รังสินี โสธรวิทย์, Formation conditions, water-vapor permeability, and solubility of compression-molded whey protein films, J. Food Sci., ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, กันยายน 2546, หน้า 1985-1989
2545 รังสินี โสธรวิทย์, Plasticizer effect on the glass transition temperature of beta-lactoglobulin films., Transactions of the ASAE., ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน 2545, หน้า 1479-1484

Conference

Year
International Conference
7
2557 จิตรวรรณ อมรรัตนอาภรณ์, ณัฐรินทร์ สถาพรพิบูรณ์, รังสินี โสธรวิทย์, สมบัติวิทยากระแสของสารละลายไบโอพอลิเมอร์ที่ใช้ในการขึ้นรูปฟิล์ม, การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2557, กำแพงแสน อื่นๆ ประเทศไทย
2557 น้ำฝน สามสาลี, รังสินี โสธรวิทย์, Effects of drying methods on physicochemical and rheological properties of porcine plasma protein, FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2555 นส. พลอย กลางเมือง , รังสินี โสธรวิทย์, ประสิทธิภาพของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 สิงหาคม - 24 ตุลาคม 2555, ขอนแก่น ประเทศไทย
2554 ภรภัทร ตั้งวรกิตติ์, รังสินี โสธรวิทย์, ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากกระเทียม, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2554, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2550 รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, พจนารถ สุวรรณรุจิ, Extracted sericin from silk waste for film formation, In International Conference on Mining, Materials, Petroleum Engineering: Frontier of Technology, May 10-12, 2007, Phuket, Thailand. (submitted), 10 - 12 พฤษภาคม 2550, ระนอง ประเทศไทย
2550 ชัยพร สามพุ่มพวง, รังสินี โสธรวิทย์, กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวเพื่อดูดซับก๊าซเอทิลีน, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 5, 28 - 29 มิถุนายน 2550, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 ชัยพร สามพุ่มพวง, รังสินี โสธรวิทย์, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวแบบพื้นบ้าน, เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
28
2561 Rodsamran, P., รังสินี โสธรวิทย์, Palou, L., Pรฉrez-Gago, M.B., Effect of polysaccharide-based edible coatings incorporated with sodium benzoate on the control of postharvest black spot of organic cherry tomatoes caused by Alternaria alternata, Acta Horticulturae, 1 กุมภาพันธ์ 2561
2561 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นัฏพร ขนุนก้อน, ประกิต สุขใย, ปรียา อนงค์จรรยา, คุณัชญ์ คงสินธุ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF RAMBUTAN PEEL EXTRACT AND ITS APPLICATION IN WHEY PROTEIN FILM, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 รังสินี โสธรวิทย์, Relationship between rheological properties and properties of hydroxypropyl methylcellulose-based composite films, the Annual Meeting of Institute of Food Technologists (IFT) 2017, 25 - 28 มิถุนายน 2560, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2560 • Klangmuang, P., Cerrillo, J.L., P?rez-Gago, M.B., Palou, L., Taberner, V., de la Fuente, B., Rey, F., Valencia, S., Palomares, A.E., รังสินี โสธรวิทย์, Antifugal activity of hydroxypropyl methylcellulose-based composite coatings containing nanozeolite against Monilinia fructicola on plums, the Annual Meeting of Institute of Food Technologists (IFT) 2017, 25 - 28 มิถุนายน 2560, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2560 น้ำฝน สามสาลี, รังสินี โสธรวิทย์, Characterization of porcine plasma protein – chitosan blended films, the Annual Meeting of Institute of Food Technologists (IFT) 2017, 25 - 28 มิถุนายน 2560, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2559 รังสินี โสธรวิทย์, EXTRACTION FACTOR AFFECTING SAPPAN EXTRACT PROPERTIES AND ITS USE IN FOOD PRODUCT, VIII International Scientific Conference “Modern trends in science and technology”, 18 - 21 พฤศจิกายน 2559, สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
2559 ภัทราทิพย์ รอดสำราญ, รังสินี โสธรวิทย์, L. Palou, M.B. P?rez-Gago, Effect of polysaccharide-based edible coatings amended with sodium benzoate on the control of postharvest black spot of organic cherry tomatoes caused by Alternaria alternata, VIII International Postharvest Symposium: Enhancing Supply Chain and Consumer Benefits - Ethical and Technological Issues, 21 - 24 มิถุนายน 2559, ราชอาณาจักรสเปน
2559 ปริยา อนงค์จรรยา, ประกิต สุขใย, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, วิศวพงษ์ วุฒิพุธนันท์, กุลสตรี แซ่หลี, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on properties of whey protein isolate based films, The 6th International Symposium on Food Packaging-Scientific Developments Supporting Safety and Innovation, 16 - 18 พฤศจิกายน 2559, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2557 รังสินี โสธรวิทย์, พลอย กลางเมือง, Active edible coating to maintain the quality of fresh mango, The V International Postharvest Unlimited Conference, 10 - 13 มิถุนายน 2557, Aphrodite Hills สาธารณรัฐไซปรัส
2556 รังสินี โสธรวิทย์, พลอย กลางเมือง, Effect of Beeswax and Clay on Mechanical Properties and Water Vapor Permeability of Hydroxypropyl Methylcellulose-Based Composite Films, Food Innovation Asia Conference 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2556, BITEC กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 รังสินี โสธรวิทย์, ภรภัทร ตั้งวรกิตติ์, Effect of Edible Coating on the Quality of Fresh-Cut Garlic in Modified Atmosphere Packaging (MAP), The 11th International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference, 2 - 9 มิถุนายน 2556, Trani สาธารณรัฐอิตาลี
2556 อังคณา อ.สุวรรณ, รังสินี โสธรวิทย์, Chemical, physical and physicochemical properties of modified banana starch., The 6th TSAE International Conference: TSAE 2013, 1 - 4 เมษายน 2556, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2556 อังคณา อ.สุวรรณ, รังสินี โสธรวิทย์, Water vapor permeability and mechanical properties of unripe banana (Musa Sapientum Linn.) flour and starch plasticized-based films, Food Innovation Asia Conference 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2556, BITEC กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 รังสินี โสธรวิทย์, Effect of edible coating on the qualities of fresh guava, The 7th International Postharvest Symposium 2012 , 24 - 30 มิถุนายน 2555, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2555 รังสินี โสธรวิทย์, Physical and mechanical properties of hydroxypropyl methylcellulose-based composite film, The First Indo-US International Conference on Polymers for Packaging Applications (ICPPA 2012), 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2555, Kottayam สาธารณรัฐอินเดีย
2555 รังสินี โสธรวิทย์, นายภรภัทร ตั้งวรกิตติ์ , Effect of Edible Coating on Qualities of Minimally Processed Garlic, The CIGR-AgEng 2012: International Conference of Agricultural Engineering, 8 - 12 กรกฎาคม 2555, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Drying process and mangosteen rind powder product, The 28th International Horticultural Congress, 22 - 27 สิงหาคม 2553, สาธารณรัฐโปรตุเกส
2553 รังสินี โสธรวิทย์, นส.ศิริลักษณ์ ทรงทิพย์, Properties of compression-molded banana-based sheet compared with banana flour, The 28th International Horticultural Congress, 22 - 27 สิงหาคม 2553, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
2552 รังสินี โสธรวิทย์, Physical and mechanical properties of composite mango films, The 6th International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2552, Antalya สาธารณรัฐตุรกี
2552 รังสินี โสธรวิทย์, นางสาวศิริลักษณ์ ทรงทิพย์, Effect of banana flour composition and glycerol content on properties of compression-molded banana sheet, The 6th International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2552, Antalya อื่นๆ สาธารณรัฐตุรกี
2551 รังสินี โสธรวิทย์, Biodegradable materials on physical and mechanical properties of coated papers, The 16th IAPRI World Conference on Packaging: Exploring Global Packaging Challenges, 8 - 12 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 รังสินี โสธรวิทย์, Effect of ozonated and chlorinated water on quality of fresh-cut cauliflower and basil, The International Conference Postharvest Unlimited 2008 , 4 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2551, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2549 รังสินี โสธรวิทย์, Effect of Edible Coating Composition on Postharvest Quality of Plums, cv. Angeleno, The IFT annual meeting and Food Expo 2006, 22 - 30 มิถุนายน 2549, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2549 รังสินี โสธรวิทย์, Microbial Reduction in Asparagus by Washing with Chlorinated and Ozonated Water, The IFT annual meeting and Food Expo 2006, 22 - 30 มิถุนายน 2549, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2548 รังสินี โสธรวิทย์, Fresh-cut Mango Coated with Mango Film in Modified Atmosphere Packaging, The 9th International Controlled Atmosphere Conference (CA 2005), 3 - 10 กรกฎาคม 2548, East Lansing มิชิแกน สหรัฐอเมริกา
2548 รังสินี โสธรวิทย์, Oxygen Permeability and Mechanical Properties of Banana Flour Films, The IFT annual meeting and Food Expo 2005, 16 - 22 กรกฎาคม 2548, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2547 รังสินี โสธรวิทย์, Edible Film Formation and Properties from Different Protein Sources and Orange Coating Application, The 5th International Postharvest Symposium 2004, 5 - 13 มิถุนายน 2547, Verona สาธารณรัฐอิตาลี
2546 รังสินี โสธรวิทย์, Glycerol Effect on Compression-Molding Whey Protein Film Properties, The IFT annual meeting and Food Expo 2003, 10 - 18 กรกฎาคม 2546, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา