โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
ASRG
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 15 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 18 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 15
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 18
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
3
2555 การผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบยั่งยืนจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เครื่องต้นแบบ KUB-200, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, พรพรรณ สิระมนต์, สุจิณณา กรรณสูต
2561 การออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับค้างฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสำรวจมลภาวะทางอากาศ, ชินภัทร ทิพโยภาส, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, ธัญภัสสร์ ทองเย็น
2564 การเปลี่ยนแปลงของผงฝุ่นเขม่าดำและสภาพภูมิอากาศบริเวณใกล้ผิวดิน กรุงเทพมหานคร, ภาคภูมิ ชูมณี, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล

External Project

Year
External Project
147
2548 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม, เกษม จันทร์แก้ว, ชูสิน ธีรสวัสดิ์, กิตติชัย ดวงมาลย์, อนุชา เพียรชนะ, อรอนงค์ ผิวนิล, จิโรจน์ พีระเกียรติขจร, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, สตรีไทย พุ่มไม้, อลงกรณ์ อินทรักษา
2548 3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี, กิตติชัย ดวงมาลย์
2551 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, ประภัสสรา นีละคุปต์, กรรณิการ์ ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา
2551 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, กิตติชัย ดวงมาลย์
2550 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน , เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, กิตติชัย ดวงมาลย์, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, ชาตรี นิ่มปี, พนิตา โสต้อง, นพวรรณ เสมวิมล, จุลบุตร จันทร์สูรย์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นาวี จันทร์วงษ์, เรขา ชนิตรบวร, นิรุต อุปนันท์
2551 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, กรรณิการ์ ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, สตรีไทย พุ่มไม้, นฤชิต ดำปิน
2552 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, เกษม จันทร์แก้ว, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, วิทย์ ธารชลานุกิจ, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, ทัศนีย์ บุญประคอง, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, ชาตรี นิ่มปี, กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, สตรีไทย พุ่มไม้
2553 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองและสารอินทรีย์ระเหย จากอากาศภายในสำนักงาน, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
2553 Removal of polyvinyl alcohol (PVA)in waste water of continuous desizing process in dyeing textile factory, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, นายอนันต์ สุ่นปาน
2553 , ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, นายอนันต์ สุ่นปาน , กนกพร พงษ์รามัญ
2552 การพัฒนาค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, เทอดศักดิ์ เพชรเปล่งสี
2551 สภาพอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นบริเวณศุนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กิตติชัย ดวงมาลย์
2553 การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ(ขสมก.), ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, นางสาวเมธิกา จอมราชคมน์
2553 การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
2553 โครงการกลิ่นรบกวนจากน้ำเสียชุมชน และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพบริเวณ ชุมชน จรัลสนิทวงศ์ 23, สุรัตน์ บัวเลิศ
2553 จิตสำนึกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย, รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สุจิณณา กรรณสูต, สุพัตรา ศรีสุวรรณ, จารีย์ ซอนุช
2551 การสร้างนวัตกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขต จังหวัดเพชรบุรี, รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สุจิณณา กรรณสูต, สุพัตรา ศรีสุวรรณ, จุฬารัตน์ ภูมิประหมัน
2553 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการมลภาวะทางน้ำ:กรณีศึกษาโครงการคลองสวยน้ำใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, สุจิณณา กรรณสูต, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ศิรดา ธีรนิพัทธ์
2553 การศึกษาขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้ กับสัดส่วนการกลบด้วยดินเนื้อละเอียด ที่มีประสิทธิภาพการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก, สุเทพ ทองแพ, สุจิณณา กรรณสูต, ไพศาล ริมชลา
2554 โครงการวิจัยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับจักรยาน, สุจิณณา กรรณสูต, อภิชาต แจ้งบำรุง
2554 โครงการวิจัยการพัฒนากังหันลมขนาดเล็กสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน, สุจิณณา กรรณสูต, ชวลิต กิตติชัยการ
2552 โครงการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร, วงศํพันธ์ ลิมปเสนีย์, สุรัตน์ บัวเลิศ
2553 โครงการวิจัยผลการฉีดละอองน้ำแรงดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณเชื้อราภายใต้โครงสร้างสถานีรถไฟฟ้า BTS, สุรัตน์ บัวเลิศ, รศ.ดร.อริยา จินดามพร
2547 โครงการศึกษาสัดส่วน องค์ประกอบ และแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ, รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์, Suwattiga, P, สุรัตน์ บัวเลิศ
2553 โครงการศึกษาลักษณะของชั้นบรรยากาศและผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย, สุรัตน์ บัวเลิศ, ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, กิตติชัย ดวงมาลย์
2548 โครงการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อวัณโรคและฝุ่นติดเชื้อในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, Jiamjarasrangsi W, สุรัตน์ บัวเลิศ, A. Chongthaleong, A. Chaindamporn, , N. Udomsantisuk , W. Euasamarnjit
2553 การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200, สุจิณณา กรรณสูต, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ
2554 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกะลาปาล์มโดยใช้ Extrude-Screw Fast Pyrolyzer, สุจิณณา กรรณสูต, อภิญญา ดวงจันทร์, ดร.วีรชัย สุนทรรังสรรค์, พรรณภา สมเชื้อเวียง
2554 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤติ, สุจิณณา กรรณสูต, ดร.ชนากานต์ อาษาสุจริต, สุดาพร สุขจินดา, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2554 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดทาร์ของไม้ยูคาลิปตัสด้วยความร้อนในระบบแก๊สซิไฟเออร์แบบแก๊สไหลลง, สุจิณณา กรรณสูต, อภิญญา ดวงจันทร์, ดร.วีรชัย สุนทรรังสรรค์, ภัทชนก เเก้วพงศธร
2554 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกากไขมันภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง, สุจิณณา กรรณสูต, อภิญญา ดวงจันทร์, ดร.ธเนศ อุทิศธรรม, ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ, วิลาสินี พรมศิลา
2554 โครงการวิจัยจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชากรวัยทำงานในองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย, ดร. วีรวงศ์ พิพิธสุขสันต์, สุจิณณา กรรณสูต, อ.กิตติชัย ราชมหา, สมบัติ เกษมล้นนภา
2554 การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น, สุจิณณา กรรณสูต, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 , สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, มัลลิกา ตะพานวงศ์
2554 กากไขมันโรงอาหารคณะวนศาสตร์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200, สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว
2553 การศึกษาการใช้ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ (KU-Bike ES)สำหรับรถจักรยาน กรณีศึกษา: นิสิตผู้ใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, สุจิณณา กรรณสูต, สมบัติ เกษมล้นนภา, สุพัตรา ศรีสุวรรณ
2554 โครงการส่งเสริมการคัดเเยกขยะรีไซเคิลด้วยกล่องฝึกรีไซเคิลเเนวตั้ง, สุจิณณา กรรณสูต
2554 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, ชาตรี นิ่มปี, เกษม จันทร์แก้ว
2554 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, วศิน อิงคพัฒนากุล, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง
2554 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง
2554 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ทัศนีย์ บุญประคอง
2554 กลไกของนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กในการลดฝุ่นจราจรใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์
2554 การศึกษาระดับความดังเสียงรถไฟฟ้าที่มีผลต่อโรงพยาบาลตำรวจ, กิตติชัย ดวงมาลย์
2554 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง, กิตติชัย ดวงมาลย์
2555 โครงการวิจัยโครงสร้างและคุณภาพของรังสีดวงอาทิตย์ บริเวณโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สุรัตน์ บัวเลิศ
2555 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, อลงกรณ์ อินทรักษา, สุรัตน์ บัวเลิศ
2555 ลักษณะทิศทางลมที่มีผลจากโครงสร้างกายภาพภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์
2555 ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบริเวณสายทางรถไฟฟ้าบีทีเอส, กิตติชัย ดวงมาลย์
2556 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย, สุรัตน์ บัวเลิศ, ดำรงค์ ศรีพระราม, นิพนธ์ ตั้งธรรม, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์, สุจิณณา กรรณสูต, วศิน อิงคพัฒนากุล, ทัศนีย์ บุญประคอง
2555 โครงการวิจัยอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมใกล้ผิวดินในเขตเมืองสำหรับประเทศไทย, สุรัตน์ บัวเลิศ
2553 ปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์ PGM- FI ระบบหัวฉีดที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
2553 การประเมินสารมลพิษจากรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดที่อัตราเร่งแตกต่างกัน, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
2553 การศึกษาปัจจัยด้านการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลของโรงสีข้าว, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
2555 แนวทางทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กิตติชัย ดวงมาลย์
2555 การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณจุด Turnout ของรางรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์
2556 การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดเอ็นที่เติมอนุภาคนาโนกับสารตั้งต้นบิสมัทเทลลูไลด์สำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานความร้อนที่สูญเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า-, สุจิณณา กรรณสูต, ดร.นิตยา แก้วแพรก, มัลลิกา ศรีชมภู
2556 การพัฒนากระบวนการไฮโดรไลซีสและการหมักเอทานอลจากของเสียทางการเกษตร, สุจิณณา กรรณสูต, ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ถิรวรรณ บุญวงศ์
2556 ผลของน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอธานอลที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ดิน, สุจิณณา กรรณสูต, ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, สุพัตรา ชาวสวน
2556 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันและน้ำมันที่เป็นของเสียจากบ่อดักไขมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาที่เป็นของแข็งและใช้เรซิ่นเป็นตัวดูดซับ, สุจิณณา กรรณสูต, ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด, บังอร แกมรัมย์
2556 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ในการย่อยสลายตอซังข้าว เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, สุจิณณา กรรณสูต, ดร. กนกอร อัมพรายน์ , พัชชญาดา ธนบัตร
2556 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่เป็นเบส, สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ดร.ชนากานต์ อาษาสุจริต , อันธิกา หุตะจูฑะ
2555 การศึกษาวิถีทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Trend) และจัดฝึกอบรมแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), กิตติชัย ดวงมาลย์
2555 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2555 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์
2556 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของพลังงานชุมชนในประเทศไทย, พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, สุจิณณา กรรณสูต
2556 อิทธิพลของพิบัติภัยดินถล่มและโคลนไหลที่มีต่อคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำใช้ของพื้นที่ลุ่มน้ำตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, พนิตา โสต้อง, ชาตรี นิ่มปี
2556 การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง
2556 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, นฤชิต ดำปิน
2556 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, สุจิณณา กรรณสูต, ทัศนีย์ บุญประคอง, อลงกรณ์ อินทรักษา
2557 การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ทัศนีย์ บุญประคอง, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ชาตรี นิ่มปี, พนิตา โสต้อง, นาวี จันทร์วงษ์, ธนวัฒน์ จินจารักษ์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2557 สัดส่วนของก๊าซที่ปลดปล่อยจากการย่อยสลายขยะชุมชนด้วยเทคนิคการทำปุ๋ยหมักตามแนวพระราชดำริ, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, นพวรรณ เสมวิมล, ศิวนาถ ไทยภักดี
2557 การศึกษาและจัดทำรายงานโครงการรักษ์...นิเวศ, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา
2557 การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณจุด Turnout ของรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์
2557 โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนโดยเทคโนโลยีธรรมชาติ ในพื้นที่ "คุ้งบางกะเจ้า" อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล
2557 แนวทางการจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร, สุจิณณา กรรณสูต, โสมสกาว เพชรานนท์, นางสาวมนทิชา จันทร์เกตุ
2557 การพัฒนาแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะโดยสหสัมพันธ์ความเร็วและน้ำหนักบรรทุกของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลค่อการปลดปล่อยและการกระจายตัวของอนุภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย, สุรัตน์ บัวเลิศ
2557 Determination of Suitable Landform for Pine Apple Growth in Rugged Terrain Area of Phusawan-Phetchaburi Rain-Shadow Boundary, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา
2557 Sediment Yield of Degraded Phusawan Watershed as Located under Rain Shadow Zone in Rugged Terrain Area, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล
2557 Erodibility Properties of Degraded Soils through Severe Cultivation of Phusawan Watershed in Phetchaburi Province Thailand, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล
2557 Constructing Iso-Erosion Lines in Rugged Terrain Watershed for Applicability on Crop Growth Zoning : A Case Study on Phusawan Watershed, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล
2557 Effectivity of Terracing and Trenching for Decreasing Soil Erosion and Keeping Soil In-Place in Degraded Phusawan Watershed, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว
2558 ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่มีผลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ทัศนีย์ บุญประคอง, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2556 พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, พิมพ์รักษ์ ช่างเรือน, ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
2556 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, อลงกรณ์ อินทรักษา, สุรัตน์ บัวเลิศ
2556 การผันแปรของอนุภาคแขวนลอยชีวภาพในบรรยากาศ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ศิริพร สันติวรพงพ์ , สุรัตน์ บัวเลิศ, อารยา จินดามพร
2558 โครงการศึกษาทบทวนมาตรฐานวิธีการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ให้ถูกต้องตามหลักสากล, กิตติชัย ดวงมาลย์, โสมสกาว เพชรานนท์, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง
2558 การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณจุด Turnout ของรางรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ปี 2557, กิตติชัย ดวงมาลย์
2558 โครงการวิจัยประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฝายชะลอน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
2558 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, สุรัตน์ บัวเลิศ, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, ทัศนีย์ บุญประคอง, สุจิณณา กรรณสูต
2551 การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, มลธิรา สดชื่น , ธีรเวช ทิตย์สีแสง
2555 การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่นในการประเมินผลกระทบ, พรชัย สิืทธิศรันย์กุล, สรันยา เฮงพระพรหม, สุรัตน์ บัวเลิศ, อลงกรณ์ อินทรักษา
2558 การติดตามตรวจสอบคุณภาพชีวิตโครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์
2558 โครงการคุณธรรมจริยธรรมแและการรักษาสิ่งเเวดล้อมของผู้ค้าของตลาดสดในประเทศไทย, สุจิณณา กรรณสูต, ณฤมล
2559 โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์พลังงานของผู้ค้าในตลาดสดของประเทศไทย, สุจิณณา กรรณสูต
2558 โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของผู้ค้าของตลาดสดในชุมชนเมือง, สุจิณณา กรรณสูต
2558 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะสำหรับตลาดสด, สุจิณณา กรรณสูต
2558 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสิ่งเเวดล้อมเเละการอนุรักษ์พลังงานในเมือง, สุจิณณา กรรณสูต
2558 จิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, สุจิณณา กรรณสูต
2559 โครงการดำเนินการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่และ ศึกษาทบทวนแบบจำลองประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าต้นน้ำ, กิตติชัย ดวงมาลย์, โสมสกาว เพชรานนท์, ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , อรอนงค์ ผิวนิล
2559 โครงการตรวจวัดระดับเสียงจากรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงมเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์
2559 การศึกษาผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยต่อผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เอ็จ สโรบล, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ธานี ศรีวงศ์ชัย, สุรัตน์ บัวเลิศ, พนามาศ ตรีวรรณกุล, นางสาวอมรรัตน์ ม้ายอง
2559 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียเพื่อการปลูกพืชเกษตร, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นพวรรณ เสมวิมล
2559 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีการธรรมชาติ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อรอนงค์ ผิวนิล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นพวรรณ เสมวิมล, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์
2559 การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าระบบนิเวศจากความหลากหลายทางชีวภาพของนกบริเวณชายฝั่ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นฤชิต ดำปิน, สุรัตน์ บัวเลิศ, ผศ.กัลยาณี กุลชัย, เมธี จันทโรปกรณ์, นายชาตรี นิ่มปี
2557 โครงการแหลมผักเบี้ย, Thassanee Boonrakong , ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Kasem Chunkao , Thitima Rungratnaubon, Panita Sotong
2559 การตรวจติดตามและการวิเคราะห์องค์ประกอบและความเป็นพิษของฝุ่นในอากาศในภาคใต้และกลางของประเทศไทยรวมทั้งอาเซียนตอนล่างเพื่อการประเมินและการจัดการคุณภาพอากาศสู่การแก้ปัญหาหมอกควัน, รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, อ.ดร.จิราพร ช่อมณี, ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล, รศ.ดร.ธนิยา เกาศล, ผศ.ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ
2559 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, อรอนงค์ ผิวนิล, ทัศนีย์ บุญประคอง
2560 การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระหว่างการก่อสร้าง) ประจำปี 2559, กิตติชัย ดวงมาลย์, นฤชิต ดำปิน
2560 การประเมินความเหมาะสมในการจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรเชิงอนุรักษ์แปลงราชพัสดุในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า, กิตติชัย ดวงมาลย์, ชัยยศ พงศ์พลูทอง, ขนิษฐา จันทัย
2551 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สถานีศึกษาวิทยา (S4), กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล
2560 Noise on Platform, BTS mass transit, กิตติชัย ดวงมาลย์
2559 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กเพื่อลดปัญหา มลพิษทางอากาศภายในอาคารบริเวณพื้นที่ที่มีความไวต่อการได้รับผลกระทบในภาคเหนือของประเทศไทย, สุรัตน์ บัวเลิศ, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, สุพรรณิการ์ ซาเหลา
2560 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย, รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, ผศ.ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ, ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล, ดร.จิราพร ช่อมณี, ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล, กิตติชัย ดวงมาลย์
2559 ศึกษากระบวนการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
2558 สมบัติการดูดซับน้ำของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณชานเมือง ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, วิชญา สุธรรม, สุรัตน์ บัวเลิศ
2558 สมบัติการดูดซับน้ำของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณชาลเมือง ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, วิชญา สุธรรม
2559 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, อรอนงค์ ผิวนิล, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รัฐชา ชัยชนะ, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สรัญญา วัชโรทัย, ผศ.ดร. ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์, รศ.ดร.วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, รศ. โรจน์ คุณเอนก
2559 โครงการศึกษากระบวนการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
2560 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ คลองหนึ่ง และคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, นภัสนันท์ อรุณเลิศศิริ
2560 โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืน ในทรัพยากรมนุษย์, สุจิณณา กรรณสูต
2561 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนประปาจากโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นพวรรณ เสมวิมล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, สตรีไทย พุ่มไม้, นาวี จันทร์วงษ์
2561 โครงการศึกษาสาเหตุการการเกิดก๊าซโอโซนในบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีและในพื้นที่จังหวัดราชบุรี, สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, อลงกรณ์ อินทรักษา
2561 โครงการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบคาร์บอนในฝุ่น, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น
2561 โครงการวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านอากาศ, สุรัตน์ บัวเลิศ
2561 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการให้น้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, นางสาวชวนพิศ ศรีบุญเรือง
2561 แนวทางการปรับปรุงมาตรการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำต่อการให้บริการของลุ่มน้ำเพชรบุรีที่มีผลสัมฤทธิ์, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, นายวิรุฬห์ สัมลีราช
2561 ขนาดของเมืองที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, อลงกรณ์ อินทรักษา, นางสาวปานตะวัน อภิรักษ์มนตรี
2559 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สุรัตน์ บัวเลิศ, วรชัย วิริยารมภ์, อรอนงค์ ผิวนิล, ดีเซลล์ สวนบุรี, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, นฤชิต ดำปิน, อลงกรณ์ อินทรักษา, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นพวรรณ เสมวิมล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, นางสาวขนิษฐา จันทัย, นางสาวสมกมล อ่อนไสว
2560 โครงการตรวจวัดระดับเสียงจากรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงมเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560, กิตติชัย ดวงมาลย์
2560 การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร), กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, ชวเลข วณิชเวทิน, วรชัย วิริยารมภ์, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, อลงกรณ์ อินทรักษา, สุรัตน์ บัวเลิศ, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน
2560 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สุรัตน์ บัวเลิศ, อลงกรณ์ อินทรักษา, นฤชิต ดำปิน, อรอนงค์ ผิวนิล
2561 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร (Environmental Audit) ในปีงบประมาณ 2561, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรอนงค์ ผิวนิล, นางสาวขนิษฐา จันทัย, นางสาวสมกมล อ่อนไสว
2561 โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น, กิตติชัย ดวงมาลย์
2561 โครงการตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่บริเวณมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา, กิตติชัย ดวงมาลย์, สุรัตน์ บัวเลิศ
2560 โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ, สคาร ทีจันทึก, มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, นิคม แหลมสัก, กิติพงศ์ ตั้งกิจ, กิตติชัย ดวงมาลย์, นฤชิต ดำปิน, มณฑล อนงค์พรยศกุล, จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ธนัสพงษ์ โภควนิช, รัชนู เกิดเชิดชู, ชัยยงค์ ภูมิพระบุ, ชัยอนันต์ ชมจันทร์คำ
2560 ความยาวคลื่นของรังสีดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียและการสร้างารพิษไมโครซิลตินในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง, สุรัตน์ บัวเลิศ, Sudaporn Sukchinda, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2561 โครงการการจัดการขยะครบวงจรเชิงนวัตกรรมในชุมชน, สุจิณณา กรรณสูต
2562 โครงการการจัดการคัดเเยกขยะอันตรายอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน, สุจิณณา กรรณสูต
2562 ระบบปฏิบัติการรายงานผลและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, คณิตา ตังคณานุรักษ์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, สตรีไทย พุ่มไม้
2562 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในเมือง, มนตรี มาลีวงศ์, ภุชงค์ อุทโยภาศ, สุรัตน์ บัวเลิศ, จันทนา จันทราพรชัย, เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, วรเศรษฐ สุวรรณิก, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, กิริยา กุลชนะรัตน์
2562 การพัฒนาแป้งกล้วยแขก, ประจงเวท สาตมาลี, วิภา สุโรจนะเมธากุล, สุจิณณา กรรณสูต
2562 อัตราการบำบัดน้ำเสียต่อต้นของต้นธูปฤาษีในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน, สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ทิพรดา พูลสวัสดิ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์
2562 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทยรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม, รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, ผศ.ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล, ดร.จิราพร ช่อมณี, ดร.วรดร ไผ่เรือง, ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์, รศ.ดร.ฐิติวร ชูสง, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, กิตติชัย ดวงมาลย์, ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล, รศ.ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์, ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ
2563 โครงการวิจัยแหล่งกำเนิด PM2.5 และกลไกการเกิดฝุ่นทุติยภูมิบริเวณใกล้ผิวดินด้วยเทคนิคองค์ประกอบทางเคมีและสถานะทางอายุของฝุ่น, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ภาคภูมิ ชูมณี, ผศ.ดร.พรรณวดี สุวัฒิกะ
2563 โครงการศึกษาสัดส่วนองค์ประกอบและแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, สุรัตน์ บัวเลิศ, ภาคภูมิ ชูมณี, กิตติชัย ดวงมาลย์
2563 Nutritional, Genetics, and Food Innovationfrom Leaves to Grains of the Rainbow Rice as a New Food Concept for Wellbeing, อภิชาติ วรรณวิจิตร, ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, ว่าที่ร้อยตรีธเนศ แซวหลี, วีรชัย พุทธวงศ์, พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ดร.ศิริลักษณ์ วัฒนวาณิชกร, สุจิณณา กรรณสูต, วิชชา ตรีสุวรรณ
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันเพื่อเพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จาก OKARA, วราภรณ์ ประเสริฐ, หทัยชนก กันตรง, วรพล เพ็งพินิจ, สุจิณณา กรรณสูต
2562 โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ, ณัฐ มาแจ้ง, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, นายวัชระ องค์โชติยะกุล, ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล, ดร.ศรายุทธ ราชู, นายวงศ์วัฒนา สมบุญยิ่ง, นางสาวสาวิตรี พิชิตนภากุล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, เออวดี เปรมัษเฐียร, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, นายสมเกียรติ์ อนงค์เลขา, ดร.สุกิจ วิเศษสินธุ์, นายโชคชัย เนาว์รุ่งโรจน์, น.ส.พิมล อุดมธนากร