ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
-
BBC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

-

BBC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ภคมน จิตประเสริฐ

Email: fagipmc@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625085

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์

Email: fagipkw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8903

รศ.ประกิต สุขใย

Email: fagipks@ku.ac.th

Phone Number: 025625077

ผศ.ธนัท อ้วนอ่อน

Email: fagitnu@ku.ac.th

 

รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต

Email: aapkrs@ku.ac.th

Phone Number: 0-2940-5634