ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
ASRG
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 7 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 7 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 9 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 7 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 7 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 7 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
39
2563 กูสุมา สัญญา, คณิตา ตังคณานุรักษ์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การดูดซับฟีนอลในสารละลายโดยใช้ถ่านเปลือกทุเรียนที่ถูกกระตุ้นทางเคมี, วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2563, หน้า 24-35
2563 พรพรรณ เยาวยอด, คณิตา ตังคณานุรักษ์, นพวรรณ เสมวิมล, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การประยุกต์ตะกอนดินจากกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียอุตสาหกรรม, วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2563, หน้า 53-64
2562 นริฏา ฟักแก้ว, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สุรัตน์ บัวเลิศ, สุจิณณา กรรณสูต, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, นฤชิต ดำปิน, Generation of Volatile Organic Compounds (VOCs), Oxides of Nitrogen (NOx), and Ozone (O3) during Smog Case Study: Chiang Rai Province, วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 31-40
2562 สุจิณณา กรรณสูต, Research to Innovation for Sustainable Use of Hemp in Thailand., Journal of Science and Innovative Technology (IJSIT). , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 95-100
2562 Songwoot Graipaspong, สุจิณณา กรรณสูต, Biotechnology Organic Rice Farming: A Case Study at Maechan District Chiangrai Province., International Jounal of Science and Innovative Technology., ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 63-73
2562 วิรุฬห์ สัมลีราช, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, โครงการพัฒนาของรัฐที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ไม่เป็นไปตามการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 62-77
2562 นิพิฐพนธ์ ศรคลัง, คณิตา ตังคณานุรักษ์, กิตติชัย ดวงมาลย์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การเตรียมปุ๋ยทางเลือกจากน้าเสียชุมชนและน้าเสียฟาร์มสุกรและตะกอนดินน้าประปา, วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 1-9
2562 พรทิพย์ สุทิพยกุล, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, สุจิณณา กรรณสูต, ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้ประกอบการในตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพมหานคร, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562
2561 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์คำจันทร์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษไม้พาเลท, วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - กันยายน 2561, หน้า 142-151
2561 นภสร หนูไฝ, อลงกรณ์ อินทรักษา, กิตติชัย ดวงมาลย์, ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ปีที่ 21, ฉบับที่ 21, มกราคม - ธันวาคม 2561
2560 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, วิชญา สุธรรม, สุรัตน์ บัวเลิศ, สมบัติการดูดซับน้ำของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณชานเมือง ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย, สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Journal of the Association of Researchers, ปีที่ 2560, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2560, หน้า 1-13
2560 สุจิณณา กรรณสูต, การสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนายั่งยืนทำอย่างไร, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2560, หน้า 272-273
2559 สุจิณณา กรรณสูต, ณฤมล ธรรมวัฒนะ, คุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการของตลาดสดในประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดยิ่งเจริญ, อนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2559, หน้า 58-70
2558 พิมพ์ลัษณ์ ช่างเรือน, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สุรัตน์ บัวเลิศ, พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน, วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หน้า 84-93
2558 ภาคิน สุชาตานนท์, สุจิณณา กรรณสูต, สุรัตน์ บัวเลิศ, ความผันแปรของสมดุลพลังงานตามสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่แตกต่างกัน, วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2558
2558 ศิริพร สันติวรพงศ์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สุรัตน์ บัวเลิศ, การผันแปรของอนุภาคแขวนลอยชีวภาพในบรรยากาศ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล?อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี, วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2558, หน้า 91-105
2558 สายรุ้ง แววตะคุ, สุจิณณา กรรณสูต, สุรัตน์ บัวเลิศ, ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและพื้นที่สีเขียวในเขตชนบท, วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2558
2558 สุจิณณา กรรณสูต, การเชื่อมโยงการวิจัยเเละนวัตกรรมสีเขียวทำอย่างไร, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2558, หน้า 163-163
2558 สุจิณณา กรรณสูต, มนทิชา จันทร์เกตุ, โสมสกาว เพชรานนท์, การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
2558 สุจิณณา กรรณสูต, สุพัตรา ชาวสวน, ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, ผลของน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดิน, วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2558, หน้า 22-28
2557 สุจิณณา กรรณสูต, นางสาวถิรวรรณ บุญวงศ์, ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร, Agricultural Wastes Potential (Pineapple Crown, Durian Peel and Sugarcane Leaves) on Reducing Sugar Production by Using Sulfuric Acid Pretreatment Following Enzymatic Hydrolysis., วารสารวิจัย มข., ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2557
2557 สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด, บังอร เเกมรัมย์, การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันในบ่อดักไขมันโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, อนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - กันยายน 2557
2557 ชญาพร พืชฟู , สุรัตน์ บัวเลิศ, การกระจายตัวตามขนาดของฝุ่นละอองนาโนในบรรยากาศสำหรับพื้นที่เขตเมือง: กรุงเทพมหานคร, วารสารวิจัย มข., ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 80-92
2556 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Supat Wangwongwatana, Noppaporn Panich, Risk Assessment from Heavy Metals in Indoor Air, วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2556, หน้า 1-7
2556 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการผลิตน้ำร้อนระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ฮีตปั้ม, วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2556, หน้า 1-7
2556 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ศิรัฐ ทักษาดิพงษ์, สาวิตรี จันทรานุรักษ์, อิทธิพลความเย็นของพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์, KKU Research Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556, หน้า 960-970
2556 สุจิณณา กรรณสูต, ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานต่อการใช้งานรถจักรยานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า : กรณีศึกษานิสิตผู้ใช้จักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, NIDA Journal of Environmental Management , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2556, หน้า 51-71
2556 สุจิณณา กรรณสูต, ชวลิต กิตติชัยการ, ศิริพร สัจจะอารีวัฒน์ และคณะ, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันลมแนวนอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2556, หน้า 63-68
2556 สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, Tallow Waste Utilization from Leather Tanning Industry for Biodiesel Production, International Journal of Renewable Energy , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2556
2556 จารี ซอนุช, สุจิณณา กรรณสูต, สุพัตรา ศรีสุวรรณ, การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, อนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2556, หน้า 26-34
2555 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, มหัศจรรย์…ของน้ำ, วารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2555, หน้า 1-6
2555 สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, มัลลิกา ตะพานวงศ์, รยากร นกแก้ว, Ion Exchange Resin for Purification Process in Biodiesel Process with Waste Frying Oil, Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2555, หน้า 40-46
2554 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ธีรเวช ทิตย์สีแสง, มลธิรา สดชื่น , การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระพรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 93-99
2554 สุจิณณา กรรณสูต, สุพนิดา วินิจฉัย, การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น, วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2554, หน้า ---
2554 จุฬารัตน์ ภูมิประหมัน, อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, สุจิณณา กรรณสูต, สุพัตรา ศรีสุวรรณ, เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตตำบลเเหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านเเหลม จังหวัดเพชรบุรี, วารสารสิ่งเเวดล้อม มก., ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2554, หน้า ---
2553 สุจิณณา กรรณสูต, ผลกระทบภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพสิ่งเเวดล้อมและเเนวทางการเเก้ไขระดับชุมชน, วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2553, หน้า 64-71
2552 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, มลพิษอากาศกับมาตรการการจัดการคุณภาพอากาศ, วิศวกรรมสาร (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย), ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2552, หน้า 78-81
2552 สุจิณณา กรรณสูต, แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม, วารสารสิ่งแวดล้อม มก. (KU-Journal of Environment) รวมเล่ม, ปีที่ 6,7,7, ฉบับที่ 2,1,2, ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2554, หน้า ---
2552 ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล, การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ตามแนวดิ่งในชั้นบรรยากาศของตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา, Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2552, หน้า 107-126
Year
National Journal
56
2564 สุจิณณา กรรณสูต, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, Forecasting of Generation of Electronic Waste on Green Community With Statistical Assessment of Numerical Models., Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2564, หน้า 3098-3112
2564 สุจิณณา กรรณสูต, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, Generation Assessment of Organic Waste with Correlation and Forecasting Models, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2564, หน้า 3087-3097
2564 สุจิณณา กรรณสูต, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, Organic Farming Model of Paddy Rice Production with Environmental Efficiency in Thailand., Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2564, หน้า 3066-3074
2564 สุจิณณา กรรณสูต, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, Recyclable Waste Forecasting With Statistical Assessment of Numerical Models, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2564, หน้า 3075-3086
2564 ภาคภูมิ ชูมณี, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Wladyslaw W. Szymanski, Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central Thailand, Atmospheric Environment: X, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2564, หน้า 100129-1-12
2564 Higashikubo, I., Handika, R.A., Kawamoto, T., Shimizu, H., ธัญภัสสร์ ทองเย็น, Piriyakarnsakul, S., Muhammad, A., Hata, M., Furuuchi, M., Worker's personal exposure to pm0.1 and pm4 titanium dioxide nanomaterials during packaging, Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2564
2564 ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Parkpoom Choomanee, Orathai Chueytawarit, An Approach of Statistical Analysis and Interpretation of PM2.5 Concentrationbased on Meteorological Factors and Temperature Effects in Bangkok, Thailand, International Journal of Science and Innovative Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2564, หน้า 50-58
2564 ภาคิณ มาสกุลรัตน์, สุรัตน์ บัวเลิศ, เกษม จันทร์แก้ว, ธนวัฒน์ จินจารักษ์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, Wladyslaw W. Szymanski, Enhancing High-concentrated Wastewater Quality on Evaporation Ratefrom Five-Consecutive Oxidation Ponds as Located in Phetchaburi,Southerly Thailand, Applied Environmental Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2564, หน้า 116-126
2564 รัตน์ดา พัฒนสิงหเสนีย์, ปรีชา ธรรมานนท์, สุรัตน์ บัวเลิศ, อรอนงค์ ผิวนิล, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, EFFECTS OF MEAT PRODUCT WASTEWATER ON SEED GERMINATION OF RD 41 RICE (ORYZA SATIVA L.) FOR REUSE PURPOSE, POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2564, หน้า 71-78
2563 ภาคภูมิ ชูมณี, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา, Wladyslaw W. Szymanski, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand, Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2563, หน้า 43-52
2563 สุจิณณา กรรณสูต, Vishnu Panphan, Yannakorn Toprayoon, Enzymatic Pretreatment of Cellulosic Biomasses to Reducing Sugar for Bioethanol Production, Solid State Technology, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563, หน้า 23817-23829
2563 Rojana Thangkulbauriboon, สุจิณณา กรรณสูต, Yannakorn Toprayoon, Plant Growth and Soil Microorganisms treated by Wastewater from Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) of Ethanol Manufacturing, Solid State Technology, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563, หน้า 23803-23816
2563 ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์, รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล, ดร.วรดร ไผ่เรือง, Nobchonnee Nim, นายชัยยศ ศรีสวัสดิ์, น.ส.กุลจิรา ทองบุญ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, ผศ.ดร. พรรณวดี สุวัฒิกะ, Impact of transport of fine and ultrafine particles from open biomass burning on air quality during 2019 Bangkok haze episode, Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2563, หน้า 149-161
2563 Chan Maketon, อัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, วรวัลย์ วอร์โร, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Hydroponic cultivation of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker), Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 91-97
2563 Wang, JQ, Jiang, HY, Jiang, HX, Mo, YZ, Geng, XF, Li, JB, Mao, SD, สุรัตน์ บัวเลิศ, Ma, SX, Li, J, Zhang, G, Source apportionment of water-soluble oxidative potential in ambient total suspended particulate from Bangkok: Biomass burning versus fossil fuel combustion, ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, ปีที่ 235, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563
2563 วิภา สุโรจนะเมธากุล, สุจิณณา กรรณสูต, ประจงเวท สาตมาลี, Effect of oil type and batter ingredients on the properties of deep-frying flakes, Food Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ Supl2, มิถุนายน 2563, หน้า 592-596
2562 Noikondee, R., Chunkao, K., สุรัตน์ บัวเลิศ, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, Evaluation of Dissolved Oxygen Stratification in an Oxidation Pond for Community Wastewater Treatment through King’s Royally Initiated “Nature by Nature” Process, EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 169-177
2562 Sornboot, J, Aekplakorn, W, Ramasoota, P, สุรัตน์ บัวเลิศ, ศรเทพ ธัมวาสร, Jiamjarasrangs, W, Detection of airborne Mycobacterium tuberculosis complex in high-risk areas of health care facilities in Thailand, INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, เมษายน 2562, หน้า 465-473
2562 Sornboot, J., Aekplakorn, W., Ramasoota, P., สุรัตน์ บัวเลิศ, ศรเทพ ธัมวาสร, Jiamjarasrangsi, W., Assessment of bioaerosols in tuberculosis high-risk areas of health care facilities in central Thailand, Asian Biomedicine, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2562, หน้า 55-63
2562 สุดาพร สุขจินดา, สุรัตน์ บัวเลิศ, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, มัลลิกา ศรีชมภู, Effect of Solar Radiation on Cyanobacteria Bloom in Oxidation Ponds Community Wastewater Treatment at the King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Phetchaburi, Thailand, EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2562, หน้า 54-61
2561 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ภาคภูมิ ชูมณี, ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, Prof.Brian Shutes, Vertical Variation of Nitrogen Oxide (NOx) Concentration using a Backward Air Mass Trajectories Model in an Urban Area of Bangkok, Thailand, KMUTNB: IJAST, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2561, หน้า 73-81
2561 สุจิณณา กรรณสูต, Innovative Creation Skill for Sustainable Development, International Journal of Science and Innovative Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 72-75
2561 Nilrit, S, Sampanpanish, P, สุรัตน์ บัวเลิศ, Carbon dioxide and methane emission rates from taxi vehicles in Thailand, CARBON MANAGEMENT, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2561, หน้า 37-43
2561 เกษม จันทร์แก้ว, นิพนธ์ ตั้งธรรม, สามัคคี บุณยะวัฒน์, ปรีชา ธรรมานนท์, สมนิมิตร พุกงาม, ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, Chatri Nimpee, กิตติชัย ดวงมาลย์, Pavin Wichittrakarn, นพวรรณ เสมวิมล, Sakonwan Mokatip, Influence of Rainfall Distortion on Hydrograph Lag Time of Naturally Full-Covered Hill-Evergreen Forest Watershed in Mountainous Land, EnvironmentAsia, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2561, หน้า 45-64
2561 รัฐภูมิ ปาการเสรี, Chunkao, K., สุรัตน์ บัวเลิศ, Physical characteristics of Bangkok and its urban heat island phenomenon, Building and Environment, ปีที่ 143, สิงหาคม 2561, หน้า 561-569
2560 Faksomboon, B., สุรัตน์ บัวเลิศ, นฤชิต ดำปิน, Thangtham, N., Dynamic modeling of water storage capacity for the dilution of waste water of land utilization in the upper tha chin watershed, Thailand, EnvironmentAsia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มกราคม 2560, หน้า 33-42
2558 สุรัตน์ บัวเลิศ, Influence of Concentrations Dried Sea Salt Aerosols to Decrease Solar Radiation, Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2558, หน้า 189-194
2558 Chan Maketon, Yoswsdee Tongjib, Tanutcha Patipong, Nienwan Meechareon, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, มณจันทร์ เมฆธน, Greenhouse evaluations of harpin protein and microbial fungicides in controlling Curvularia lunata, Fusarium moniliforme, and Phythopthora palmivora, major causes of orchid diseases in Thailand., Life Science Journal. , ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 125-132
2558 Wiboon Mahasinpaisarn, เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, Chulabuut Chantrasoon, Noppawan Semvimol, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, Watcharapong Wararam, Appropriate Discharge from Diversion Dam to Dilute High Concentrated Community Wastewater of Riverbank Settlements along Phetchaburi River in Phetchaburi Province, Thailand., Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2558, หน้า 18-37
2558 สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, Biodiesel production from waste coconut oil in coconut milk manufacturing, Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2558, หน้า 291-298
2558 Maketon C., S. Buapha., ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, มณจันทร์ เมฆธน, Laboratory and Field Evaluations of Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. and Metarhiziumrobertsii (J. F. Bisch, Rehner & Humber) Against the Brown Plant Hopper, Nilaparvata lugensStal and Its Natural Enemies in Paddy Fields in Thailand, Egyptian Journal of Biological Pest Control, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 97-105
2558 Pattana Suwansumrit, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, Chulabut Chanthasoon, Chatri Nimpee, Noppawan Semvimol, Sakonwan Mokatip, Pongisara Rollap, Pavin Wichittrakarn, Manlika Srichomphu, Lag Time of Heat Conduction in Conditions of Growing Greenery Cover on Flattop-Concrete Roof of Single-Room House with Lightweight-Concrete Walls as Constructed on Narrow Space in Bangkok, Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2558, หน้า in prin
2558 วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, Somkliang, P., Tapanwong, M., สุจิณณา กรรณสูต, The Optimization of Esterification Reaction for Biodiesel Production from Animal Fat, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, ปีที่ 37, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2558, หน้า 846-853
2557 กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, Using Multiple-Phase Nozzles to Produce Water Droplets for Removing Smaller Dust Particles of Below MRT-BTS Saphan KhwaiStation in Bangkok Thailand, Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2557, หน้า 174-186
2557 เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, อรอนงค์ ผิวนิล, สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นายชาตรี นิ่มปี, H.M. The King's Royally Initiated LERD Project on Community Wastewater Treatment through Small Wetlands and Oxidation Pond inPhetchaburi, Thailand, Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กันยายน 2557, หน้า 233-246
2557 Mr.Soulivanh Voravong, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, Handling Water through Irrigation Watershed Management for Coping with Stream Pollution Dilution in Phetchaburi River, Thailand, Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2557, หน้า 195-209
2557 น.ส.นพวรรณ เสมวิมล, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, Gas Extraction from Sludge as Acquired from Oxidation Ponds of Community Wastewater and Cassava-Factory Wastewater Treatmentthrough Nature-by-Nature Processes, Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2557, หน้า 171-182
2557 อลงกรณ์ อินทรักษา, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, Bowen Ratio Method for Measuring Heat Transfer on Land Cover Change in Establishing Green Patch in Urban Heat Island of Bangkok, Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2557, หน้า 158-173
2556 สุรัตน์ บัวเลิศ, Sea Salt Aerosols: Shortwave Radiative Forcing, International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2556, หน้า 104-106
2556 สุรัตน์ บัวเลิศ, Solar Spectrum Forcing Due to Soil Particle Concentration, Internationl Journal of Environmental Science and Development , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2556, หน้า 116-118
2556 สุรัตน์ บัวเลิศ, Variation of Net Radiation and Solar Spectrum in Thailand, International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2556, หน้า 107-110
2556 Iemsomboon, P., นิพนธ์ ตั้งธรรม, สิริกร กาญจนสุนทร, สุรัตน์ บัวเลิศ, Modeling appropriate solar home system operations for optimal quality of life in remote areas, Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2556, หน้า 92-104
2556 Nilrit, S., Sampanpanish, P., สุรัตน์ บัวเลิศ, Emission factors of CH4 and CO2 emitted from vehicles, American Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2556, หน้า 38-44
2555 กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, นายชาตรี นิ่มปี, The King’s initiatives using water hyacinth to remove heavy metals and plant nutrients from wastewater through Bueng Makkasan in Bangkok, Thailand, Ecological Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2012, ธันวาคม 2555, หน้า 40-52
2555 Chunkao, K., Nimpee, C., กิตติชัย ดวงมาลย์, The King's initiatives using water hyacinth to remove heavy metals and plant nutrients from wastewater through Bueng Makkasan in Bangkok, Thailand, Ecological Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 40-52
2555 Hengpraprom, S., สุรัตน์ บัวเลิศ, Sithisarankul, P., Testing a health impact assessment tool by assessing community opinion about a public park, Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2555, หน้า 236-242
2555 Nipithwittaya, S., สุรัตน์ บัวเลิศ, Above ground carbon sequestration in mangrove forest filtration system, Journal of Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 15, กันยายน 2555, หน้า 1537-1546
2555 วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, สุจิณณา กรรณสูต, Determination of toxic phorbol esters in biofertilizer produced with Jatropha curcas seed cake, Science Asia, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2555, หน้า 223-225
2555 สตรีไทย พุ่มไม้, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, Variation of Oxygen Transfer along the Rectangular Weir Crest Distance of Wastewater Treatment Pond, Procedia Environmental Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2012, ตุลาคม 2555, หน้า 498-512
2554 Hirun Sawaengkaew, สุรัตน์ บัวเลิศ, Kamthorn Teerakupt, The Relationship between Environmental Factors and the Onsets of Avian Influenza Outbreaks in Thailand, Modern Applied Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2554, หน้า 32-37
2554 Yenrutai Jongtanom, Charnwit Kositanont, สุรัตน์ บัวเลิศ, Temporal Variations of Urban Heat Island Intensity in Three MajorCities, Thailand, Modern Applied Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2554, หน้า 105-110
2554 วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, ภาณุ ส้มเกลี้ยง, มัลลิกา ตะพานวงศ์, สุจิณณา กรรณสูต, Process Optimization for Biodiesel Production from Animal Fat via Two-step Catalyzed Process, Journal of environmental science and engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2554, หน้า 453-459
2554 Iemsomboon, P., นิพนธ์ ตั้งธรรม, Kanjanasuntorn, S., สุรัตน์ บัวเลิศ, Modeling Community Quality of Life Indicators for Developing Solar Home System in Remote Areas, Energy Procedia, ปีที่ 9, พฤษภาคม 2554, หน้า 44-45
2552 สุรัตน์ บัวเลิศ, Jiamjarasrangsi, W, Chongthaleong, A, Chaindamporn, A, Udomsantisuk, N, Euasamarnjit, W, Inadequate ventilation for nosocomial tuberculosis prevention in public hospitals in Central Thailand, Internatinal Journal of Tuberculosis and Lung Disease, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2552, หน้า 454-459
2552 ศิวัข พงษ์เพียจันทร์, สุรัตน์ บัวเลิศ, Penjai Sompongchaiyakul, Charnwit Kositanont, Factors affecting sensitivity and stability of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons determined by gas Chromatography Quadrupole Ion Trap mass spectrometry, Analytical Letters, ปีที่ 42, ฉบับที่ 13, ธันวาคม 2552, หน้า 2106-2130
2551 Jiarnjarasrangsi, W, สุรัตน์ บัวเลิศ, Administrative and engineering control measure for nosocomial TB in public hospitals in central Thailand, AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY , ปีที่ 167, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2551, หน้า S117-S117

Conference

Year
International Conference
42
2564 ดนุช เกตุอินทร์, เออวดี เปรมัษเฐียร, กิตติชัย ดวงมาลย์, ความเต็มใจจ่ายต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร, The 3rd BAs National Conference 2021 "Business Transformation: Social Challenges", 9 กรกฎาคม 2564, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ชญาภา แย้มละม้าย, เออวดี เปรมัษเฐียร, กิตติชัย ดวงมาลย์, ความพึงพอใจและทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลนครสมุทรสาคร, The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019), 20 กรกฎาคม 2562, ขอนแก่น ประเทศไทย
2561 อนุรักษ์ ราชวงศ์, สุรัตน์ บัวเลิศ, ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อความร้อนในเมืองเวียงจันทร์ ณ.ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว., การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56 สาขาทรัพยากรธรรมชาติ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 นรินทรา สกุลทองดี, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุจิณณา กรรณสูต, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจในการใช้แอพพลิเคชั่นบัตรเดียวเขียวทั่วไทยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, the Eleventh Conference on Economics for Graduate Student 2017, 30 June 2017, Chulalongkorn University., 30 มิถุนายน 2560, อื่นๆ ประเทศไทย
2560 นายวิฑูรย์ ซื่อมาก, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุจิณณา กรรณสูต, ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในกิจกรรมการจัดการขยะของเยาวชนในจังหวัดระยอง, การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 , 13 พฤษภาคม 2560, อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 อลิสา คำละออ, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, ความเป็นไปได้ในการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มระดับครัวเรือนเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ธนพิพัฒน์ เอี่ยมเกษมมาศ, ธันวา จิตต์สงวน, สุจิณณา กรรณสูต, การจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้า : กรณีศึกษาตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8” “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ , 22 - 23 ธันวาคม 2559, สุรินทร์ ประเทศไทย
2559 ธรรมนาศ โพธิ์ศิริพงศ์, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, การสร้างขั้นบันไดในแปลงสับปะรดเพื่อลดปริมาณการสูญเสียดินจากการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559, 26 พฤษภาคม 2559, หาดใหญื สงขลา ประเทศไทย
2559 ภิรญา เสรียศภัทร, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, สุจิณณา กรรณสูต, จิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย:การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน, 54th Research Conference, Kasetsart university 2016. Febuary 2-5, 2016, Bangkok, Thailand, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 วสุ ธีรวุฒิกุลรักษ์, เออวดี เปรมัษเฐียร, สุจิณณา กรรณสูต, ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการคัดแยกขยะของผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญ, การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10th Annual Master’s Thesis Conference in Economics – 2016, KhonKaen University , 13 พฤษภาคม 2559, - อื่นๆ ประเทศไทย
2559 สายสุจติร พูลสงวน, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย จากหน่อสับปะรดรุ่นหนึ่งและรุ่นสองของพื้นที่ลุ่มน้ำเขตเงาฝน จังหวัดเพชรบุรี, การประชุมวิชาการครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 สุทธิดา หันทะยุง, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, ปริมาณตะกอนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเงาฝน ลุ่มน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 12, 9 ธันวาคม 2558, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2558 อัมพวัน ชัยสิทธิ์, สุรัตน์ บัวเลิศ, ระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศแบบแน่นอนในพื้นที่ภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ชุติพันธุ์ อิทธิพิสิฐ, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, การประเมินการสูญเสียดินโดยสมการสูญเสียดินสากล (USLE) ด้วยขนาดของตาราง กริดแตกต่างกนั ในพนืทีล่มุนําพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 เพียงออ ศรีวงษา, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ปัจจัยที่ทําให้เกิดแผ่นดินถล่มของลุ่มนํ้าคลองคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2558, นครปฐม ประเทศไทย
2558 สุพัชรา แสนเรือง, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ลักษณะแผ่นดินและปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการเกิดดินถล่มในลุ่มนํ้าแม่พูล-แม่พร่อง ต.แม่ พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2558, นครปฐม ประเทศไทย
2557 อันธิกา หุตะจูฑะ, สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด, การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูที่ได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การศึกษาความเหมาะสมของการงทุนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า จากชีวมวลในโรงสีข้าว, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน , 25 กรกฎาคม 2556, นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 ผดุงวิทย์ หงษ์สามารถ, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, สุจิณณา กรรณสูต, คณิตา ตังคณานุรักษ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, อื่นๆ ประเทศไทย
2556 ภวิกา คชานันท์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การเพิ่มผลผลิตแก๊สชีวภาพ โดยการใช้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ในระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร, การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013 เรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ", 14 มีนาคม 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 สุดาพร สุขจินดา, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุจิณณา กรรณสูต, ชนากานต์ เพิ่มฉลาด, การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตของเมทานอล, ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556, อื่นๆ ประเทศไทย
2556 ศิริรัตน์ ทักษาดิพงษ์, สาวิตรี จันทรานุรักษ์, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, อิทธิพลความเย็นของพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์, 28 th National graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, 28-29 June 2013, 28 - 29 มิถุนายน 2556, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ไอเสียจากรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง, The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University., 12 - 13 มีนาคม 2555, ไทย พิษณุโลก ประเทศไทย
2555 สุจิณณา กรรณสูต, การศึกษาการใช้ตู้ฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิลแนวตั้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม , การจัดประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4, 6 - 7 กันยายน 2555, อื่นๆ ประเทศไทย
2555 พิมพ์นภา สมเชื้อเวียง, อภิญญา ดวงจันทร์, สุจิณณา กรรณสูต, วีระชัย สุนทรรังสรรค์ , Bio-oil production from palm shell via extrude-screw fast pyrolyzer, 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 2012, 1 - 2 มีนาคม 2555, อื่นๆ ประเทศไทย
2555 ไพศาล ริมชลา, สุเทพ ทองแพ, สุจิณณา กรรณสูต, ขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้กับสัดส่วนการคลุกเคล้าด้วยดินเนื้อละเอียดที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก, การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4 , 12-13 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร , 12 - 13 มีนาคม 2555, อื่นๆ ประเทศไทย
2555 ภัทชนก แก้วพงศธร, อภิญญา ดวงจันทร์, สุจิณณา กรรณสูต, วีรชัย สุนทรรังสรรค์, โสภณ พรหมสุวรรณ, มะนู บุญแสร์, การกำจัดนํ้ามันดินของไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น แบบแก๊สไหลลง, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครังที 8, 2 - 4 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 วิลาสินี พรมศิลา, อภิญญา ดวงจันทร์, สุจิณณา กรรณสูต, ธเนศ อุทิศธรรม, อุณาโลม เวทย์วัฒนะ, การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกากไขมันภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, อื่นๆ ประเทศไทย
2555 ศิราลัย บุปผาทาโน, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การประเมินสารมลพิษจากรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดที่อัตราเร่งแตกต่างกัน, The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University., 12 - 13 มีนาคม 2555, อื่นๆ ประเทศไทย
2555 สุดาพร สุขจินดา, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุจิณณา กรรณสูต, ชนากานต์ เพิ่มฉลาด, Developing Biodiesel Production from Waste Cooking Oil by Supercritical Reaction, ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 2012, 1 - 2 มีนาคม 2555, อื่นๆ ประเทศไทย
2554 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถโดยสารประจำทางที่ใช้ดีเซลและก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), The Third Conference in Environmental Science, Engineering and Management 14-15 March 2011,Chulalongkorn University, 14 - 15 มีนาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง, การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์, The Third Conference in Environmental Science, Engineering and Management 14-15 March 2011, Chulalongkorn University, 14 - 15 มีนาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 สุจิณณา กรรณสูต, สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร” 19-21 มกราคม 2554, 19 - 21 มกราคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 เทอดศักดิ์ เพชรเปล่งสี, ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, การพัฒนาค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9 , 24 - 27 มีนาคม 2554, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2554 ศิรดา ธีรนิพัทธ์, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุจิณณา กรรณสูต, ความเต็มใจจ่ายของผู้เกี่ยวข้องในโครงการจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้วิทยาเขตสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , 6 - 7 ตุลาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ธีรเวช ทิตย์สีแสง, การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากอากาศภายในสำนักงาน, การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน: โอกาสและความท้าทาย, 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2553, ชลบุรี ประเทศไทย
2553 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ธีรเวช ทิตย์สีแสง, การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองแขวนลอยในอากาศภายในสำนักงาน, การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน: โอกาสและความท้าทาย , 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2553, ชลบุรี ประเทศไทย
2552 สุรัตน์ บัวเลิศ, จิราภรณ์ ทิพคุณ, ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, การเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นแกนกลั่นตัวตามชั้นบรรยากาศในเขตเมืองกรณีศึกษา เขตเมืองกรุงเทพมหานคร, ใน 12th National Graduate Research Conference, 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สุรัตน์ บัวเลิศ, ลลิตา มีแก้ว , ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล, เกษม จันทร์แก้ว. , การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองรวมตามแนวระดับความสูง ในจังหวัดเชียงใหม่, 14th National Graduate Research Conference. , 10 - 11 กันยายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สุพรรณิการ์ ซาเหลา, สุรัตน์ บัวเลิศ, ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล, เกษม จันทร์แก้ว, ผลของความเข้มข้นก๊าซโอโซนต่อการกระจายตัวของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองรวมตามแนวระดับความสูง ในกรุงเทพมหานคร, 14th National Graduate Research Conference, 10 - 11 กันยายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สุวพร มณฑาสุวรรณ, สุรัตน์ บัวเลิศ, ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, กาญจนา ธรรมนู, Kim Fai Ho, องค์ประกอบของคาร์บอนอินทรีย์และธาตุคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนที่ระดับความสูงต่างๆ เหนือกรุงเทพมหานคร., 12th National Graduate Research Conference, 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 เกษม จันทร์แก้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, กิตติชัย จำรูญ, สุรัตน์ บัวเลิศ, ระยะห่างของอาคารจากถนนต่อคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร, การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2550, อื่นๆ ประเทศไทย
Year
National Conference
47
2563 ภาคภูมิ ชูมณี, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สโรชา หนูยัง, จุฑาภาส สายโอให้, Wladyslaw W. Szymanski, Spatial and temporal variation of key air pollutants – experiments using the Kasetsart University Microclimate and Air Pollutants Monitoring Site, Bangkok, Thailand, European aerosol conference - EAC 2020, 3 กันยายน 2563, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2562 ภาคภูมิ ชูมณี, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Fine Particulate Matter formation during haze day in Bangkok, Thailand, The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 นางสาวจิตลดา ภู่พิจิตร, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, ภาคภูมิ ชูมณี, The characteristics of slope the V-shaped valley influence the dispersion of particulate matter (PM10) in Nan province, Thailand, The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 นางสาวฐิตินันท์ อุตทะวงศ์, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, สุรัตน์ บัวเลิศ, ภาคภูมิ ชูมณี, The study of factors affecting the photocatalytic activity of titanium dioxide to NOx removal, The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 นางสาวธนวรรณ รัตนโพธานันท์, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, สุรัตน์ บัวเลิศ, ภาคภูมิ ชูมณี, Chemical Characterization and Sources of PM2.5 in Bangkok, The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 นางสาวสุธีกานต์ มณีจันทรา, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, คณิตา ตังคณานุรักษ์, ภาคภูมิ ชูมณี, Transferring Knowledge about Particle Size Distribution from Rice Straw Burning, The 10th World Environmental Education Congress (WEEC 2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2562, อื่นๆ ประเทศไทย
2562 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, L.Gadsuwan , S.Poommai , S.Boonyawat , N.Dampin , C.Ratsameejindawong , S.Nukeaw , Creating Photo Media of Hill Evergreen Forest Ecosystems for Tourists: A Case Study of Phu Hln Rong Kla National Park., The 10th World Environmental Education Congress WEEC 2019., 3 - 7 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 สุจิณณา กรรณสูต, Sustainable Environment Management with Trader Participation on Fresh Market of Thailand., The 10th World Environmental Education Congress BITEC, Bangkok, Thailand November 3-6, 2019, 3 - 6 พฤศจิกายน 2562
2562 ดลยรัตน์ สืบวงษ์รอด, อรอนงค์ ผิวนิล, สุรัตน์ บัวเลิศ, Kahnya Thammavong, เสาวลักษณ์ บุญมั่ง, Lesson learned of landslide crisis effect on stream water and water supply of Ban Na Tam village, Kanchanadit District,Surat Thani province, South of Thailand, 10th World Environmental Education Congress , 3 - 7 พฤศจิกายน 2562, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ภาวิน วิจิตรตระการ, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, นพวรรณ เสมวิมล, Management of Arsenic Contamination in Phusawan Watershed,Phetchaburi Province, 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2562, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 Parkpoom Choomanee, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, สุรัตน์ บัวเลิศ, Wladyslaw W. Szymanski, , ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Narita Fakkaew, Juthapas Saiohai, Vertical variation of black carbon and brown carbon in Bangkok aerosol., Dust 2018 3rd international conference on atmospheric dust, Italy May 29-31, 2018, 29 - 31 พฤษภาคม 2561, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
2561 นพวรรณ เสมวิมล, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, นางสาวศิวนาถ ไทยภักดี, นายจุลบุตร จันทร์สูรย์, นางสาวดลยรัตน์ สืบวงษ์รอด, Applicable Granule Sludge from Wastewater Treatment Process of Cassava Starch Factory for Energy Generating and Construction Materials, The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 11 - 14 มีนาคม 2561, Annapolis แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
2561 อรอนงค์ ผิวนิล, นพวรรณ เสมวิมล, วัชรพงษ์ วาระรัมย์, กิตติชัย ดวงมาลย์, นาวี จันทร์วงษ์, ภาวิน วิจิตรตระการ, วรกาย อุส่าห์, นนทพร ประเสริฐกุล, วิรุฬห์ สัมลีราช, Utilization of Community Wastewater and Sewage Sludge for Economic Cropping in Phetchaburi Province, Thailand, The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 13 - 14 มีนาคม 2561, แอนนาโปลิศ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2560 Parkpoom Choomanee, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, Supannika Salao, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Vertical variation of carbon into char-EC and soot-EC formation in fine particulate matter (PM2.5) ) in the atmosphere, Bangkok metropolitan, Thailand., Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, 8 - 9 กันยายน 2560, ไต้หวัน
2560 Supayada Huabdee, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, The relation of building types and the rate of ventilation system that effects indoor air quality, Northern Thailand, International Conference on Regional Haze and Climate Change Management (RHCCM: 2017), 10 พฤศจิกายน 2560, เชียงใหม่
2560 Narita Fakkaew, สุรัตน์ บัวเลิศ, Characteristic of Fine Particulate Metter (PM2.5) Influent for Air Pollution in the Atmosphere, Bangkok Metropolitan, Thailand., Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017 , 8 - 9 กันยายน 2560, ไต้หวัน
2560 Nattapassorn Saksrisuwan, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, สุจิณณา กรรณสูต, FACTORS AFFECTING CONDOMINIUM RESIDENTS’ PARTICIPATION IN WASTE MANAGEMENT IN BANGKOK, The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society, 22-23 June 201 Pullman Bangkok King Power, Thailand, 22 - 23 มิถุนายน 2560
2560 Supannika Salao, สุรัตน์ บัวเลิศ, Parkpoom Choomanee, Effects of moonsoon season on vertical characteristic of organic carbon and element carbon in fine particulate matter (PM2.5) in Bangkok, Thailand., Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, 8 - 9 กันยายน 2560, ไต้หวัน
2559 สุรัตน์ บัวเลิศ, กิตติชัย ดวงมาลย์, Urban Boundary Layer and Its Effects on Haze Episode in Thailand., 18th International Conference on Environment and Water Resource Management (ICEWRM 2016) , 26 - 27 พฤษภาคม 2559, TOKYO ญี่ปุ่น
2559 กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, Environmental Impact Assessment in Developing Countries: Case Study of Thailand, ICEWRM 2016: 18th International Conference on Environment and Water Resource Management to be held in Tokyo, Japan on May, 26- 27, 2016, 26 พฤษภาคม 2559, tokyo ญี่ปุ่น
2559 สุรัตน์ บัวเลิศ, Dorn Eiampa, Vichaya Sutum, Vertical Profile of Particulate Matter on Haze Episode over Biomass Burning in South East Asia., 6th International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry 2016 (ICBWI 2016), , 16 - 17 สิงหาคม 2559, Melaka มาเลเซีย
2559 สุรัตน์ บัวเลิศ, สโรชา หนูยัง, Pannop Limhoon, Narita Fakkaew , Jutapas Saiohai, Application of Tall Tower on Air Pollution: A Case study of Kasetsart University Tower, 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 สุจิณณา กรรณสูต, ณฤมล ธรรมวัฒนะ, Morality and Environmental Conservation of Traders on Fresh Market in Thailand, 5th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management The Twin Towers Hotel, Rong Muang, Bangkok, Thailand, May 11-13, 2016 , 11 - 13 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, ผศ.พนิตา โสต้อง, อัจฉรา นาไชยบูรณ์, พงษ์อิศรา ร้อยลาภ, ภาวิน วิจิตรตระการ, ศกลวรรณ โมคทิพย์, มัลลิกา ศรีชมภู, ธนวัฒน์ จินจารักษ์, Heavy Rainstorms Affecting on Overweighing Soil Water Holding Capacity towards Steep-Slope Mountainous Landslide along Tangible and Intangible Losses in Southerly and Northerly Thailand, 6th International Conference on Biotechnology and Wellness Industry (ICBWI2016), 16 - 17 สิงหาคม 2559, Melaka มาเลเซีย
2559 เกษม จันทร์แก้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, อรอนงค์ ผิวนิล, นายภาวิน วิจิตรตระการ, นายพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, นางสาวศกลวรรณ โมคทิพย์, นายจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, Applicable Eco-Engineering Techniques through Watershed Management over Phetchaburi Rain Shadow Zone in Providing Sustainable Water Yield to Downstream Community in Thailand, The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management, 26 - 27 พฤษภาคม 2559, Tokyo ญี่ปุ่น
2559 ทัศนีย์ บุญประคอง, ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผศ.พนิตา โสต้อง, น.ส.เสาวลักษณ์ บุญมั่ง, นางสุดารัตน์ สว่างจิตต์, COMMUNITY WASTEWATER TREATMENT BY OXIDATION POND PARALLEL WITH HERBIVORE FISH AQUACULTURE AS SCIENCE FULFILLMENT FOR EE PERSONNEL, 6th International conference on BIOTECHNOLOGY FOR THE WELLNESS INDUSTRY , 16 - 17 สิงหาคม 2559, MELAKA มาเลเซีย
2558 กิตติชัย ดวงมาลย์, สุรัตน์ บัวเลิศ, ธัญภัสสร์ ทองเย็น, เกษม จันทร์แก้ว, Somkamon Onsawai, Difference of PM10 and TSP Proportion at Outside and Under Sky Train Station Platform, Bangkok, Thailand, The 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2015), 2 - 5 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ธัญภัสสร์ ทองเย็น, P. Suwattiga, P. Tekasakul, J. Chomanee, กิตติชัย ดวงมาลย์, M. Hata, M. Furuuchi, Monitoring of Ambient Nanoparticles using Inertial Filter in the Central and Southern Thailand, ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 4th Prince of Songkla University - Kanazawa University Joint Workshop (4th PSU-KZU JW), The 3rd Workshop on East Asia Nanoparticle Monitoring Network,“EA-NanoNet-3” และ The 3rd Workshop on Environmental Issues related to Agriculture and Agro-industries in South East Asia, “EIAA-3”, 8 - 9 ธันวาคม 2558, สงขลา อื่นๆ ประเทศไทย
2558 สุจิณณา กรรณสูต, Biodiesel Production from Different Two Renewable Raw Materials, International Conference “New perspective in Business, Economics and Management Research and Practice” at International University, Ho Chi Minh City, Vietnam during July 9-11,2015. , 9 - 11 กรกฎาคม 2558, Ho Chi Minh City, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2558 Pornchai Sithisarankul, Sarunya Hengpraprom, สุรัตน์ บัวเลิศ, อลงกรณ์ อินทรักษา, CAPACITY BUILDING IN IA FOR THAI LOCAL GOVERNMENTS, 35th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 20 - 23 เมษายน 2558, Florence สาธารณรัฐอิตาลี
2558 เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, ดร.นพวรรณ เสมวิมล, กิตติชัย ดวงมาลย์, อลงกรณ์ อินทรักษา, ผศ.พนิตา โสต้อง, ทัศนีย์ บุญประคอง, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, นายชาตรี นิ่มปี, The King's Royally Initiative Protection Measures on Landslide Disasters for Helping the Natives in Southerly Surat Thani and Northerly Uttaradit Provinces, Thailand, CCOP-DMR-VIETADAPT Workshop "Geohazards and Climate Change", 15 มิถุนายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นรุต จรัลชวนะเพท, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, Pavin Wichittrakarn, จีรศักดิ์ เพิ่มสิน, Suttida Hunthayung, Phadol Sahachareon, Chutipun Ittipisit, Ecological Engineering Techniques through Watershed Management Process for Providing Sustainable Water Yield to Downstream Community in Rain Shadow Region of Western Thailand, The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Serrvices, 2 พฤศจิกายน 2558 - 5 มกราคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ศาสตรจารย์ นายแพทย์ พรชัย สิทธิศรันย์กุล, S. Hengpraprom, สุรัตน์ บัวเลิศ, อลงกรณ์ อินทรักษา, การเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น, IAIA15 Conference Proceeding, 20 - 23 เมษายน 2558, Florence สาธารณรัฐอิตาลี
2558 อลงกรณ์ อินทรักษา, ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, Role of Latent Heat Flux and Sensible Heat Flux in Urban Zoning, Design and Planning., ICELS2015, 2 - 6 พฤศจิกายน 2558
2558 อัจฉรา นาไชยบูรณ์, อรอนงค์ ผิวนิล, กิตติชัย ดวงมาลย์, นาวี จันทร์วงษ์, พงษ์อิศรา ร้อยลาภ, ภาวิน วิจิตรตระการ, ชาตรี นิ่มปี, Effect of Landform Pattern on Soil Particles in Landslide Crisis Area of Mae Phul and Mae Prong Watershed, Uttaradit Province, Northern of Thailand, The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 เอกรัฐ รัตนแคล้ว, กิตติชัย ดวงมาลย์, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, Geological Rock Types Generating in Soil Physical Properties as Influenced on Landslide Due to Consecutive Heavy Rain in Steep Slope Highlands In North and South of Thailand, The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 พัชรินทร์ โพธ์ิโสภา , สามัคคี บุณยะวัฒน์, สุรัตน์ บัวเลิศ, การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในช่วงน้ำหลากและช่วงแล้งฝน ภาคเหนือ ประเทศไทย, การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน, 8 - 9 ธันวาคม 2557, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2556 เกษม จันทร์แก้ว, วิทย์ ธารชลานุกิจ, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, สุรัตน์ บัวเลิศ, อรอนงค์ ผิวนิล, นฤชิต ดำปิน, H.M. The King's Royally Initiated LERD Project on Community Wastewater Treatment through Small Wetlands and Oxidation Pond in Phetchaburi Thailand, 11th IWA Conferrence on Small Water and Wastewater Systems and Sludge Management, 28 - 30 ตุลาคม 2556, Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2555 รยากร นกแก้ว, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุจิณณา กรรณสูต, มัลลิกา ตะพานวงศ์, Optimization of Biodiesel Production from Trap Grease of Hospital Cafeteria Using Response Surface Methodology, 4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011): A Paradigm Shift to Low Carbon Society, 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, ภาณุ ส้มเกลี้ยง, มัลลิกา ตะพานวงศ์, สุจิณณา กรรณสูต, Process Optimization for Biodiesel Production from Animal Fat via Two-step Catalyzed Process, “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity” 22-25 March, 2011 Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand , 22 - 25 มีนาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 Intasean T., สุรัตน์ บัวเลิศ, S. Pongpiachan , P, Sompongchaiyakul. , Variation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, Oxides of Nitrogen and Carbon Monoxide on Urban Boundary layer, Pure and Applied Chemistry International Conference, 14 - 16 มกราคม 2552, พิษณุโลก ประเทศไทย
2551 เกษม จันทร์แก้ว, ชาตรี นิ่มปี, กิตติชัย ดวงมาลย์, Royal Initiative's Research Project on Introducing Water Hyacinth Rementiation to Extract the Heavy Metals and Plant Nutrients from Wastewater of Bueng Makasan Pond in Bangkok, Water Tribune Zaragza 2008 International Exhibition "Expo Zaragoza 2008", 24 - 26 มิถุนายน 2551, Zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
2550 สุรัตน์ บัวเลิศ, Development of GAMMA-MET for urban characteristic on sensible heat calculation : case study Bangkok, Thailand, 6th International Conference on Urban Air Quality Management, 29 - 30 มีนาคม 2550, Cypus อื่นๆ
2550 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, Characterization and Source Identification of Trace Metals in Airborne Particulates of Bangkok, Thailand, The 12th Internation Conference of the Pacific Basin Consortium for Enviroment & Health Science, 27 - 29 ตุลาคม 2550, Beijing
2550 ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, TRACE METAL LEVELS IN AIRBORNE PARTICULATE MATTER IN URBAN BANGKOK, THAILAND, A REGINAL CONFERENCE ON ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MODELING , 28 - 30 สิงหาคม 2550, PENANG มาเลเซีย
2550 Suwattiga, P, K. Osathaphan, สุรัตน์ บัวเลิศ, W. Limpaseni, Characterization of PM10 Emission Sources in Thailand, 6th International Conference on Urban Air Quality Management, 29 - 30 มีนาคม 2550, สาธารณรัฐไซปรัส
2550 Uttamang, P., สุรัตน์ บัวเลิศ, B. Archevarahaprok, Application Of Mesoscale Meteorological Model On Air Pollution Warning System, 6th International Conference on Urban Air Quality Management, 29 - 30 มีนาคม 2550, Cyprus อื่นๆ