ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ
BL
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 6 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
11
2561 รังสินี โสธรวิทย์, Best Presentation Award , Synthesis and characterization of carboxymethyl cellulose from rice stubble cellulose
2560 รังสินี โสธรวิทย์, บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2559 รังสินี โสธรวิทย์, ผู้สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ ด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2558, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษากลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2558 จากผลงานเรื่อง กระบวนการเคลือบละอองสารด้วยคลื่นความดันใกล้เสียงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ครั้งที่ 10 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2559 รังสินี โสธรวิทย์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effects of drying methods on physicochemical and rheological properties of porcine plasma protein มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.25 (Pi ปี 2555) 1 ค่า Pi รวม = 1.35
2556 รังสินี โสธรวิทย์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554
2556 รังสินี โสธรวิทย์, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555
2556 รังสินี โสธรวิทย์, อาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัย
2553 รังสินี โสธรวิทย์, รางวัลนักวิจัย
2553 รังสินี โสธรวิทย์, รางวัลอาจารย์ดีเด่น
2552 รังสินี โสธรวิทย์, ลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), จำนวน 1 ผลงาน
2551 รังสินี โสธรวิทย์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 2 ผลงาน

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
11
2558 รังสินี โสธรวิทย์, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษากลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2558, กระบวนการเคลือบละอองสารด้วยคลื่นความดันใกล้เสียงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้, 20 สิงหาคม 2558
2554 รังสินี โสธรวิทย์, Hong, SI, An, DJ, Rhim, JW, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Effect of clay content on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/organo-clay composite films, 20 กันยายน 2554
2554 รังสินี โสธรวิทย์, Rodsamran, P, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Mango film coated for fresh-cut mango in modified atmosphere packaging, 20 กันยายน 2554
2554 รังสินี โสธรวิทย์, Rodsamran, P., รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), Fresh-cut mango coated with mango film in modified atmosphere packaging, 20 กันยายน 2554
2554 รังสินี โสธรวิทย์, Songtip, S., รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), Effect of banana flour composition and glycerol content on properties of compression-molded banana sheet, 20 กันยายน 2554
2554 รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, พจนารถ สุวรรณรุจิ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), Extracted sericin from silk waste for film formation., 20 กันยายน 2554
2554 รังสินี โสธรวิทย์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), Effect of ozonated and chlorinated water on quality of fresh-cut cauliflower and basil., 20 กันยายน 2554
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Kiatchanapaibul, P, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Quality and shelf-life of washed fresh-cut asparagus in modified atmosphere packaging, 21 กันยายน 2553
2553 รังสินี โสธรวิทย์, Rhim, J.-W, Hong, S.-I, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Effect of nano-clay type on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/clay composite films, 21 กันยายน 2553
2553 รังสินี โสธรวิทย์, รังสิมา ชลคุป, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Properties of sericin-glucomannan composite films, 21 กันยายน 2553
2553 รังสินี โสธรวิทย์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Effect of hydroxypropyl methylcellulose and lipid on mechanical properties and water vapor permeability of coated paper, 21 กันยายน 2553