ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ
BL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ชีวภาพ

BL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.รังสินี โสธรวิทย์

Email: fengrns@ku.ac.th

Phone Number:

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ภัทราทิพย์ รอดสำราญ

 

 

พลอย กลางเมือง

 

 

น้ำฝน สามสาลี

 

 

อังคณา อ.สุวรรณ